032 402-919 info.ipf@unze.ba

 

ZBORNIK RADOVA

ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI

PROCEEDINGS

OF THE ISLAMIC PEDAGOGICAL FACULTY IN ZENICA

 

Zbornik radova br. 21/2023

PROCEEDINGS No. 21/2023

 

Sadržaj / Contents Puni tekst / Full text
Impressum (str./p. 2) bosanski  / english
Sadržaj (str. 5-7) bosanski
Contents (str. 8-10) english
Uvodna riječ (str. 15-17) bosanski
Preface (pp 18-20) english
 
Aldina Leto i Mirna Marković
Organizacijska pravednost kao determinanta rezilijentnosti akademskog osoblja i visokoobrazovne institucije (str. 27-53) bosanski
Organizational justice as a determinant of the resilience of academic staff and a higher education institution (pp. 27-53)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.27 Summary
 
Mehmet Mustafa Budak, Zühal Dinç Altun, Yiğit Dorukan Dinç i Cüneyt Dursun Özçağ
Examining high school students’ metaphorical perceptions of the concept of „music lesson“ (pp. 55-76) english
Ispitivanje metaforičkih percepcija srednjoškolaca o pojmu „čas muzike“ (str. 55-76)
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.55 Summary
Indira Husić i Aldina Leto
Povezanost sociodemografskih i akademskih karakteristika sa stresom kod studenata (str. 77-101)
The relationship between stress and sociodemographic and academic characteristics among students (pp. 77-101) bosanski
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.77 Summary
Sabira Gadžo-Šašić
Obrazovanje socijalnih radnika u vrijeme pandemije COVID-19 – postpandemijska perspektiva (str. 103-122) bosanski
Education of social workers during the pandemic COVID-19 – post-pandemic perspective (pp. 103-122)
Pregledni naučni rad / Review article
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.103 Summary
Ermin Vučkić i Izet Pehlić
Kvalitet školskog života učenika kao faktor u prevenciji vršnjačkog nasilja među učenicima (str. 123-158) bosanski
The quality of school life as a factor in the prevention of peer violence among students (pp. 123-158)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.123 Summary
Eldar Ćerim
Pasoš kompetencija u facilitaciji cjeloživotnog učenja (str. 159-167) bosanski
The competency passport in facilitating lifelong learning (pp. 159-167)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.159 Summary
Fatima Muhamedagić i Amir Đulić
Komparativna analiza stavova studenata o odgovornosti za održivi razvoj (str. 169-179) bosanski
A comparative analysis of students’ attitudćes towards responsibility for sustainable development (pp. 169-179)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.169 Summary
Safet Husejnović
Primjena tedžvida u islamsko-obrazovnim ustanovama Bosne i Hercegovine u periodu od 1878. do 1945. godine (str. 183-197) bosanski
The study of tajwid in islamic educational institutions in the area of Bosnia and Herzegovina in the period from 1878 to 1945 (pp. 183-197)
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.183 Summary
Mensur Valjevac
The perfect man (al-insa:n al-ka:mil) in the quranic exegesis, hadith tradition and taṣawwuf (pp. 199-213) english
Savršeni čovjek (al-insa:n al-ka:mil) u tefsiru, hadiskoj tradiciji i tesavvufu (str. 199-213)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.199 Summary
Šukrija Ramić
Hanefijski pristup jasnim (vāḍiḥ) riječima zakonodavnog teksta (mufesser i muḥkem) (str. 215-229) bosanski
The hanafi approach to the clear (wāḍiḥ) words of the legislative text (mufesser and muḥkem) (pp. 215-229)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.215 Summary
Hakija Kanurić
Neizvjesnost u ugovoru s aspekta islamskog prava – savremene implikacije (str. 231-245) bosanski
Uncertainty in contracts from the perspective of islamic law – contemporary implications (pp. 231-245)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.231 Summary
 
Maid Ibrahimović i Safet Husejnović
Hifz – učenje kur'ana napamet u obrazovnim institucijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (str. 247-267) bosanski
Hifz – learning the qur'an by heart in the educational institutions of the Islamic community in Bosnia and Herzegovina (pp. 247-267)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.247 Summary
Adil Makić
Kur'anske antropološke činjenice o čovjeku kao “namjesniku” i “robu” (str. 269-287) bosanski
The anthropological facts in the qur’an about a man as “a ruler” and “a slave” (pp. 269-287)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.269 Summary
Edin Selimović, Emir Begagić, Hakija Bečulić i Muharem Adilović
Miswak: od tradicije do paradigme (str. 289-303) bosanski
Miswak: from tradition to paradigm (pp. 289-303)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.289 Summary
Muamer Neimarlija
Religijskopedagoška konceptualizacija kur'anskog prikaza potvore (str. 307-330) bosanski
Religious pedagogical conceptualization of the qur'anic description of slander (pp. 307-330)
Pregledni naučni rad / Review article
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.307 Summary
Amina Pehlić, Amina Odobašić i Anela Hasanagić
Deskripcija komunikacijskih funkcija kod djece predškolskog uzrasta (str. 333-353) bosanski
Description of communication functions in preschool-aged children (pp. 333-353)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.333 Summary
Emina Šarić-Krajišnik
Percepcija odgajatelja o učešću roditelja u ranom odgoju i obrazovanju (str. 355-374) bosanski
Educators’ perception of the parents’ participation in early upbringing and education (pp. 355-374)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.355 Summary
Edina Solak, Mirza Bašić i Amina Hadžimejlić
Neka zapažanja u vezi s proširenim glagolskim adverbijalima uzročnoga značenja u savremenome turskom jeziku (str. 377-397) bosanski
Observations regarding extended causative verbal adverbials in the modern turkish language (pp. 377-397)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.377 Summary
Semir Rebronja
Uzritski motivi ljubavi i ljubavne čežnje kod bošnjačkih i srpskih romantičara (str. 399-421) bosanski
Uzrit motifs of love and love longing in Bosniak and Serbian romanticists (pp. 399-421)
Prethodno saopćenje / Preliminary note
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.399 Summary
Ibnel Ramić i Ikbal Smajlović
Neke osobenosti rodoljubivo-patriotske lirike Safvet-bega Bašagića (str. 423-446) bosanski
Some characteristics of patriotic lyric poetry by Safvet-beg Bašagić (pp. 423-446)
Prethodno saopćenje / Preliminary note
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.423 Summary
Melisa Bureković, Edina Rizvić-Eminović i Melisa Pilav
Pregled pet metoda podučavanja engleskog jezika (str. 447-464) english
Review of five methods used in english language teaching (pp. 447-464)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.447 Summary
Amina Pehlić
Prikaz knjige „Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi“ autora Ismaila Palića i Mirele Omerović (str. 467-475) bosanski
The review of the book “Bosnian language and communication in teaching practice” by Ismail Palić and Mirela Omerović (pp. 467-475)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.467
Enes Julardžija
Prikaz knjige „Konceptualni razvoj islamske obrazovne teorije – Tetavvuru mefhumi en-nezarijjeti et-terbevijjeti el-islamijjeti” autora dr. Madžida Arsana El-Kejlanija (str. 477-485) bosanski
The review of the book “Conceptual development of islamic educational theory – Tetavvur mefhumi en-nezarijeti et-terbevijeti el-islamijeti” by Madžid Arsan El-Kejlani (pp. 477-485)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.477
Amina Odobašić i Izet Pehlić
Prikaz knjige „O pedagogiji čovjeka – od čovjeka kao bića učenja do učećeg društva“ autora Muje Slatine (str. 487-491) bosanski
The review of the book “About human pedagogy – from man as a learning being to a learning society” by Muja Slatina (pp. 487-491)
Stručni članak / Professional paper
DOI:https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2023.487

 

 

 

en_USEN