032 402-919 info.ipf@unze.ba

ZBORNIK RADOVA/ BR. 19/ 2021
PROCEEDINGS NO. 19/ 2021

 

Sadržaj/Contents Puni tekst/Full text
Impressum bosanski/english
Sadržaj (str. 5-8) bosanski
Contents (str. 9-12) english
Uvodna riječ (str. 17-19) bosanski
Preface (pp. 20-22) english
Rasema Sarić
Konstrukcija i provjera metrijskih karakteristika upitnika za ispitivanje kompetencija nastavnika razredne nastave i direktora osnovne škole (str. 29-62) bosanski
Construction and validation of metric characteristics of a questionnaire examining competencies of class teachers and elementary school principals (pp. 29-62)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.29 summary
Anela Hasanagić, Almira Isić-Imamović i Muharem Adilović
Osobine ličnosti nastavnika kao determinanta percepcije stresa i mentalnog zdravlja (str. 63-102) bosanski
Teacher personality traits as a determinant of stress perception and mental health (pp. 63-102)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.63 summary
Esmeralda Sunko, Ivana Batarelo Kokić i Nataša Vlah Esmeralda Sunko, Ivana Batarelo Kokić i Nataša Vlah
Inkluzivna uvjerenja učitelja i nastavna praksa u radu sa učenicima s nekim simptomima nepažnje povezanim s ADHD-om (str. 103-125)
Teachers’ inclusive beliefs and teaching practices in work with students with some inattentive symptoms associated with ADHD (pp. 103-125) english
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.103 summary
Muharem Adilović, Amina Odobašić i Aldina Leto
Psihološki i sociološki izazovi pandemije iz percepcije predškolskih odgajatelja (str. 127-154) bosanski
Psychological and social challenges of the pandemic from the preschool educators’ (pp. 127-154)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.127 summary
Kristina Prkić-Palavra i Izet Pehlić
Komparativna analiza odgojnih vrijednosti sevdalinke i turbo-folk muzike (str. 155-180) bosanski
A comparative analysis of the educational values of sevdalinka and turbo-folk music (pp. 155-180)
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.155 summary
Almira Isić-Imamović
Taktike, mjerenje i odrednice samopredstavljanja (str. 181-208) bosanski
Tactics, measurement and determinants of self-presentation (pp. 181-208)
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.181 summary
Sena Družić i Smaila Balić-Rahmanović
Socijalni uzroci nasilja nad starim osobama u Bosni i Hercegovini (str. 209-227) bosanski
Social causes of violence against the elderly in Bosnia and Herzegovina (pp. 209-227)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.209 summary
Semir Rebronja
Hadis u rukopisnom divanu pjesnika i muḥaddiṯa Hasana Bošnjaka (str. 231-247) bosanski
Hadith in the handwritten divan by the poet and muhaddith Hasan Bošnjak (pp. 231-247)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.231 summary
Šukrija Ramić
Divergentno implicirano značenje zakonodavnog teksta (mefhūmu-l-muhālefe) u šafijskoj pravnoj školi (str. 249-262) bosanski
Opposite implicit meaning of a legislative text (mefhūmu-l-muhālefe) in the Shafi’i school of law (pp. 249-262)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.249 summary
Ahmed Purdić i Senad Ćeman
Status obavezne oporuke u šerijatskom nasljednom pravu (str. 263-283) bosanski
The status of a mandatory will in shariah inheritance law (pp. 263-283)
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.263 summary
Stručni članak / Professional paper
Mensur Valjevac
Tradicijski izvori predznaka posljednjeg časa u mjesecu ramazanu (str. 285-306) bosanski
Traditional sources of the last hour signs in the month of ramadan (pp. 285-306)
Stručni članak / Professional paper
DOI:  https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.285 summary
Dževad Šošić
Pristup kiraʼetima u tefsiru Ibn Kesīra (str. 307-322) bosanski
Classes appraoch to qira’at in Ibn Kesir’s tafsir (pp. 307-322)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.307 summary
Safet Husejnović
Utjecaj kira'eta na propise iz oblasti ratnog prava (str. 323-336) bosanski
The influence of qira’at on war law regulations (pp. 323-336)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.323 summary
Mensur Malkić
Funkcija pauzalnih simbola u mushafima (str. 337-352) bosanski
The function of pause symbols in mushafs (pp. 337-352)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.337 summary
Nermin Tufekčić
Formativna i informativna priroda sadržaja ekologije u osnovnoškolskim udžbenicima islamske vjeronauke (str. 355-373) bosanski
Formative and informative nature of ecology content in elementary school textbooks of islamic religious education (pp. 355-373)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.355 summary
Ejla Ćurovac
Analiza stanja školskih biblioteka medresa u Bosni i Hercegovini (str. 375-388) bosanski
An analysis of the state of madrassa school libraries in Bosnia and Herzegovina (pp. 375-388)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.375 summary
Nusreta Kepeš
Korelaciona analiza utjecaja ekranizacije na razvoj djece ranog uzrasta (str. 391-407) bosanski
Correlation analysis of the impact of screen media on young children’s development (pp. 391-407)
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.391 summary
Mithat Jugo i Amrudin Hajrić
Stilski potencijal apsolutnog objekta u kur'anskom tekstu (str. 411-430) bosanski
Stylistic potential of the absolute object in the text of the Qur’an (pp. 411-430)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.411 summary
Edina Solak i Mirza Bašić
Prilog proučavanju postpozicija, veznika i uzvika u djelu Dîvânü lügâti't-türk i savremenome turskom jeziku (str. 431-448) bosanski
A contribution to the study of postpositions, conjunctions and interjections in Dîvânü lügâti't-türk and modern turkish language (pp. 431-448)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.431 summary
Amina Arnautović
Asonanca i aliteracija u uvodnim stihovima engleskih prijevoda bošnjačke balade „Hasanaginica“ (str. 449-472) bosanski
Assonance and alliteration in the introductory lines of english translations of the bosniak ballad “Hasanaginica” (pp. 449-472)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.449 summary
Amela Ćurković
Razlikovanje prijedloga zbog i radi u prijevodu sa njemačkog (str. 473-488) bosanski
Distinction between prepositions zbog and radi in translation from German (pp. 473-488)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.473 summary
Aida Tarabar i Vildana Neslanović
Vještine razmišljanja u integrisanoj nastavi jezika i struke (str. 489-504)
Thinking skills in content and language integrated learning (pp. 489-504) english
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19. summary
Amina Pehlić
Akcenat imenica tipa vòda i žèna u savremenom bosanskom jeziku (str. 505-520) bosanski
The accent of nouns type vòda and žèna in contemporary Bosnian (pp. 505-520)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.505 summary
Melisa Zukić
Pogledi na identitet u kretanju od „mene“ do „nas“ i od „jeste“ ka „treba“ (str. 523-539) bosanski
Views on identity in moving from „me“ to „us“ and from „is“ to „should“ (pp. 523-539)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.523 summary
Davor Vukelić
Prikaz knjige „Inkluzivno obrazovanje: odabrane teme” autorice Dejane Bouillet (str. 543-549) bosanski
The review of the book „Inclusive education: selected topics” by Dejana Bouillet (pp. 543-549)
Prikaz knjige / Book review
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.543
Edina Nikšić Rebihić
Prikaz knjige „Važnost povezanosti u učitelj-učenik odnosima: uvid iz projekta povezanost učitelja“ autorice Irene García-Moya (str. 551-555) bosanski
The review of the book „The importance of connectedness in student-teacher relationships: insights from the teacher connectedness project“ by Irene García-Moya (pp. 551-555)
Prikaz knjige / Book review
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2021.19.551

 

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN