032 402-919 info.ipf@unze.ba

ZBORNIK RADOVA
ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI

 

Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, pokrenut 2003. godine, predstavlja internacionalni časopis čiji radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji, a koji teži razvoju znanja, te promoviranju i olakšavanju razmjene informacija u različim poljima humanističkih i društvenih nauka, među kojima su dosad najzastupljenija bila: socijalna istraživanja, vjerske znanosti, islamska misao i civilizacija, jezik i književnost, teorija i praksa ranog odgoja i religijska pedagogija. Zbornik izlazi jedanput godišnje, u decembru.

U Zborniku radova objavljuju se samo radovi koji nisu objavljeni u drugim publikacijama, niti su istovremeno poslani na objavljivanje drugom časopisu. U razmatranje se uzimaju teorijski, empirijski i pregledni radovi koji zadovoljavaju naučne kvalitete, te su u skladu sa tematskim ciljevima i područjima Zbornika. Pored navedenog, objavljuju se i prikazi knjiga.

Svi radovi trebaju biti usklađeni sa Uputstvom časopisa o uređenju radova, te se šalju Redakciji Zbornika samo u elektronskoj formi (Microsoft Word) na adresu: ipfzbornik@gmail.com.

Radovi mogu biti odbijeni i bez recenzije ukoliko Uredništvo smatra da nisu odgovarajući za objavljivanje u Zborniku. U suprotnom, članke recenziraju dva eksperta iz iste oblasti, te na kraju predlažu klasifikuju rada kao: izvorni naučni rad, prethodno saopćenje, pregledni naučni rad, stručni rad.

Autori ne plaćaju objavljivanje radova u Zborniku radova. Štampanje Zbornika radova finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kroz podršku naučnoistraživačkom radu na Univerzitetu u Zenici.

Časopis podržava otvoreni pristup što znači da je cijeli sadržaj dostupan korisnicima bez naplaćivanja. Dozvoljeno je čitanje, učitavanje, fotokopiranje, distribuiranje, printanje, pretraživanje, i dijeljenje poveznica cjelovitih članaka bez traženja dopuštenja autora ili izdavača uz poštivanje autorskih prava.

Radovi koji se objavljuju u Zborniku radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici referiraju se u:

            

 

Glavni urednik

Prof. dr. Izet Pehlić, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

 

Urednici rubrika Zbornika

Vjerske znanosti: prof. dr. Zuhdija Adilović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Islamska misao i civilizacija: prof. dr. Sedad Dizdarević, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Religijska pedagogija: prof. dr. Izet Pehlić, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Socijalna istraživanja: prof. dr. Edina Vejo, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Teorija i praksa ranog odgoja: prof. dr. Almira Isić, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Jezik i književnost: doc. dr. Amina Pehlić, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

  

Uređivački kolegij

Prof. dr. Almira Isić, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Anela Hasanagić, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Edina Vejo, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Lidija Vujičić, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska,

Prof. dr. Mladen Vilotijević, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Prof. dr. Omer Spahić, International Islamic University, Malaysia

Prof. dr. Safet Bektović, Oslo University, Norwey

Prof. dr. Sedad Dizdarević, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Vedad Spahić, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Zuhdija Adilović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Doc. dr. Amina Pehlić, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Doc. dr. Mithat Jugo, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

 

Sekretar Uređivačkog kolegija

Ass. Eniz Patković, Univerzitet u Zenici

 

Savjetodavni odbor

Akademik Adila Pašalić-Kreso, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,

Akademik Ferid Muhić, Evropska akademija nauka, Makedonija,

Prof. dr. Ahmet Temel, Istanbul University, Turkey,

Prof. dr. Ali Afrooz, University of Teheran, Iran,

Prof. dr. Edgar Almen, Linköping University, Sweden

Prof. dr. Edita Slunjski, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska,

Prof. dr. Emina Kopas-Vukašinović, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija,

Prof. dr. Izet Pajević, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Kamar Oniah Kamaruzaman, International Islamic University, Malaysia,

Prof. dr. Khosrow Bagheri Noaparast, University of Teheran, Iran,

Prof. dr. Lino Veljak, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska,

Prof. dr. Mejra Softić, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Mirko Blagojević, Institut društvenih istraživanja Beograd, Srbija,

Prof. dr. Nusret Isanović, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Oddbjørn Birger Leirvik, Oslo University, Norwey

Prof. dr. Safvet Hallilović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Šefik Kurdić, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Šukrija Ramić, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina

 

Kontakt

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta Zenici
Juraja Neidharta 15

72000 Zenica

Bosna i Hercegovina
E-mail: ipfzbornik@gmail.com

Web: http://www.ipf.unze.ba/

 

ISSN 2637-1480 (Online)
ISSN 1840-4448 (Print)

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA

 

U Zborniku radova Islamskog pedagoškog fakultet u Zenici objavljuju se originalni radovi iz različitih disciplina humanističkih i društvenih nauka (sociologije, pedagogije, psihologije, lingvistike, vjerskih znanosti, itd). Radovi se dostavljaju na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili engleskom jeziku i kao takvi se objavljuju.

 

Radovi se dostavljaju u Word formatu, font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5, margine normal, u obimu od 10 do 16 stranica, ili ne duži od 5.000 riječi ili 30.000 znakova.

 

 

Na prvoj stranici rada, u gornjem lijevom uglu,  treba navesti ime i prezime autora, ispod njega puni naziv ustanove u kojoj radi autor/i, e-mail autora. Naslov rada se piše velikim bold slovima, veličina 14, centrirano na stranici i treba biti metodološki korektan i jasan.

 

Iza naslova rada slijedi sažetak obima od 500 do 750 znakova. Sažetak rada, kao i sam rad, treba biti jasan, te upućivati na svrhu rada, teorijsko-metodologijska polazišta, glavne rezultate i zaključak. Iza sažetka treba navesti do šest ključnih riječi, koje su naučno i stručno referentne za obrađivanu tematiku.

 

Ako se u radu numeriraju odjeljci (podnaslovi) treba nastojati da se u radu koriste najviše tri nivoa. Za različite nivoe treba upotrebljavati različite tipove slova:

 

Masnim (bold) slovima (Times New Roman 12)

Broj masnim (bold) slovima, a naslov masnim kosim slovima (Times New Roman 12)

Broj običnim slovima, a naslov kurzivom (Times New Roman 12)

 

Popis korištene literature, slike, tabele i grafikoni koji su sastavni dio rada moraju imati naslov, izvor i broj.

 

Citiranje i izvori

APA stil (http://www.apastyle.org/) se koristi za oblikovanje referenci u tekstu i u popisu literature. Izvore treba navoditi u tekstu, a ne u fusnotama. Referenca se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora i godinu izdanja, npr. (Slatina, 2005), ali ako je riječ o citatu i broj stranice, npr. (Slatina, 2005, str. 188). Ako rad ima dva autora, treba navesti oba: (Hasanagić & Pehlić, 2000). U slučaju zajedničkog rada tri do šest autora prvi put kada se referira na taj rad navode se prezimena svih autora, a svaki naredni put samo prezime prvog i izraz „et al.“ Ukoliko rad ima više od šest autora i nakon prvog spominjanja koristi se samo prezime prvog autora i izraz „et al.“ Sve reference u tekstu navode se kao i prvi put, odnosno ne koriste se oblici poput “ibid.”, “op. cit.”, “loc. cit.” i slično. Autorima se sugerira da u bilješkama navode isključivo komentar ili dopunu rečenog u tekstu.

U popisu literature (bibliografiji), koji se nalazi na kraju rada, treba navesti pune podatke o svim djelima koja se spominju u referencama. Radovi se navode abecednim redom prema prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora. Ako se navodi više radova istog autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c itd.) iza godine izdanja. U slučaju zajedničkog rada više autora, u popisu – literature ne koristi se oblik “i saradnici”, nego se navode svi autori. Ukoliko rukopis na koje se referira ima DOI broj, isti se obavezno navodi u listi referenci. DOI brojevi mogu se pogledati na: :  http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/

 

Popis literature treba izraditi prema navedenim primjerima:

–  Knjiga: Gudjons, H. (1994). Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb: Educa

Članak u časopisu: Šućur, Z. (2000). Romi kao marginalna skupinaDruštvena istraživanja, 9 (2-3), 197-210

Poglavlje u knjizi: Poljak, V. (1996). Kreiranje inovacijske škole. U H. Fainstein (ur.), Pedagogija i hrvatsko školstvo (str. 62-68). Zagreb: HPKZ

Internet izvori: Pašalić Kreso, A. (1999). Education in Bosnia and Herzegovina: Minority Inclusion and Majority Rules, The system of education in BiH as a paradigm of political violence on education, dostupno na: http://www.tc.edu/cice/Issues/02.01/PDFs/21pasalickreso.pdf

Neobjavljena doktorska disertacija: Prezime, inicijali imena (godina izdanja). Naslov disertacije (neobjavljena doktorksa disertacija). Naziv institucije. Lokacija.

Objavljeni rad predstavljen na konferenciji: Autor, A., & Autor, B. (godina, mjesec, datum). Naslov rada. U A. Urednik, B Urednik, & C. Urednik, Naslov zbornika radova. Rad prezentiran na Naziv konferencije: podnaslov, lokacija (broj stranica). Mjesto izdanja: Izdavač.

 

Ostali primjeri mogu se naći na http://www.apastyle.org/ 

 

Ako je rad napisan na bosanskom, srpskom, hrvatskom jeziku, iza literature se dostavlja prijevod naslova, sažetka i ključnih riječi na engleskom jeziku, a ako je rad napisan na engleskom jeziku iza literature se dostavlja prijevod sažetka i ključnih riječi na bosanskom, srpskom, hrvatskom jeziku.

 

Za sva naglašavanja u tekstu koristiti italic slova, a ne bold ili podvlačenja. Za sva nabrajanja koristiti samo bulets  ili crtice. Tekst treba da bude paginiran.

 

Budući da svi radovi prolaze duplu anonimnu recenziju od autora se očekuje da iz teksta kao i iz popisa literature uklone sve informacije koje mogu otkriti njihov identitet. U takvim referencama umjesto prezimena navode samo (Autor, godina izdanja), a ukoliko ima više autora (Autor & Koautor, godina izdanja). Ukoliko ima više radova objavljenih u istoj godini, onda se pored goidne izdanja dodaju i slova a, b, c kako bi se isti razlikovali. Na početku popisa literature navode se iste nepotpune reference, te se dopinjavaju tek u završnoj verziji rada.

 

Svi radovi trebaju biti lektorisani od starne izvornog govornika ili profesionalnog lektora, kako bi se izbjegle greške u pisanju, gramatici i stilu pisanja. Uredništvo zadržava pravo da tektove prilagodi propozicijama Zbornika i standardima jezika na kojem su pisani.

 

 

Radovi za Zbornik, pripremljeni u skladu sa ovim Uputstvom, šalju se Redakciji Zbornika samo u elektronskoj formi (Microsoft Word) na adresu: ipfzbornik@gmail.com.  Radovi koji nisu urađeni prema Uputstvu ne prihvataju se i ne šalju se na recenziju.

 

Prikazi knjiga

Prikazi knjiga šalju se u obimu ne većem od 2000 riječi. Može se uraditi prikaz domaćih i stranih piblikacije koje su objavljene prije ne više od dvije godine računajući do datuma kada je prikaz primljen u Zbornik. Naslovnu stranu je potrebno urediti na sljedeći način:

 

 

 

 

 

Ime autora prikaza (Times New Roman 12, bold, centrirano)

Naziv institucije gdje je autor zaposlen

Email adresa Times New Roman, 12, regular, centrirano)

 

 

PRIKAZ KNJIGE „NASLOV KNJIGE“ AUTORA

IME AUTORA KNJIGE ČIJE SE PRIKAZ RADI

  (Times New Roman 12, bold, centrirano,velika slova)

 

 

Autori svoj rad usklađuju s Pravilnikom o etičkom ponašanju i sprječavanju zloupotrebe u Zborniku radova. Pravilnik je dostupan u pdf verziji OVDJE.

RECENZIJSKI POSTUPAK

 

Svi rukopisi prvo prolaze uredničku provjeru, i tek nakon što se ustanovi da zadovoljavaju standarde Zbornika, te se uklapaju u njegove ciljeve i teme šalju se na recenziju. Nakon toga radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji.

 

Nakon što prime izvještaje recenzenata, autori su dužni pored nove verzije rade dostaviti i popratno pismo u kojem navode koje su sve izmjene napravili a slijedeći sugestije recenzenata. Pored toga, ukoliko neku od primjedbi nisu uvažili, očekuje se da navedu obrazloženje.

 

Recenzenti imaju na raspolaganju maksimalno 30 dana da dostave recenziju, a dužni su upozoriti uredništvo o mogućim poteškoćama koje bi ih spriječile u objektivnosti pri postupku recenziranja. Također, članak tretiraju kao povjerljiv spis.

 

Od recenzenata se očekuje da prezentiraju dobre strane rada, uočene nedostatke, te da navedu preporuke kako bi se kvalitet rada poboljšao. Pored općeg mišljenja o radu recenzenti ocjenjuju na skali od 1 do 5 posebne karakteristike rukopisa, i to:

 

  1. Primjerenost sadržaja:

– Naslov rada odražava sadržaj i svrhu rada

– Ključne riječi odražavaju suštinu rada (do 6 ključnih riječi)

– Sažetak je relevantan i sažet (od 500 do 750 znakova)

– Jasno je definiran cilj istraživanja

– Odgovarajućim teoretskim okvirom i zadovoljavajućim pregledom dosadašnjih saznanja autor uvodi u problematiku koju istražuje u radu

– Metodologija je jasno definisana

– Razrađen je pregled dosadašnjih istraživanja iz odabranog područja (potkrijepljen citatima iz naučne literature) i to ukazuje na dokaze i protu-dokaze autorovih rezultata

– Rad predstavlja izvorni doprinos autora u njegovoj naučno-istraživačkoj oblasti

– Prikaz rezultata istraživanja podržava primijenjenu metodologiju, zaključke i preporuke

– Zaključak sadrži jasno izrečene naučne tvrdnje, otvorena pitanja i preporuke za daljnja istraživanja

 

  1. Uređenje rada:

– Rad je tehnički dobro ustrojen i odgovara standardima propisanim Uputstvom za pisanje radova za Zbornik

– Opseg rada je odgovarajući

– U radu se na prikladan način koriste tabele, grafikoni i slike

– Reference i literatura odražavaju aktuelnost rada i citiraju se prema APA stilu

– Rad je čitljiv, pisan standardnim jezikom bez pravopisnih i gramatičkih grešaka, relevantan i zanimljiv čitateljstvu

 

Nakon analize karakeristika rada, recenzenti donose preporuku birajući jednu od opcija:

  1. OBJAVITI BEZ IZMJENA
  2. OBJAVITI UZ PREDLOŽENE IZMJENE
  3. UPUTITI NA TEMELJITU PRERADU I DOSTAVITI PONOVO NA RECENZIJU
  4. NIJE ZA OBJAVLJIVANJE

 

Na kraju recenzije recenzenti stavljaju svoj komenatar i preporuke za poboljšanje kvaliteta rada. Ukoliko jedan od recenzenata prihvati rad, a drugi odbije, rad se ne prihvata za objavljivanje u Zborniku radova.

 

Recenzenti za članak koji su predložili za objavljivanje predlažu i kategoriju u koju su ga svrstali, a konačnu odluku donosi Uređivački kolegij. Radovi mogu biti kategorizirani kako slijedi:

 

Izvorni naučni rad

Naučni članak koji sadrži neobjavljene i nove rezultate u potpuno obliku; karakterizira se kao izvorni onda kada daje značajan doprinos određenoj naučnoj problematici ili njenom razumijevanju i kada opisuje nove rezultate istraživanja iz neke oblasti; napisan je tako da bilo koji stručnjak koji se bavi istim područjem na osnovu navedenih informacija može ponoviti eksperiment i postići opisane rezultate ili može ponoviti autorova zapažanja.

 

Prethodno saopćenje

Naučni članak koji sadrži nove još neobjavljene rezultate originalnih istraživanja, ali u preliminarnom obliku; ovaj oblik članka podrazumijeva objavljivanje novih naučnih rezultata, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućile čitatelju provjeru iznesenih podataka, kao što je slučaj u izvornom naučnom radu.

 

Pregledni naučni rad

Naučni članak koji sadrži originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja teorije ili praktičnih istraživanja u kojem autor i sam aktivno kritički učestvuje, a u kojem mora biti naglašena uloga autorovog originalnog doprinosa u tom području, u odnosu na već objavljene radove; pregledni rad, dakle, sadrži cjelovit prikaz stanja određenog područja teorije ili njene primjene, autor donosi vlastiti kritički osvrt i ocjenu, te obavezno navodi podatke o svim objavljenim radovima koje je koristio kao polazište za svoj rad.

 

Stručni članak

Stručni članak koji sadrži korisne priloge iz određene struke i za određenu struku, ali ne predstavlja originalna istraživanja autora.

 

Izlaganje sa naučnog skupa

Izlaganje sa naučnog skupa može biti objavljeno samo kao cjeloviti rad koji je prethodno referiran na naučnom skupu, a u obliku cjelovitog rada nije objavljeno u zborniku skupa.

 

Prikaz knjige

Prikaz knjige napisan kao kritička recenzija.

Prikazi knjiga ne podliježu recenziji, a Urednički odbor odlučuje o njihovoj objavi.

 

 

Recenzenti svoj rad usklađuju s Pravilnikom o etičkom ponašanju i sprječavanju zloupotrebe u Zborniku radova. Pravilnik je dostupan u pdf verziji OVDJE.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN