032 402-919 info.ipf@unze.ba

Statut Unije studenata


 

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj:45/02) Skupština
Udruženja ”Unija studenata Univerziteta u Zenici” na Osnivačkoj skupštini održanoj 27.01.2022. godine, donosi:

STATUT
UDRUŽENJA „UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI“

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(1) Udruženje  „Unija  studenata  Univerziteta  u  Zenici”  (u  daljem  tekstu:  Unija  studenata)  je  vanstranačka organizacija koja djeluje kao krovna predstavnička studentska organizacija studenata na Univerzitetu u Zenici.
(2) Unija studenata zastupa interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Univerziteta u Zenici (u daljem tekstu: Univerzitet), koordinira rad i utvrđivanje zajedničke politike studentskih tijela Univerziteta, te obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom te općim aktima Unije studenata i Univerziteta.
(3) Udruženje  studenata  Unija  studenata  Univerziteta  u  Zenici  vode:  obrazovne,  naučne,  kulturno-sportske, zdravstveno-socijalne, humanitarne, tehničke i druge aktivnosti svojih članova.
(4) Unija studenata je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti svih građana, te svačija prava i slobode nezavisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovini, rođenju, obrazovanju, društvenom položaju ili drugim karakteristikama

Član 2.

(1) Najviši akt Unije studenata je Statut.
(2) Statutom  se  propisuju  temeljne  odredbe  i  organizacija  Unije  studenata,  način  rada,  sastav,  nadležnosti, finansiranje, te druga pitanja od značenja za rad Unije studenata u skladu sa Zakonima.
(3)  Statut Unije studenata donosi Skupština Unije studenata (u daljem tekstu: Skupština) dvotrećinskom većinom prisutnih članova. (Prvi statut donosi osnivacka skupstina)
(4) Statut Unije studenata je javni dokument i objavljuje se na web stranici Univerziteta u Zenici, web stranici Unije studenata te se nalazi u bibliotekama svih OJ Univerziteta
(5) Pored  Statuta  Unija  studenata  može  imati  i  poslovnik  o  radu  Skupštine  i  druga  akta  neophodna  za funkcionisanje.

II – STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE

Član 3.

(1) Udruženje vrši javne ovlasti u okviru Univerziteta u Zenici, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, opštim aktima Univerziteta i svojim opštim aktima.
(2)  Sjedište organizacije je u Zenici na adresi Fakultetska 3.
(3)  Područje djelovanja je ZE-DO kanton.

Član 4.

(1) Unija studenata je posebna organizacijska cjelina koja djeluje autonomno u okviru Univerziteta i djeluje kao pravno lice pod nazivom: Unija studenata Univerziteta u Zenici. Na engleskom jeziku naziv Unije studenata je: Union of Students of University of Zenica
(2) Skraćeni naziv Unije studenata je: USUNZE.

Član 5.

(1) Udruženje ima pečat, znak-amblem.
(2) Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, kružno ispisan tekst: “Unija studenata Univerziteta u Zenici” kao i naziv na Engleskom jeziku (Student Union of University of Zenica), u sredini se nalazi znak (simbol) otvorena knjiga i stisnuta muška i ženska ruka.
(3) Znak-amblem utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog odbora udruženja.

Član 6

(1) Unija studenata ima zvaničnu web stranicu koja nosi naziv us.unze.ba
(2) Na web stranici unije su jasno istaknuta imena aktuelnog Predsjednika Unije studenata, svih članova Skupštine Unije studenata, članova Upravnog odbora Unije studenata, aktuelni članovi senata iz reda studenata.
(3) Na web stranici udruženja također mora biti jasno istaknut Statut udruženja, statut Univerziteta, plan i program rada aktuelnog Predsjednika udruženja.
(4) Svi konkursi koje raspisuje Unija studenata moraju biti objavljeni i na službenu web stranicu udruženja
(5) Na službenoj web stranici Unije studenata moraju biti objavljeni svi zapisnici sa sjednica UO i Skupštine Unije studenata.

Član 7.

Unija   studenata   Univerziteta   u  Zenici  zastupa   predsjednik   kojeg   u   vrijeme   njegove   odsutnosti  mijenja potpredsjednik Unije studenata.

Član 8.

Rad Unije studenata je javan.

III – PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI

Član 9.

(1) Programski ciljevi i zadaci su:

a) Afirmacija kulturnih, naučnih, intelektualnih, vjerskih vrijednosti BiH društva, i razvoj svestrane studentske ličnosti;
b) Uključivanje studenata u evropske i svjetske tokove života, kao i uključivanje studenata u sve tokove obnove i razvoja BiH;
c) Zalaganje za slobodu naučnog, nastavnog, obrazovnog procesa fakulteta, Univerziteta i otvorenog djelovanja sa društvom;
d) Učešće studenata u procesu kreiranja i realizovanja rada fakulteta, Univerziteta i participacije u organima i tijelima visokoškolskih institucija BiH;
e) Permanentne aktivnosti na ostvarenju optimalnih uslova socijalno-zdravstvenog i materijalnog obezbjeđenja studenata kao i stvaranja uslova za uključivanje diplomiranih stručnjaka u proces rada;
f) Uvođenje studenata kroz obrazovni proces unaučne i stručne projekte od značaja za BiH, evropsku i svjetsku zajednicu;
g) Uspostava međunarodne  saradnje  na  strukovnom,  naučnom-stručnom,  kulturno-zabavnom  i  sportskom nivou;
h) Razvijanje ferijalne prakse u  zemlji i inostranstvu  za potrebe studenata zasnovane na naučno -stručnim programima fakulteta;
i) Zastupanje i  prezentiranje  interesa  studenatapred  organima  i  tijelima  fakulteta  Univerziteta  i  državnih institucija BiH;
j) Organizovanje tribina, javnih rasprava i seminara, simpozija i drugih kulturnih manifestacija;
k) Izdavanje novina, brošura, časopisa, skripti, udžbenika, monografija i ostalih publikacija;
l) Ostvarivanje saradnje  sa  privrednim  subjektima,  javnim ustanovama  i državnim  institucijama  na  polju srodnih djelatnosti;
m) Izdavanje studentskih kartica;
n) Druge aktivnosti i poslovi značajni za članove udruženja;
o) Učešće u studentskim predstavničkim tijelima i drugim tijelima ustanovljenim u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima.

(2) Unija  studenata  može  osnovati  preduzeća  koja  će  se  baviti  privrednom  i  prometnom  djelatnošću  u  cilju pribavljanja sredstava za pokriće troškova realizacije programskih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom.
(3) Unija studenata može prestati sa radom po sili Zakona ili pravovažnom odlukom Skupštine Unije studenata.

IV – ORGANI I STRUČNA TIJELA UNIJE STUDENATA

Član 10.

Organi Unije studenata su:

a) Skupština
b) Upravni odbor c) Predsjednik

Član 11.

(1) Skupština  je  organ  upravljanja  Unije  studenata,  kojeg  čine  po  5  (pet)  članova  sa  svake  OJ  UNZE  i  to Predsjednik Asocijacije na OJ i četiri (4) člana NNV-a te OJ.
(2) U slučaju da određena Asocijacija studenata nema 4 (četiri) člana u NNV-u svoje OJ, dodatne članove Skupštine izglasava Asocijacija studenata na toj OJ nakon otvorenog konkursa. (3) Pravo prisustva imaju svi studenti UNZE, ali bez prava glasa.

Član 12.

(1) Skupština u okviru svojih nadležnosti:

a) Utvđuje politiku i program razvoja Unije studenata;
b) Utvrđuje godišnje i dugoročne programe rada;
c) Donosi finansijski plan i završni račun;
d) Bira predsjednika    Unije    studenata,    potpredsjednika   Unije    studenata,   predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine, organe i razna tijela Unije studenata, te donosi odluke o razrješenju istih;
e) Donosi Statut Unije studenata;
f) Daje tumačenje Statuta i drugih opštih akata koja ona donosi;
g) Donosi poslovnik o radu Skupštine;
h) Vrši druge poslove.

Član 13.

(1) Skupština se održava u redovnom i vanrednom zasjedanju.
(2) Redovna zasjedanja su godišnja i izvještajna.
(3) Vanredna zasjedanja se zakazuju po potrebi.
(4) Skupština može raditi ukoliko joj prisustvuje minimalno 21 (dvadeset i jedan) član Unije studenata.
(5) Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
(6) Prilikom  odlučivanja  o  izmjenama  i  dopunama  Statuta,  glasanja  za  predsjednika  i  potpredsjednika  Unije studenata,   predsjednika   i   potpredsjednika  Skupštine   Unije   studenata,   skupštinskom   zasjedanju   mora prisustvovati najmanje 27 (dvadeset i sedam) članova Unije studenata da bi odluke bile punovažne.Statut Unije studenata se mijenja dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 14.

(Prava i dužnosti članova Skupštine studenata Univerziteta)

(1) Članu Skupštine Unije studenata dostupni su svi službeni materijali,dokumenti i podaci koji su  potrebni za donošenje odluka na sjednicama Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici
(2) Članovi Skupštine Unije studenata imaju prava i dužnosti:

a) prisustvovati sjednicama Skupštine Unije studenata i na njima raspravljati i glasati;
b) podnositi prijedloge i postavljati pitanja;
c) učestvovati u radu komisija i drugih radnih tijela Unije studenata
d) tačno i blagovremeno informisati studente koje predstavljaju i zastupati njihove stavove

(3) U slučaju opravdanog odsustva, člana Skupštine Unije studenata na sjednici može zamijeniti izabrani predstavnik s istog fakulteta, po obaveznom pisanom punomoćstvu.
(4) Opunomoćeni član Skupštine Unije studenata ima ista prava i obaveze kao i punopravni član Skupštine Unije studenata na sjednici za koju je opunomoćen.
(5) Član Skupštine Unije studenata ima i druga prava i dužnosti utvrđene ovim Statutom i druge obaveze na osnovu zaduženja organa Unije studenata

Član 15.

(1) Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Unije studenata na zahtjev:

a) Upravnog odbora;
b) Predsjednika Unije studenata;
c) Minimalno 14 članova Skupštine;
d) Samoinicijativno.

Od dana sazivanja do dana održavanja Skupštine mora proći najmanje 7 dana, a sazivač je dužan najkasnije

3 dana prije održavanja sjednice predložiti dnevni red i pripremiti materijal.

Član 16.

(1) Nadležnosti predsjednika Skupštine su:

a) Saziva Skupštinu i predsjedava istom;
b) Stara se o ostvarivanju programa rada Skupštine;
c) Predlaže Skupštini mjere i postupke za efikasnije ostvarivanje funkcije Unije studenata;
d) Predlaže akte koje donosi Skupština;
e) Stara se o provođenju Statuta i drugih akata Skupštine;
f) Stara se o izvršenju odluka koje Skupština donosi.

(2) U slučaju odsustva predsjednika Skupštine zamjenjuje ga potpredsjednik, koji u tom slučaju ima sve nadležnosti i ingerencije kao predsjednik Skupštine.

Član 17.

(1) Upravni odbor je izvršni organ Unije studenata kojeg čini 10 članova (predsjednik Unije studenata, predsjednici Asocijacije studenata svake OJ na UNZE i predsjednik Asocijacije studenata Studentskog centra).
(2) Upravnim odborom predsjedava predsjednik Unije studenata.
(3) Mandat članova Upravnog odbora je jedna godina.
(4) Članovi Upravnog odbora mogu biti birani najviše dva puta u izvršne organe Unije studenata.
(5) Mandat prestaje: istekom, ostavkom i razrješenjem.
(6) Upravni odbor donosi odluke na sjednicama na kojima je prisutna većina članova, a odluke se donose većinom prisutnih članova.
(7) U Upravni odbor između dvije sjednice Skupštine Unije studenata se može kooptirati najviše jedna trećina (1/3) članova.
(8) Upravni odbor vrši izbor članova iz reda studenata u tijela Univerziteta u Zenici i iste izglasava nadpolovičnom većinom prisutnih članova.
(9) Po izvršenom izboru, predsjednik Unije studenata šalje tijelima Univerziteta u Zenici prijedloge za članove iz reda studenata.
(10) Za članove Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata, Upravni odbor ne može izglasati dva ili više studenata sa iste OJ, osim u slučaju kada nema dovoljno prijava na konkurs za ispunjenje navedenog uvjeta.

Član 18.

(1) Upravni odbor se sastaje najmanje jednom u mjesec dana.
(2) Članovi Upravnog odbora su dužni da:

a) se staraju  o  ostvarivanju  programskih  ciljeva  i  zadataka  Unije  studenata  na  fakultetima  čiji  su predstavnici i o sprovođenju odluka, koje donose Upravni odbor i Skupština udruženja.
b) međusobno sarađuju i po potrebi zajednički djeluju pri realizaciji zadataka od zajedničkog interesa za sve članove Unije studenata.

(3) Radi ostvarivanja programskih ciljeva, Upravni odbor po potrebi formira radne grupe i komisije, te po potrebi raspisuje konkurse za pojedine pozicije.
(4) Svakom  formiranom  radnom  grupom  rukovodi  jedan  ovlašteni  član  Upravnog  odbora  i  realizuje  zadatke upućivanjem u rad odgovarajući broj članova Unije studenata.
(5) Rukovodioci radnih grupa podnose pismeni i usmeni izvještaj o  radu,  na sjednicama Upravnog  odbora u prisustvu ostalih članova radnih grupa.
(6) Upravni odbor predlaže kandidate za predstavnike Unije studenata koji će, zajedno sa predsjednikom Unije studenata, predstavljati studente na Senatu Univerziteta.
(7) Vanredne sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik  Unije studenata na svoju  inicijativu  ili na zahtjev najmanje 20% članova Upravnog odbora.

Član 19.

(1) Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

a) Sprovodi odluke Skupštine;
b) Predlaže donošenje akata koji su u nadležnosti Skupštine;
c) Donosi kompletne programe rada;
d) Ostvaruje opšta akta Unije studenata;
e) Ostvaruje zajedničku utvrđenu politiku i program razvoja;
f) Vrši izbor studenata u tijela Univerziteta u Zenici
g) Utvrđuje prijedlog finansijskog rada i završnog računa;
h) Utvrđuje stalne i privremene komisije;
i) Stara se o etičkom, objektivnom i usklađenom radu svih predstavnika godina;
j) Obavlja druge poslove i zadatke.

Član 20.

(Prava i dužnosti članova Upravnog odbora Unije studenata)

(1) Članu Upravnog odbora Unije studenata dostupni su svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji su potrebni za donošenje odluka na sjednicama Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici
(2) Članovi Upravnog odbora imaju prava i dužnosti:

a) prisustvovati sjednicama Upravnog odbora i na njima raspravljati i glasati;
b) podnositi prijedloge i postavljati pitanja;
c) učestvovati u radu komisija i drugih radnih tijela Unije studenata
d) tačno i blagovremeno informisati studente koje predstavljaju i
e) zastupati njihove stavove

(3) U slučaju opravdanog odsustva, člana Upravnog odbora na sjednici može zamijeniti izabrani predstavnik s istog fakulteta, po obaveznom pisanom punomoćstvu.
(4) Opunomoćeni član Upravnog odbora ima ista prava i obaveze kao i punopravni član Upravnog odbora na sjednici za koju je opunomoćen.
(5) Član Upravnog  odbora  ima  i druga prava  i dužnosti utvrđene  ovim Statutom i druge obaveze  na osnovu zaduženja organa Unije studenata

Član 21.

(Rad na sjednicama Skupštine i Upravnog odbora Unije studenata)

(1) Članovima Skupštine i Upravnog odbora se poziv na sjednicu dostavlja u pisanoj ili elektronskoj formi, s dnevnim redom i materijalom za sjednicu Skupštine ili Upravnog odbora, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
(2) Materijal, dokumenti i prijedlozi članova Skupštine ili Upravnog odbora Unije studenata se mogu dostaviti do trenutka do kada sjednica ne počne s radom.
(3) Prijedlog dopuna ili izmjena dnevnog reda u kontekstu prethodnog stava se stavlja na glasanje te se konačni prijedlog dnevnog reda usvaja natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine ili Upravnog odbora Unije studenata.
(4) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice je uvijek prva tačka dnevnog reda.
(5) Svaka tačka dnevnog reda ima izvjestioca koji daje sve potrebne informacije o toj tački.
(6) Nakon izvještavanja određene tačke dnevnog reda se otvara diskusija povodom iste te se zatvara po njenom iscrpljenju.
(7) Po  zatvaranju  diskusije na određenoj tački dnevnog  reda se članovi Skupštine  ili Upravnog odbora  Unije studenata izjašnjavaju glasanjem na način utvrđen Statutom  Unije studenata.

Član 22. (Javno glasanje)

(1) Javno glasanje se provodi dizanjem ruke tako da predsjedavajući poziva članove Skupštine ili Upravnog odbora da se izjasne ko je “za” zatim ko je “protiv” prijedloga, te ko je “suzdržan” od glasanja.
(2) Nakon glasanja predsjedavajući utvrđuje da li je pojedina odluka dobila većinu glasova i objavljuje rezultat glasanja.

Član 23.

(Tajno glasanje)

(1) Tajno glasanje provodi se kada to Skupština ili Upravni odbor odluči svojom odlukom.
(2) Prijedlog za tajno glasanje o pojedinoj tački dnevnog reda i predloženoj odluci može staviti svaki član Skupštine ili Upravnog odbora uz obavezu obrazloženja svog prijedloga.
(3) Tajno glasanje se provodi glasačkim listićima koji su identične veličine, oblika, boje i sadržaja, s cjelokupnim tekstom prijedloga odluke o kojoj se glasa i uputstvom o načinu glasanja.
(4) Član  Skupštine  ili  Upravnog  odbora  može  glasati samo  jednim  glasačkim  listićem  i  to  lično  na  sjednici Skupštine ili Upravnog odbora Unije studenata u Zenici.
(5) Nakon što su svi članovi Skupštine ili Upravnog odbora predali glasačke listiće i nakon što predsjedavajući objavi da je glasanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasanja, a na temelju predatih glasačkih listića.
(6) Rezultat  glasanja  utvrđuje  predsjedavajući  i  objavljuje  koliko  je  od  ukupnog  broja  članova  Skupštine  ili Upravnog odbora primilo glasačke listiće, koliko ih je ukupno glasalo, koliko je bilo nevažećih listića, te koliko je članova Skupštine ili Upravnog odbora glasalo “za”, odnosno “protiv” određenog prijedlogaodluke.
(7) Glasački listić je nevažeći ukoliko je glasano na bilo koji drugi način osim na način utvrđen u uputstvu glasanja, ukoliko je glasački listić pocijepan ili ima pisane ili druge oznake van propisanih uputstava, ili se razlikuje veličinom, oblikom, bojom ili sadržajem od drugih glasačkih listića.

Član 24. (Zapisnik)

(1) O radu svake sjednice Skupštine ili Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici se vodi zapisnik.
(2) Zapisnik obavezno sadrži:

a.redni broj sjednice;
b.mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice;
c.ime i prezime prisutnih i odsutnih članova Skupštine ili Upravnog odbora Unije studenata;
d.ime i prezime opunomoćenih članova;
e.ime i prezime drugih lica prisutnih na sjednici;
f. dnevni red;
kratak opis (suštinu izlaganja učesnika u sjednici);
h. formulaciju odluka, zaključaka i dr;
i. broj i način glasovanja (ako je javno);
j. vrijeme završetka sjednice;
potpis predsjedavajućeg.

(3) Originali zapisnika se pohranjuju u arhivi Unije studenata, odnosno Univerziteta u Zenici
(4) Forma zapisnika se dodatno definira u Pravilniku o vođenju dokumentacije Unije studenata Univerziteta u Zenici.

Član 25. (Primjedbe na zapisnik)

(1) Svaki član Skupštine ili Upravnog odbora ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
(2) Ako se primjedba prihvati, u zapisniku se obavlja odgovarajuća izmjena.
(3) Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su saglasno prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim po izjašnjavanju članova Skupštine ili Upravnog odbora o istom.

Član 26. (Pojedinačni akti)

(1) Pojedinačni akti usvojeni na sjednici Skupštine, donose se u formi odluka, zaključaka, uputstava, preporuka, instrukcija i slično, a iste potpisuje predsjedavajući Skupštine Unije studenata.

Član 27. (Predsjednik Unije studenata)

(1) Predsjednik Unije studenata je predsjednik Upravnog odbora.

U slučaju odsustva predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje ga potpredsjednik, koji u tom slučaju ima sve nadležnosti i ingerencije kao i predsjednik.

Član 28.

(1) Predsjednika Unije studenata i njegovog zamjenika bira Skupština na period od dvije godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.
(2) Predsjednik i potpredsjednik Unije ne mogu biti iz iste OJ.
(3) Za svoj rad predsjednik Unije studenata je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru Unije studenata. (4) Nadležnosti predsjednika Unije studenata su:

a) Saziva sjednice Upravnog odbora, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;
b) Zastupa i predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu;
c) Po potrebi, između sjednica Upravnog odbora, samostalno donosi odluke u vezi realizacije programskih ciljeva i zadataka;
d) Stara se o ostvarivanju programa rada Upravnog odbora;
e) Prati propise i stara se o zakonitostima rada Upravnog odbora;
f) Predlaže mjere i postupke za kvalitetnije ostvarivanje funkcije Upravnog odbora;
g) Imenuje sekretara Unije studenata iz reda članova Unije studenata na osnovu javnog konkursa;
h) Potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
i) Prati stanje u oblasti djelovanja Unije studenata i o tome izvještava Upravni odbor i Skupštinu;
j) Upravlja svim finansijskim sredstvima Unije studenata, te je odgovoran za zakonito korištenje navedenih sredstava:
k) Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor i Skupština u skladu sa ovim Statutom.
l) Svakih 6 mjeseci podnosi finansijske izvještaje rada Unije studenata Upravnom odboru Unije studenata

Član 29.

(1) Za Predsjednika Unije studenata može biti izabran kandidat koji ispunjava opće i posebne uslove.
(2) Opći uslovi, u smislu prethodnog stava, su:

a) da je državljanin BiH;
b) da je stariji od 18 godina i mlađi od 26 godina;
c) da je student bilo kojeg ciklusa na Univerzitetu u Zenici;

(3) Posebni uslovi, u smislu stava (1) ovog člana, su:

a) da aktivno poznaje barem jedan svjetski jezik;
b) da nije član akademskog osoblja Univerziteta, neke političke partije ili neke organizacije povezane s političkom partijom;
c) da nije upisao status apsolventa;

(4) Naknadnim upisivanjem statusa apsolventa predsjednik gubi svoju funkciju.

Član 30.
(Postupak izbora predsjednika Unije studenata)

(1) Postupak izbora predsjednika Unije studenata pokreće Upravni odbor Unije studenata najkasnije mjesec dana prije isteka mandata prethodnog predsjednika osim u slučajevima prijevremenog kraja mandata ili razrješenja istog.
(2) Postupak  za  izbor  predsjednika  Unije  studenata  pokreće  se  donošenjem odluke  o  raspisivanju  konkursa  i imenovanjem konkursne komisije za izbor Predsjednika Unije studenata (dalje: konkursna komisija).
(3) Konkursnu komisiju čine 3 (tri) člana, od kojih je jedan predsjednik i jedan zamjenik predsjednika konkursne komisije.
(4) Kandidat koji se prijavljuje za izbor Predsjednika Unije studenata ne može biti član konkursne komisije.
(5) Zadatak konkursne komisije je da izvrši administrativne poslove vezane za konkurs i izbor predsjednika Unije studenata (prijem prijava po konkursu; obrada prispjelih prijava; bodovanje kandidata; prezentacija svih prispjelih  prijava  Uniji  studenata;  drugi  poslovi  vezani  za  administrativne  procedure  izbora, odnosno imenovanja predsjednika Unije studenata).
(6) Konkurs za izbor predsjednika objavljuje se na oglasnim pločama Univerziteta, web stranici Univerziteta, i drugim elektronskim stranicama koje koristi Unija studenata, a rok za prijavljivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja.
(7) Po isteku roka za prijavljivanje, konkursna komisija dostavlja Skupštini Unije studenata dokumentaciju u vezi s konkursom s prijedlogom predsjedavajućem Skupštine Unije studenata za zakazivanje izborne sjednice, a po prijemu dokumentacije u vezi s konkursom, predsjedavajući Skupštine Unije studenata saziva izbornu sjednicu.

Član 31.
(Izborna sjednica Skupštine Unije studenatau Zenici)

(1) Na izbornoj sjednici Skupštine Unije studenata, predsjednik, zamjenik predsjednika ili član komisije, informiše Skupštinu o prijavljenim kandidatima, o tome da li ispunjavaju ili ne ispunjavaju tražene uslove iz konkursa, da li su dostavili traženu dokumentaciju i dokaze, kao i druge informacije potrebne za rad izborne sjednice.
(2) Na izbornoj sjednici je potrebno da budu najmanje dva člana Konkursne komisije.
(3) U daljnju proceduru izbora predsjednika Unije studenata ulaze samo oni kandidati koji ispunjavaju propisane uslove za izbor predsjednika Unije studenata.
(4) Kandidati za predsjednika na izbornoj sjednici Skupštine obavezno izlažu svoj program rada i razvoja Unije studenata, s tim da svaki član Skupštine  može tražiti dopunska obrazloženja u vezi s ponuđenim programom.
(5) Nakon zaključene rasprave konkursna komisija utvrđuje listu kandidata za izbor predsjednika Unije studenata po abecednom redu početnih slova prezimena i imena kandidata.
(6) Članovi Skupštine se, tajnim glasanjem,  izjašnjavaju o kandidatima za izbor Predsjednika Unije studenata, utvrđenim na listi iz prethodnog stava, zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena i imena samo jednog kandidata na glasačkom listiću.
(7) Za predsjednika Unije studenata  izabran je onaj kandidat  koji je osvojio  najveći broj glasova na izbornoj sjednici.
(8) Mandat predsjednika Unije studenata počinje na prvi dan naredne akademske godine i traje dvije godine.
(9) Predsjednik Unije studenata dužan je javno objaviti svoj Plan i program na web stranicu Unije studenata te isti dokument mora biti javno objavljen tokom cijelog njegovog mandata.

Član 32.
(Razrješenje predsjednika Unije studenata)

(1) Skupština može razriješiti Predsjednika Unije studenata dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, u sljedećim slučajevima:

a) na lični zahtjev;
b) ukoliko se utvrdi da je odgovoran za neuspješan rad Unije studenata;
c) ako se utvrdi da ima lične ili druge interese koji su u suprotnosti s interesima Unije studenata i u drugim slučajevima postojanja sukoba interesa;
d) zbog kršenja odredbi Statuta, Poslovnika o radu Studentskog predstavničkog organa, drugih općih akata Univerziteta, zakona i drugih propisa;
e) ukoliko mu prestane status studenta iz člana Statuta Univerziteta u Zenici ili upiše status apsolventa;
(f) u drugim slučajevima u kojima je predsjednik Unije studenata spriječen da obavlja dužnosti na period duži od dva mjeseca, ili trajno.

(2) Prijedlog za prijevremeno razrješenje Predsjednika Unije studenata može dati bilo koji član Skupštine ili Upravnog odbora Unije studenata uz obavezno dostavljanje obrazloženja prijedloga.
(3) Razrješenje Predsjednika Unije studenata vrši se javnim glasanjem.
(4) Za razrješenje predsjednika Unije studenata potrebno je 2/3 (dvije trećine) glasova prisutnih članova Skupštine Unije studenata.
(5) Skupština će, na istoj sjednici na kojoj je predsjendik razriješen, pokrenuti proceduru raspisivanja konkursa za izbor novog predsjednika.
(6) U svim slučajevima razrješenja dužnosti, odnosno imenovanja novog predsjednika, primopredaja dužnosti između zatečenog i novoimenovanog predsjednika vrši se komisijski. Komisiju za provođenje postupka primopredaje dužnosti imenuje Skupština Unije studenata od najmanje 3 (tri) člana iz reda članova Upravnog odbora.
(7) Mandat novoimenovanog predsjednika Unije studenata traje dvije godine.
(8) Razriješeni predsjednik Unije studenata gubi pravo na ponovno konkurisanje za predsjednika i potpredsjednika Unije studenata.

Član 33.

(1) Ovlaštenja predsjednika Unije studenata, u slučaju njegove odsutnosti, spriječenosti ili prijevremenog završetka mandata, prelaze na potpredsjednika Unije studenata.

Član 34.

(1) Sekretar  Unije  studenata  obavlja  administrativne  i  organizaciono-tehničke  poslova,  a  za  rad  odgovara predsjedniku Unije studenata.
(2) Prisustvuje zasjedanju Upravnog odbora bez prava glasa pri donošenju odluka.
(3) Nadležnosti su mu:

a) Stara se za organizovanje i pripremanje sjednica Upravnog odbora;
b) Obezbjeđuje rad radnih grupa i vrši administrativne poslove za potrebe Upravnog odbora;
c) Stara se o primjeni Statuta Unije studenata;
d) Stara se o načinu pozivanja članova Upravnog odbora i vođenju zapisnika;
e) Vrši druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor i predsjednik Unije studenata;

Član 35.

(1) Ukoliko  pojedini  član  izvršnih  tijela  narušava  programske  ciljeve  i  zadatke  Unije  studenata,  on  se,  uz obrazloženje, upozorava da svoje djelovanje uskladi sa ciljevima i zadacima Unije studenata.
(2) Ako član izvršnih tijela nakon datog pismenog upozorenja ne usaglasi svoje djelovanje u roku od 15 dana, sa programskim ciljevima i zadacima Unije studenata, Upravni odbor Unije studenata može zakazati Skupštinu Unije studenata na kojoj će se sporno pitanje raspraviti.
(3) Odluku  o  razrješenju  pojedinog  člana  Upravnog  odbora  donosi  Asocijacija  studenata  OJ,  koju  taj  član predstavlja u Upravnom odboru.
(4) Odluku o razrješenju dužnosti predstavnika godina donosi Asocijacija studenata OJ na prijedlog predsjednika Asocijacije studenata te OJ.

Član 36.

(1) Članovi izvršnih tijela imaju pravo slobodnog istupanja iz članstava izvršnih tijela Unije studenata.
(2) Član koji istupa ili bude isključen iz izvršnih tijela je dužan izmiriti materijalne i druge obaveze prema Uniji studenata, ako postoje.
(3) Članovi izvršnih tijela imaju pravo pokretanja pitanja odgovornosti organa i funkcionera Unije studenata.

Član 37.

(1) Članovi izvršnih tijela ne mogu biti na rukovodećoj poziciji ili na poziciji u  izvršnom tijelu  u političkim strankama.

Član 38.

(1) Asocijacije studenata OJ Univerziteta su manje organizacione jedinice unutar Unije studenata koje su nadležne da sprovode odluke Skupštine, Upravnog odbora i predsjednika Unije studenata, te programske ciljeve OJ na kojima djeluju.
(2) Asocijacijom studenata rukovodi predsjednik Asocijacije zajedno sa predstavnicima godina OJ Univerziteta na kojem Asocijacija djeluje, tj. članovi NNV – a OJ na kojoj Asocijacija djeluje.
(3) Predsjednik Asocijacije se bira na sjednici Asocijacije većinom glasova i po automatizmu ga Unija studenata predlaže za člana NNV-a OJ na kojoj djeluje.
(4) Predsjednik Asocijacije je član Upravnog odbora i predstavnik studenata OJ Univerziteta na kojoj djeluje i:

a) ima pravo korištenja internog pečata, tj. pečata Asocijacije studenata OJ na kojoj djeluje;
b) dužan je najmanje jednom mjesečno ili na zahtjev predstavnika godine sazivati sjednice Asocijacije;
c) potpisuje dokumente i delegira tačke dnevnog reda na NNV – u OJ Univerziteta na kojoj djeluje;
d) predsjedava sjednicama Asocijacij
e) izvještava Upravni odbor o aktivnostima Asocijacije
f) stara se  o  ispunjavanju  programskih  ciljeva  i  zadataka,  kao  i  odluka  Upravnog  odbora  na  nivou Asocijacije studenata.

(5) Predsjednik Asocijacije ima mandat u trajanju od 1 (jedne) akademske godine, sa mogućnošću reizbora.

Član 39.

(1) Asocijacije  studenata  početkom  akademske  godine  raspisuju  konkurse  i  imenuju  studente  u  tijela  OJ Univerziteta na kojim djeluju.
(2) Asocijacije  imaju pravo osnivati manje interesne grupe, radi efikasnijeg sprovođenja programskih ciljeva  i zadataka Unije studenata.
(3) Sjednici Asocijacije prisustvuju svi predstavnici godina, a mogu prisustvovati i svi studenti OJ Univerziteta, ali bez prava glasa.
(4) Sjednicama Asocijacije predsjedava predsjednik Asocijacije.

Član 40.

(1) Svi studenti imaju pravo da budu birani na mjesto predstavnika godine. (2) Predstavnik godine ima dužnosti da:
a) u konsultaciji sa predsjednikom Asocijacije izvršava programske ciljeve i zadatke Unije studenata;
b) Zastupa interese studenata koji su ga izabrali u svim tijelima OJ na kojoj Asocijacija djeluje;
c) Redovno informiše predsjednika Asocijacije o studentskim aktivnostima, željama i ambicijama na godini na kojoj je izabran;
d) Samoinicijativno ili na inicijativu studenata preuzima određene dužnosti.

Član 41.

(1) Portparol Unije studenata se stara o informisanju javnosti, komunikaciji Unije studenata sa medijima, drugim udruženjima, fondacijama, javnim institucijama i privatnim subjektima, kao i trećim licima.
(2) Portparol Unije studenata odgovara predsjedniku Unije studenata.
(3) Portparol Unije studenata se bira posebnom odlukom Upravnog odbora Unije studenata.
(4) Portparol Unije studenata se bira na jednu godinu, sa mogućnošću ponovnog izbora ali najviše dva puta.

V – JAVNOST RADA UNIJE STUDENATA

(1) Rad Unije studenata, njenih organa i radnih tijela je javan.
(2) Javnost rada se obezbjeđuje putem javnih sjednica, stalnog i povremenog izvještavanja studenata o aktuelnim pitanjima Unije studenata.
(3) Izuzetno, pojedine sjednice organa ili tijela Unije studenata mogu biti zatvorene za javnost i u tim slučajevima poslije održane sjednice biće dato saopćenje.

VI – FINANSIJSKO MATERIJALNO POSLOVANJE

Član 43.

Finansijsko-materijalno  poslovanje udruženja obavlja se u  skladu  sa pozitivnim propisima  i podliježe  internoj kontroli organa udruženja.

Član 44.

(1) Finansijska sredstva Unije studenata obezbjeđuju se iz:

a) Članarina;
b) Poklona i donacija;
c) Prihoda ekonomske propagande;
d) Prihoda vlastitih privremenih aktivnosti;
e) Drugih prihoda stečenih u skladu sa Zakonom i Statutom.

(2) Obim, namjena i raspodjela finansijskih sredstava utvrđuje se finansijskim planom za svaku godinu. (3) Unija studenata ima svoj žiro-račun kod poslovne banke.

VII – PRESTANAK RADA UNIJE STUDENATA

Član 45.

(1) Unija studenata prestaje sa radom:

a) Ako Skupština Unije studenata donese odluku o prestanku rada Unije studenata ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja;
b) Ako se utvrdi da je udruženje prestalo djelovati;
c) Ako se broj članova udruženja smanji ispod broja određenog Zakonom za osnivanje udruženja, i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

(2) U slučaju prestanka rada Unije studenata, predsjednik Unije studenata je dužan da u roku od 15 dana obavijesti nadležno ministarstvo radi brisanja Unije studenata iz registra.

VIII – RASPODJELA IMOVINE

U slučaju prestanka rada udruženja sva preostala imovina Unije studenata pripada Univerzitetu u Zenici ili drugim srodnim udruženjima, a na osnovu odluke nadležnog ministarstva.

IX– ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47.

(1) Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Unije studenata.
(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na  Skupštini održanoj dana 27.10.2021. godine.

Statut Unije studenata.pdf

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN