032 402-919 info.ipf@unze.ba

ZBORNIK RADOVA/ BR. 18/ 2020
PROCEEDINGS NO. 18/ 2020

Sadržaj/Contents Puni tekst/Full text
Impressum bosanski/english
Sadržaj (str. 5-6) bosanski
Contents (str. 7-8) english
Uvodna riječ (str. 11-13) bosanski
Preface (pp. 14-16) english
Šukrija Ramić
Harmonično implicirano tumačenje zakonodavnog teksta (mefhūmu-l-muvāfeqa) u šafijskoj pravnoj školi (str. 23-38) bosanski
Religion in debates about the european identity harmonious implicit meaning of a legislative text (mefhūmu-l-muvāfeqa) in the shafi'i school of law (pp. 23-38)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/26371480.2020.18.23 Summary
Dževad Šošić
Tradicionalni pristup kirā'etima (str. 39-54) bosanski
A traditional approach to qira'ats (pp. 39-54)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/26371480.2020.18.39 Summary
Esmir M. Halilović
Aktuelnost socijalne kritike u Hasan Kafijinom djelu „Usulul-hikem fi nizami al-alem“ (str. 55-78) bosanski
Actuality of social criticism in Hasan Kafi’s work „Usulul-hikem fi nizami al-alem“ (pp. 55-78)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2020.18.55 Summary
Safet Husejnović
Tefsirske i kira'etske implikacije 233. ajeta sure El-Bekare (str. 79-90) bosanski
Tafsir and qira'at implications of the 233rd ayat of surah Al-Beqarah (pp. 79-90)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2020.18.79 Summary
Muamer Neimarlija
Kur'anska obilježja uloge el-kalba u generiranju društvene (in)kohezije (str. 91-115) bosanski
The qur’anic perspective on the role of el-kalb in generating social (in)cohesion (pp. 91-115)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2020.18.91 Summary
Anela Hasanagić i Aldina Leto
Stilovi roditeljstva kao determinanta razvoja perfekcionizma kod djece osnovnoškolskog uzrasta (str. 119-143) bosanski
Parenting styles as a determinant of the development of perfectionism among elementary school students      (pp. 119-143)
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2020.18.119 Summary
Belma Alić-Ramić
Povezanost socio-emocionalne klime u razredu sa školskim uspjehom učenika (str. 145-166) bosanski
Relationship between socio-emotional climate in the classroom and students’ school success (pp. 145-166)
Prethodno saopćenje / Preliminary note
DOI: https://doi.org/10.51728/26371480.2020.18.39145 Summary
Almira Isić-Imamović
Modeli, odrednice i ispitivanje temperamenta djece (str. 167-192) bosanski
Models, determinants and testing of child temperament (pp. 167-192)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/26371480.2020.18.167 Summary
Izet Pehlić i Maida Mahmutović
Efekti razvoja kritičkog mišljenja u vjeronučnoj nastavi (str. 195-226) bosanski
Effects of critical thinking development in islamic religious education classes (pp. 195-226)
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2020.18.195 Summary
Aida Teljigović i Amina Pehlić
Kvalitet odgajateljevih aktivnosti usmjerenih na podsticanje pravilnog govorno-jezičkog razvoja djece u vrtiću (str. 229-250) bosanski
Quality of educators’ activities aimed at encouraging proper speech and language development of children in kindergarten (pp. 229-250)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2020.18.229 Summary
Edina Rizvić-Eminović, Melisa Bureković i Adnan Bujak
Prevođenje lažnih prijatelja među učenicima engleskog jezika na nivou B2 (str. 253-268)
Translation of false friends among B2 level english language learners (pp. 225-240) english
Izvorni naučni rad / Original scientific paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2020.18.253 Summary
Mithat Jugo
Višefunkcionalna interpretacija sintaskičkih jedinica kao odraz tradicionalnog koncepta arapske gramatike (str. 269-289) bosanski
Traditional concept of arabic grammar and a multifunctional interpretation of syntactic elements (pp. 269-289)
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2020.18.269 Summary
Amrudin Hajrić
Medijski arapski jezik (str. 291-304) bosanski
Media arabic language (pp. 291-304)
Stručni članak / Professional paper
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2020.18. Summary
Armin Jašarević
Religija u teorijama klasičnih sociologa (str. 307-325) bosanski
Religion in the theories of classical sociology (pp. 307-325)
Pregledni naučni rad / Review article
DOI: https://doi.org/10.51728/issn.2637-1480.2020.18.307 Summary

 

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN