032 402-919 info.ipf@unze.ba

PRAVILA FAKULTETA


ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

PRAVILA

ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI

 Zenica

Safer 1428.,mart 2007.

SADRŽAJ

I OSNOVNE ODREDBE 4

1. NAZIV I SJEDIŠTE 5

2. ODGOVORNOST I OBAVEZE 5

3. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 5

4. PEČAT I ŠTAMBILJ 5

5. STATUSNE PROMJENE FAKULTETA 6

II DJELATNOST FAKULTETA 6

III ORGANIZACIJA FAKULTETA 6

1. NASTAVNO-NAUČNI RAD 7

2. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD 8

3. ZAJEDNIČKI POSLOVI 10

IV NASTAVNO-NAUČNI RAD 11

A) DODIPLOMSKI STUDIJ 11

1. Nastava 11

2. Nastavni plan 12

3. Nastavni programi 13

4. Trajanje studija 13

B) POSEBNI OBLICI NASTAVE 14

C) POSTUPAK ZA NOSTRIFIKACIJU I EKVIVALENCIJU DIPLOMA STEČENIH U INOZEMSTVU 14

D) FAKULTETSKE MATIČNE KNJIGE I EVIDENCIJE 15

E) PRAKSA 15

V STUDENTI I PRAVILA STUDIJA 16

1. STATUS STUDENTA 16

2. PRAVA I DUŽNOSTI STUDENATA 16

3. PROVJERAVANJE ZNANJA STUDENTA 17

4. NAČIN POLAGANJA ISPITA I IZVRŠAVANJE DRUGIH OBAVEZA 18

5. OCJENJIVANJE STUDENATA 19

6. PRAVO PRIGOVORA NA OCJENU 20

7. OVJERA SEMESTRA 20

8. UPIS U NAREDNI SEMESTAR STUDIJA 21

9. PONOVNO STICANJE STATUSA STUDENTA 21

10. PRIZNAVANJE POLOŽENIH ISPITA 22

11. PRELAZAK STUDENATA SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA 22

12. ZAVRŠETAK STUDIJA PRIJE UTVRĐENOG ROKA 23

13. ISTRAŽIVAČKI RAD ZA REDOVNE STUDENTE 23

14. POHVALE I NAGRADE 23

15. APSOLVENTSKI STAŽ 24

16. IZDAVANJE DIPLOME 24

17. PRESTANAK STATUSA STUDENTA 25

18. ODGOVORNOST STUDENATA 25

VI NASTAVNICI I SARADNICI 27

1. UVJETI ZA IZBOR NASTAVNIKA 27

2. UVJETI ZA IZBOR SARADNIKA 28

3. POSTUPAK ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA 29

4. OBAVEZE NASTAVNIKA U IZVOĐENJU NASTAVE I NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU 30

5. PRIVREMENO IZVOĐENJE NASTAVE 31

VII NAUČNICI I ISTRAŽIVAČI CENTRA 32

1. REAZLIACIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA 32

2. NAUČNA I ISTRAŽIVAČKA ZVANJA 33

VIII ORGANI FAKULTETA 34

1. UPRAVNI ODBOR FAKULTETA 35

2. DEKAN FAKULTETA 37

3. NADZORNI ODBOR FAKULTETA 39

4. NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE FAKULTETA 40

5. NAUČNO VIJEĆE CENTRA 40

IX ZAPOSLENICI SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA 41

X PLANIRANJE 42

XI FINANSIRANJE DJELATNOSTI FAKULTETA 43

XII NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE SA SINDIKATOM 44

XIII JAVNOST RADA 44

XIV POSLOVNA TAJNA 44

XV OPŠI AKTI FAKULTETA 45

XVI PRESTANAK RADA FAKULTETA 46

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 46

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

U ZENICI

Broj:07-101-701-084/07

Datum:06.03.2007. god.

Na osnovu Ustava Islamske zajednice i člana 27. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH broj 6/92, 8/93 i 13/94), a u skladu sa članom 102. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Sl. novine ZE-DO kantona 06/05), Upravni odbor Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, na 5. sjednici održanoj 06.03.2007. god, donio je

PRAVILA

ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici (u daljem tekstu: Pravila) sadrže slijedeće odredbe: o nazivu i sjedištu Fakulteta; osnivaču, obavezama Fakulteta prema osnivaču; djelatnosti; organizaciji Fakulteta; Nastavno i naučno-istraživačkom radu; studentima i pravilima studiranja; nastavnicima i saradnicima; Upravnom i Nadzornom odboru; imenovanju i razrješenju Dekana; imenovanju i razrješenju drugih organa Fakulteta i njihovim pravima i obavezama; stručnim službama Fakulteta; opštim aktima koje donosi Fakultet i načinu njihovog donošenja; ostvarivanju javnosti rada; kao i drugim pitanjima bitnim za rad Fakulteta.

Član 2.

Islamski pedagoški fakultet u Zenici (u daljem tekstu: Fakultet) pravni je sljedbenik Islamske pedagoške akademije u Zenici osnovane Odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, broj 6/93 od 28. augusta 1993. god. i registrovanoj kod Višeg suda u Zenici pod brojem U/I-560/93.

Član 3.

Fakultet je visokoškolska odgojno-obrazovna ustanova u svojini Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Fakultet ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Fakultet je pridruženi član Univerziteta u Zenici sa jednakim pravima i obavezama kao i ostale članice Univerziteta.

1. Naziv i sjedište

Član 5.

Fakultet obavlja djelatnost pod nazivom:

Islamska zajednica u BiH

Univerzitet u Zenici

Islamski pedagoški fakultet u Zenici.

Skraćeni naziv je: Islamski pedagoški fakultet u Zenici.

Član 6.

Sjedište Fakulteta je u Zenici, ulica Juraja Neidharta 15.

Član 7.

Promjene u nazivu i sjedištu Fakulteta vršit će se uz prethodnu saglasnost Osnivača.

2. Odgovornost i obaveze

Član 8.

Fakultet odgovara za svoje obaveze prema trećim licima svim svojim sredstvima kojima raspolaže u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Fakultet ima svoj žiro račun kod nadležene institucije (banke) i podračun na Jedinstvenom računu Trezora Zeničko-dobojskog kantona.

3. Zastupanje i predstavljanje

Član 10.

Fakultet zastupa i predstavlja, bez ograničenja, u skladu sa zakonom i Pravilima dekan Fakulteta.

Ovlaštenja Dekana u pravnom prometu utvrđena su članom 201. ovih Pravila.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti dekana, Fakultet zastupa i predstavlja prodekan za nastavu Fakulteta.

Dekan Fakulteta može prenijeti dio svojih ovlaštenja, u pojedinim poslovima, na druge radnike Fakulteta i na druga stručna lica u skladu sa važećim propisima.

Ovlaštenja dekana Fakulteta se upisuju u sudski registar.

4. Pečat i štambilj

Član 11.

Fakultet ima pečat i štambilj.

Fakultet ima pečat koji je okruglog oblika prečnika 47 mm. Pečat sadrži znak Islamske zajednice u BiH i ispisan tekst: Islamska zajednica u BiH (prvi red) Univerzitet u Zenici (drugi red) i Islamski pedagoški fakultet u Zenici (treći red).

Fakultet ima pečat prečnika 25 mm, istog oblika i sadržaja, ispisan kao i pečat iz stava 2. ovog člana. Pečat prečnika 25 mm numerisan je sa oznakom zvjezdice i brojevima jedan (1) i dva (2).

Pečat označen zvjezdicom koristi se za potrebe akata i dopisa koji izlaze van Fakulteta.

Pečat označen brojem jedan (1) koristi se za rad Studentske službe.

Pečat označen brojem dva (2) koristi se za rad Knjigovodstveno-finansijske službe.

Štambilj Fakulteta je pravougaonog oblika veličine 60×30 mm sa natpisom: Islamski zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Zenici Islamski pedagoški fakultet u Zenici, oznaka za broj, dan, mjesec i godinu.

5. Statusne promjene Fakulteta

Član 12.

Fakultet se na osnovu ugovora može udružiti u univerzitet na području Zeničko-dobojskog kantona, odnosno neki drugi univerzitet u Bosni i Hercegovini, na način utvrđen Zakonom i pravilima univerziteta, u skladu sa odlukom Osnivača, koja se donosi na prijedlog Upravnog odbora Fakulteta.

Odluku o statusnoj promjeni Fakulteta donosi Osnivač na prijedlog Upravnog odbora Fakulteta.

Član 13.

Međusobni odnosi ustanova, koje nastaju statusnim promjenama Fakulteta, uređuju se ugovorom, u skladu sa odlukom Osnivača o udruživanju, zakonskim propisima i općim aktima Fakulteta.

II DJELATNOST FAKULTETA

Član 14.

Fakultet može proširiti djelatnost kao i vršiti statusne promjene: spajanje, podjela i izdvajanje na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta uz saglasnost osnivaca.

Fakultet se može povezivati sa drugim Institucijama radi unaprijedenja svoje djelatnosti.

Član 15.

Djelatnost Fakulteta obuhvata nastavni, naučno-istraživački, i ekspertni i drugi rad, kako slijedi:

80.301. Više i visoko obrazovanje

– Prvi, drugi i treci stepen višeg i visokog obrazovanja,

– Više i visoko obrazovanje koje vodi univerzitetskom ili odgovarajućem obrazovanju,

73.202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama,

74. 130. Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,

74. 110 Pravni poslovi,

74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi

92.511 Djelatnost biblioteke,

80.302.Studentski domovi,

55.510 Kantine,

22.110 Izdavanje knjga,

22.120 Izdavanje novina,

22.130 Izdavanje časopisa.

III ORGANIZACIJA FAKULTETA

Član 16.

U cilju ostvarenja efikasne i racionalne organizacije za obavljanje djelatnosti u okviru Fakulteta formiraju se organizacione jedinice.

Organizacija poslova po grupama i opisom poslova po organizacionim jedinicama i radnim mjestima, utvrđuje se ovim Pravilima i posebnim opštim aktom.

Organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

Član 17.

Fakultet u svom sastavu ima organizacione jedinice kako slijedi:

1. Nastavno-naučni rad, u okviru koje se ralizira dodiplomski i postiplomski studij

2. Centar za pedagoški menadžment, u okviru kojeg se realizira naučno –istraživačka djelatnost,

3. Izdavačka djelatnost, u okviru koje se vrši izdavanje odgovarajuće literature i udžbenika potrebih za realizaciju nastavno-naučne i naučno-istraživačke djelatnosti,

4. Stručne službe, u okviru koje se vrše administrativno-pravni, ekonomski, tehnički i drugi poslovi.

Član 18.

1.Nastavno-naučni rad

Na Fakultetu nastavno-naučni rad se realizira kroz dodiplomski i postiplomski studij u skladu sa Pravilima Univerziteta.

Član 19.

Dodiplomski studij na postojećim odsjecima se organizuje kroz katedre kao podorganizacione jedinice.

Član 20.

Na Fakultetu postoje dva odsjeka:

1. Odsjeku za islamsku vjeronauku,

2. Odsjek za socijalnu pedagogiju.

Fakultet može, uz odobrenje Osnivača, osnovati novi odsjek radi uvođenja nove vrste dodiplomskog studija. Nastavno-naučno vijeće pokreće inicijativu za osnivanje odsjeka i imenuje komisiju za pripremanje elaborata i drugih radnji vezanih za osnivanje odsjeka.

Član 21.

Ukoliko se pri Fakultetu osnuje novi odsjeku skladu sa članom 20., Upravni odbor Fakulteta donijet će Poslovnik o radu odsjeka.

Član 22.

Elaborat, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća, usvaja Upravni odbor Fakulteta i upućuje ga na dalju proceduru propisanu zakonom.

Član 23.

Zadaci odsjeka su:

– Planiranje, organiziranje i realiziranje nastavno-naučne djelatnosti u skladu sa važećim nastavnim planom i programom za pojedini odsjek.

– Uredno vođenje evidencije o dinamici realizacije svih obaveza iz nastavnog plana i programa (nastava, konsultacije, ispiti, seminarski radovi), kao i realiziranim projektima u okviru naučno-istraživačkog rada.

– Inoviranje nastavnih planova i programa.

– Pokretanje inicijative za izbor nastavnika i saradnika.

– Praćenje ukupnih aktivnosti na odsjeku i iznalaženje rješenja za kvalitetno unapređivanje nastavno-naučnog rada.

Član 24.

Katedre su podorganizacione jedinice za organizovanje i izvođenje naučno-nastavnog procesa koje obuhvata sve srodne stručne odnosno stručno-teorijske nastavne predmete koji pripadaju užoj naučnoj oblasti za koju je Fakultet matičan.

Član 25.

Katedra je organizirana tako da objedinjava svo nastavno-naučno, saradničko i istraživačko osoblje.

Član 26.

Katedra obavlja aktivnosti na Fakultetu koje se odnose na:

– planiranje i izvođenje nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti u okviru oblasti za koju je matična,

– vrednovanje rezultata rada nastavnog i naučnoistraživačkog osoblja u određenoj matičnoj oblasti ,

– predlaganje članova komisija za pripremanje prijedloga za izbor u akademska zvanja

– druge aktivnosti iz domena djelatnosti katedre.

Član 27.

Katedrom rukovodi šef katedre.

Šef katedre se imenuje iz reda nastavnika zaposlenih na Fakultetu.

Šefa katedre na prijedlog dekana imenuje Senat Univerziteta na period od četri godine sa mogučnošću još jednog ponovnog imenovanja.

Šef katedre za svoj rad odgovara dekanu Fakulteta.

Član 28.

Postdiplomski studi Fakultet organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Zenici ili nekim drugim fakultetom ili univerzitetom u zemlji i inostranstvu.

Član 29.

Pravilnik o organizovanju postiplomskog studija donosi Upravni odbor na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

2. Naučno-istraživački rad

Član 30.

Naučno-straživački rad Fakulteta se organizira radi unapređenja naučnih disciplina koje se izučavaju u nastavnim predmetima.

Naučnoistraživački rad se izvodi prema programu koji donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta i Vjeće Centra.

Nastavnici i saradnici ostvaruju program naučnoistraživačkog rada u okviru svojih radnih obaveza.

Član 31.

Pored naučnoistraživačkog rada iz prethodnog člana na Fakultetu se obavlja i naučnoistraživački rad u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti, koji podrazumijeva fundamentalna, primijenjena i razvojna istraživanja.

U cilju realiziranja pojedinih naučnoistraživačkih i stručnih projekata i zadataka, Fakultet ostvaruje saradnju sa vjerskim, obrazovnim i naučnoistraživačkim institucijama, te na osnovu zajedničkog interesa zaključuje odgovarajuće ugovore.

Član 32.

Radi cjelishodnijeg organiziranja i koordiniranja naučnoistraživačkog i stručnog rada na Fakultetu je organiziran Centar za pedagoški menadžment, kao posebna organizaciona jedinica.

Član 33.

Centar za pedagoški menadžment je naučnoistraživačka organizaciona jedinica Fakulteta preko koje nastavnici i saradnici Fakulteta, naučni i stručni saradnici u Centru kao i saradnici iz drugih organizacija obavljaju naučno-istraživačku djelatnost u cilju unapređenja i razvijanja naučnoistraživačkog rada, kao i primjene dostignuća nauke i tehnike u praksi.

Zadaci i način rada Centra za pedagoški menadžment uređuje se posebnim općim aktom, kojeg donosi Upravni odbor.

Član 34.

Pripremu i utvrđivanje programa naučnoistraživačkog rada koje se obavlja preko Centra, kao i praćenje njihovog ostvarivanja vrši Naučno vijeće Centra, kao stručni organ Centra.

Član 35.

Radom Centra za pedagoški menadžment neposredno rukovodi voditelj Centra.

Voditelja Centra imenuje, na prijedlog Nastavnog-naučnog vijeća, Upravni odbor iz reda nastavnika i naučnih saradnika koji su u radnom odnosu na Fakultetu sa punim radnim vremenom.

Voditelj Centra se bira na mandatni period od 2 (dvije) godine i može ponovo biti biran.

Član 36.

Operativni dio poslova na realizaciji ugovorenih naučnoistraživačkih zadataka odvija se putem Poslovnog kolegija kojeg čine: dekan, prodekani, voditelj Centra i sekretar.

Poslovni kolegij je dužan povremeno da informiše Naučno vijeće Centra o realizaciji ugovorenih projekata.

Bliže odredbe o organizaciji i načinu rada Centra regulišu se Pravilnikom o radu Centra, kojeg na prijedlog Naučnog vijeća Centra donosi Upravni odbor Fakulteta.

3.Izdavačka djelatnost

Član 37.

Radi izdavanja odgovarajuće literature neophodne za naučno-pedagoški i naučno-istraživački rad na Fakultetu se organizuje Izdavačka djelatnost.

Fakultet izdaje Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, kao naučno-referenti časopis iz oblasti vjerskih, društvenih i humanastičkih nauka.

Član 38.

Radom Izdavacke djelatnosti rukovodi glavni urednik.

Stručni organ Izdavačke djelatnosti je Izdavački savjet i urednik Izdavačke djelatnosti.

Član 39.

Bliže odredbe o organizaciji Izdavačke djelatnosti Fakulteta, pravima i obavezama rukovodioca, nadležnostima Izdavačkog savjeta, redakcije, urednika i glavnog i odgovornog urednika i drugim pitanjima reguliše se posebnim opštim aktom, koji donosi Upravni odbor Fakulteta na prijedlog Dekana.

4. Stručne službe

Član 40.

Stručne službe Fakulteta obavljaju sve stručne, administrativno-tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u cilju ostvarenja uspješne djelatnosti Fakulteta.

Poslove iz prethodnog stava obavljaju zaposleni organizaciono povezani u stručne službe.

Stručne službe na Fakultetu su:

1. Služba za rad sa studentima,

2. Služba za nastavu,

3. Služba biblioteke,

4. Služba za finansijsko – knjigovodstvene poslove,

5. Služba za pravne i personalne poslove,

6. Služba za opšte i tehničke poslove.

Član 41.

Radom organizacione jedinice Stručne službe rukovodi sekretar.

IV NASTAVNO-NAUČNI RAD

a) Dodiplomski studij

1. Nastava

Član 42.

Nastavno-naučni rad na Fakultetu se organizira, unapređuje i realizira prema utvrđenom nastavnom planu, nastavnim programima i rasporedu nastave.

Dodiplomski studij ( I stepen ) traje najmanje šest a najviše osam semestara a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS bodova.

Postiplomski studij ( II stepen ) podrazumjeva studijski program koji traje najmanje dva a najviše četri semestra a vrednuje se sa 60 ili 120 bodova.

Doktorski studij ( III stepen) traje u pravilu od četri do šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.

Broj studijskih bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnom opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminari i sl.), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi i sl.) i vremenu za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.).

Matične katedre) utvrđuju odnos (srazmjer) između jednog sata nastave i broja sati potrebnih za individualni rad studenta, koji utiču na broj studijskih bodova za predmet.

Član 43.

Svaki stepen studija završava se sticanjem akademskog naziva i bližim određenjem struke.

Studij prvog stepena osposobljava studente za rad na određenim stručnim poslovima, te za nastavak studija na drugom stepenu, ukoliko se zadovolje i posebni uvjeti predviđeni tim studijem.

Završetkom ovog studija stiče se diploma visoke stručne spreme( bachelor) uz naznaku struke.

Član 44.

Student koji završi studij na Odsjeku za islamsku vjeronauku stiče stručni naziv: “profesor islamske vjeroanuke”.

Student koji završi studij na Odsjeku za socijalnu pedagogiju stiče stručni naziv: “diplomirani socijalni pedagog”.

Član 45.

Studij drugog stepena omogućava stjecanje posebnih znanja i vještina potrebnih za rad na određenim stručnim, edukacijskim i naučnim poslovima, te za nastavak studija na trećem stepenu, ukoliko se zadovolje i posebni uvjeti predviđeni tim studijem.

Završetkom ovog studija stiče se diploma magistra nauka (master of science) sa naznakom naučne ili stručne oblasti.

Član 46.

Završetkom trećeg studija stiče se akademski stepen doktora nauka (dr.sc.) sa naznakom naučne oblasti.

Član 47.

Dodiplomski studij se organizuje kao:

1. Redovan studij

2 .Vanredan studij

3. Studij učenja na daljinu.

Član 48.

Nastava za redovne studente izvodi se u skladu s nastavnim planom, nastavnim programima i rasporedom predavanja, vježbi i drugih oblika nastavno-naučnog rada.

Nastava se održava u prostorijama koje omogućavaju rad nastavnika, saradnika i studenata, sa mogućnošću korištenja odgovarajućih nastavnih pomagala.

Član 49.

Nastava za vanredne studente se organizira prema nastavnom planu i nastavnim programima koji se primjenjuju u nastavi za redovne studente, u skladu sa ovim Pravilima.

2. Nastavni plan

Član 50.

Nastavni plan i program studija je osnov i orijentir u planiranju i realizaciji obaveza.

Nastavnim planom utvrduju se nastavni predmeti i ukupan broj časova predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastavnog rada (u daljem tekstu: nastava).

Nastavni plan je sastavni dio ovih Pravila i objavljuje se na oglasnoj tabli Fakulteta.

Nastavni plan donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta uz saglasnosti Upravnog odbora Fakulteta, Rijaseta, Senata i nadležnog državnog organa.

Član 51.

Nastavnim programom utvrduje se sadržaj nastavnog predmeta, način izvođenja nastave i polaganja ispita i drugih vidova provjere znanja, obavezni udžbenici i druga obavezna literatura na osnovu koje se vrše oblici provjere znanja i polaže ispit iz tog nastavnog predmeta, ECTS studijske bodove predviđene za određeni predmet, u skladu sa općim postavkama ECTS-a, uz naznaku broja studijskih bodova za bitne aktivnosti predviđene programom predmeta.

Član 52.

Nastavnim planom utvrduju se opći, stručni i fakultativni predmeti koji se izvode na Fakultetu.

Stručni i opći predmeti su obavezni za sve studente, a fakultativni su obavezni

za studente koji su ih izabrali.

Fakultativni predmeti se predlažu studentima kao izbor za proširivanje stručnih znanja i opće kulture.

Član 53.

Strukturu nastavnog plana i programa na pojedinim odsjecima usvaja Nastavno-naučno vijeće, u skladu sa zakonom i uz saglasnost Upravnog odbora i Senata Univerziteta.

Član 54.

Primjenu nastavnog plana i nastavnih programa prati Nastavno-naučno vijeće Fakulteta. Ono je dužno da u roku od četiri godine, od početka primjene nastavnog plana i nastavnih programa pokrene postupak za njihovo preispitivanje, putem posebno obrazovane komisije.

Član 55.

Student Fakulteta ima pravo da završi započeti studij po nastavnom planu koji je važio prije izvršene izmjene, u roku od jedne godine, od dana stupanja na snagu izmijenjenog nastavnog plana.

Studenti koji ne uspiju da završe studij po isteku ovog roka polažu ispite u skladu sa novim nastavnim planom i progamom.

3. Nastavni programi

Član 56.

Nastavnim programom se utvrđuje sadržaj nastavnog predmeta, način izvođenja nastave i polaganja ispita i obavezna udžbenička literatura za polaganje ispita iz nastavnog predmeta.

Član 57.

Nastavne programe izrađuju predmetni nastavnici, usvaja ih Nastavno-naučno vijeće, a saglasnost daju Upravni odbor Fakulteta, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Senat Univerziteta i nadležni državni organ.

Član 58.

Nastavni programi se štampaju kao posebna publikacija Fakulteta i dostupni su svim studentima Fakulteta.

4. Trajanje studija

Član 59.

Akademska godina počinje 1. oktobra i završava 30. septembra naredne godine.

Član 60.

Nastava i ispiti obavljaju se poslije odslušanog i ovjerenog semestra.

Nastava u zimskom semestaru počinje prvog ponedjeljka u oktobru i traje 15 sedmica.

Pauza između semestara traje 4 sedmice.

Nastava u ljetnom semestru počinje trećeg ponedjeljka u februaru i traje 15 sedmica.

Član 61.

Sedmični broj sati nastave, za redovne studente, ne može biti manji od 25, niti veći od 30 školskih sati.

Član 62.

Nastava se izvodi prema rasporedu kojim se utvrđuju obaveze nastavnika, saradnika i studenata u nastavnom procesu.

Ni jedan predmet, po pravilu, ne može biti zastupljen u rasporedu sati u uzastopnom trajanju, duže od dva školska sata.

Posebni oblici nastave

Član 63.

Kao poseban oblik izvođenja nastave na Fakultetu se organizira dopunsko obrazovanje.

Dopunskim obrazovanjem se obuhvata izvođenja nastave iz određenih nastavnih predmeta za kandidate koji imaju interes da prošire svoja znanja.

Član 64.

Dopunsko obrazovanje se organizira pod uvjetima:

– da kandidati imaju, najmanje, srednje obrazovanje;

– da se kandidati obavežu da će uredno izvršavati obaveze iz organizirane nastave dopunskog obrazovanja;

– da kandidati snose troškove dopunskog obrazovanja.

Odluku o uvođenju nastave dopunskog obrazovanja donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

Član 65.

Student završnog semestra studija dužan je da izvrši sve obaveze koje su utvrđene ovim Pravilima, nastavnim planom i nastavnim programima najkasnije do 30. septembra tekuće godine i za vremenski period koji je propisan za apsolventski staž.

Postupak za nostrifikaciju i ekvivalenciju diploma stečenih u inozemstvu

Član 66.

Univerzitet provodi nostrifikaciju odnosno ekvivalenciju diploma o završenom studiju u inozemstvu, a koje su stečene na istoj odnosno srodnoj visokoj odgojno-obrazovnoj ustanovi u inozemstvu.

Postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije iz prethodnog stava provodi stručna komisija koju imenuje Senat Univerziteta.

Stručna komisija ima najmanje tri člana koji se imenuju iz reda nastavnika onih nastavno-naučnih oblasti u koje ulaze nastavne discipline obuhvaćene nastavnim planom srodne inozemne visoke odgojno-obrazovnoj ustanove, povodom čije se diplome provodi postupak.

Izvještaj komisije o nostrifikaciji dostavlja se Senatu Univerziteta, koji donosi rješenje po izvještaju.

Rješenje o nostrifikaciji potpisuje rektor Univerziteta i isto se dostavlja nadležnom ministarstvu.

Član 67.

Postupak i način vršenja nostrifikacije odnosno ekvivalencije inostranioh diploma uređuje se posebnim Pravilnikom Univerziteta

Fakultetske matične knjige i evidencije

Član 68.

Fakultet vodi matične knjige o studentima dodiplomskog studija.

Matične knjige i evidencije o izdatim diplomama u skladu sa propisima nadležnog ministra trajno se čuvaju u Studentskoj službi Fakulteta.

Član 69.

Javne isprave u smislu Zakona o visokom obrazovanju su: diploma o stečenom stepenu stručne spreme i stručnom nazivu, dodatak diplome, upisnica (index), uvjerenje o diplomiranju, uvjerenje o položenim ispitima, uvjerenje o uspjehu u studiju i uvjerenje o učešću i završenim pojedinim oblicima stručnog usavršavanja.

Propise kojima se bliže uređuje sadržaj javnih isprava donosi nadležni ministar.

Član 70.

Fakultet vodi posebne evidencije:

1. izdatim diplomama i dodacima diploma;

2. ostvarenim ECTS bodovima tokom studija;

3. ispitima i uspjehu studenata na kraju školske godine po godinama studija,

4. posebnim priznanjima Fakulteta koja se dodjeljuju studentima,

5. nastavnicima i saradnicima koji učestvuju u programima dodiplomske nastave,

6. nostrifikaciji odnosno ekvivalenciji diploma stečenih u inozemstvu;

7. ispisanim studentima:

8. druge evidencije utvrđene opštima aktima Fakulteta.

Bliže propise o načinu vođenja evidencije iz prethodnog stava i drugih akademskih evidencija donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta i Upravni odbor Univerziteta.

Član 71.

Fakultetske matične knjige i evidencije vodi Studentska služba.

Podatke odnosno izvode iz matičnih knjiga i evidencija na zahtjev studenata može izdavati rukovodilac Studentske službe Fakulteta, uz prethodnu saglasnost dekana.

Praksa

Član 72.

Praksa je sastavni dio obrazovanja studenata i obavezna je za sve studente na svim odsjecima Fakulteta.

Pedagošku, metodičku i samostalnu praksu studenti obavljaju u osnovnim i srednjim školama i drugim odgovarajućim ustanovama.

Član 73.

Praksa doprinosi osposobljavanju studenata za neposredan samostalan rad na poslu za koji je završio studij.

Pojedinosti koje se odnose na svrhu, sadržaj i način realizacije prakse regulirane su Pravilnikom o praksi studenata Fakulteta.

V STUDENTI I PRAVILA STUDIJA

1. Status studenta

Član 74.

Status studenta Fakulteta stiče se upisom u prvi semestar studija.

Upis se vrši na osnovu konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenom srednjom četverogodišnjom školom, pod uvjetima određenim u konkursu za upis u prvi semestar studija.

Konkurs za upis studenata u prvi semestar studija sadrži:

– broj kandidata za upis u svojstvu redovnih i vanrednih studenata;

– vrijeme provjere znanja i sposobnost kandidata za studij;

– osnove i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis;

– nadležne organe i postupke zaštite prava kandidata koji nisu primljeni za upis;

– vrijeme upisa primljenih kandidata.

Pravo učešća na konkurs imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u inozemstvu.

Član 75.

Fakultet, u ime Univerziteta u Zenici, upisanim studentima izdaje upisnicu (indeks) kojom se dokazuje status studenta.

Član 76.

Konkurs, na osnovu kojeg se vrši upis u prvi semestar studija, objavljuje se u sredstvima javnog informisanja, najkasnije tri mjeseca prije početka nastave.

Osnove i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis utvrđuje Upravni odbor Fakulteta, istovremeno kada utvrđuje i druge elemente konkursa za upis u prvi semestar studija.

Član 77.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata vrši se na kvalifikacionom ispitu i na prijemnom ispitu.

Program kvalifikacionog i prijemnog ispita utvrđuje Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, a sadrži samo provjeru znanja koja se stiču u prethodnom obrazovanju.

Način provjere znanja i sposobnosti kandidata utvrđuje Nastavno-naučno vijeće.

Član 78.

Upis primljenih kandidata u prvi semestar studija vrši se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 79.

Kandidat koji nije primljen, na konkursu, ima pravo žalbe Upravnom odboru Fakulteta. Žalba se podnosi u roku od tri dan nakon objavljivanja rezultata o prijemu kandidata po konkursu. Odluka Upravnog odbora o žalbi kandidata je konačna.

2. Prava i dužnosti studenata

Član 80.

Studenti su aktivni učesnici u nastavi i naučnoistraživačkom radu.

Studenti imaju pravo i dužnost da prisustvuju predavanjima, vježbama i drugim oblicima nastave koji su utvrđeni nastavnim planom i programom.

Studenti su dužni ispunjavati obaveze iz nastave i sarađivati sa nastavnicima i saradnicima koji izvode nastavu ili učestvuju u naučno-istraživačkom radu.

Uspjeh studenata, u nastavi i naučnoistraživačkom radu, je osnova za ostvarivanje prava, u skladu sa odredbama ovih Pravila i drugih važećih propisa.

Član 81.

Studenti imaju pravo:

– da učestvuju u nastavnom i naučnoistraživačkom radu;

– da budu upoznati sa pravima, dužnostima i obavezama na početku školske godine;

– da izvođenje nastave i pravila studija budu organizirani u skladu sa nastavnim planom i nastavnim programima, rasporedom nastave i rasporedom ispita;

– da ostvaruju druga prava utvrđena zakonom i ovim Pravilima.

Član 82.

Studenti su dužni:

– da izvršavaju obaveze utvrđene ovim Pravilima, nastavnim programima, rasporedom predavanja, vježbi i ispita;

– da redovno dolaze na predavanja, vježbe, pedagošku i metodičku praksu i druge oblike nastavnog rada;

– da u propisanom roku završe studij;

– da čuvaju ugled Fakulteta i lično dostojanstvo uzornim ponašanjem i prikladnim odijevanjem,

3. Provjeravanje znanja studenta

Član 83.

Praćenje i provjeravanje znanja studenta vrši se:

– praćenjem i evidentiranjem rezultata rada pri rješavanju konkretnih zadataka u nastavi i na vježbama,

– ocjenjivanjem znanja studenta stečenog na vježbama, putem kolokvija,

– izradom i odbranom seminarskog rada,

– polaganjem završnog ispita.

Član 84.

Nastavni predmeti imaju konačnu provjeru znanja studenata polaganjem završnog ispita.

Član 85.

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta donosi plan polaganja ispita koji sadrži raspored ispitnih termina, vrijeme polaganja odnosno početka ispita za sve nastavne predmete.

Član 86.

Ispiti se obavljaju nakon odslušanog ljetnjeg, odnosno zimskog semestra. Nakon drugog termina, za studente koji nisu položili ispit, organizira se u vremenskom intervalu od jedan mjesec, dopunski rad, potom i naknadna/dodatna provjera znanja.

Član 87.

Za provjeru stečenog znanja studenata u toku semestra organiziraju se kolokviji i parcijalnim ispiti i to nakon pete i desete sedmice odslušane nastave.

Kolokvij održava saradnik (asistent).

Uspješno položenim kolokvijem stiču se bodovi koji ulaze u konačnu ocjenu.

Student može da na kolokvijalnim i parcijalnim ispitima i drugim aktivnostima maksimalno osvojiti 40 bodova.

Član 88.

Vanredni studenti obavezni su da prisustvuju na najmanje 30 % predviđenog fonda časova za određeni predmet.

Vanredni studenti mogu da polažu kolokvijalne ispite uz predhodnu najavu predmetnom nastavniku.

Član 89.

Konsultacije se izvode na zahtjev studenata, uz prethodnu saglasnost predmetnog nastavnika.

Konsultacije mogu biti grupne i pojedinačne, a omogućavaju studentima dodatne informacije vezane za pripremu kolokvija, ispita, izradu seminarskog rada i izradu programa.

4. Način polaganja ispita i izvršavanje drugih obaveza

Član 90.

Studenti polažu ispite usmeno, ili pismeno i usmeno pred ovlaštenim predmetnim nastavnikom.

Pismeni dio ispita ne može duže trajati od 120 minuta.

Usmeni dio ispita, odnosno usmeni ispit, ne može trajati duže od 30 minuta.

Jednom započeti usmeni ispit ili usmeni dio ispita mora se okončati u toku istog dana.

Način polaganja ispita, za sve predmete, utvrđen je nastavnim programima.

Član 91.

Student na završnom ispitu može maksimalno da ostvari 60 bodova.

Izuzetno, uz pismenu saglasnost predmetnog nastavnika i dekana, i redovnom studentu može se dati završni ispit od 100 bodova, ukoliko student nije bio u stanju iz opravdanih razloga raditi predviđene aktivnosti tokom trajanja nastave.

Član 92.

Ispit se prijavljuje pojedinačno za svaki nastavni predmet, najkasnije tri radna dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Prijava ispita vrši se u Studentskoj službi Fakulteta, na propisanom univerzitetskom obrascu.

Studentska služba Fakulteta vodi posebnu evidenciju prijavljenih ispita studenata za svaki ispitni termin.

Nastavnik je obavezan voditi evidenciju položenih ispita na propisanom obrascu.

Član 93.

Student može izaći na ispit ako je prethodno izvršio obaveze i to:

– redovno prisustvovao predavanjima, vježbama i drugim oblicima nastave (redovni student) i

– izvršio sve obaveze predviđene nastavnim programom predmeta.

U indeksu nastavnik svojim potpisom ovjerava da je student prisustvovao predavanjima, vježbama i drugim obaveznim oblicima nastave.

Član 94.

Student može polagati ispit iz istog predmeta najviše tri puta pred predmetnim nastavnikom.

Student koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom, četvrti i svaki idući put ispit polaže pred ispitnom komisijom.

5. Ocjenjivanje studenata

Član 95.

Ocjenjivanje znanja i sposobnosti studenata u toku nastave i na završnom ispitu vrednuje se bodovima od 0 do 100.

Ocjena 6 (šest) najniža je prolazna ocjena.

Član 96.

Razredi za ocjenama prikazani su u sljedećoj tabeli.

OCJENA OSVOJENI BODOVI SLOVNA OZNAKA OPIS OCJENE

5 0-54 F Nije položio

6 55-64 E Zadovoljava minimalne kriterije

7 65-74 D Uopćeno dobar

8 75-84 C Ispravan rad-prosječan sa određenim brojem grešaka

9 85-94 B Iznad prosjeka sa nekim greškama

10 95-100 A Izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama

Član 97.

Ocjena (brojem i slovima) unosi se u indeks studenta, kao i u prijavu, odnosno zapisnik o komisijskom ispitu i ovjerava je svojim potpisom nastavnik ispitivač, odnosno svi članovi komisije.

Član 98.

Na osnovu prijave, odnosno zapisnika, ocjena se unosi i u evidenciju Studentske službe Fakulteta o održanim ispitima.

U slučaju sumnji, mjerodavna je ocjena iz prijave, odnosno iz zapisnika o komisijskom ispitu.

U indeks se ne unosi negativna ocjena iz ispita.

Član 99.

Nastavnik saopćava rezultate završnog ispita odmah, a kod pismenog dijela ispita najkasnije u roku dva dana nakon održavanja ispita i obavezno dostavlja prijave, u navedenom roku, u Studentsku službu Fakulteta.

6. Pravo prigovora na ocjenu

Član 100.

Student koji smatra da nije pravilno ocijenjen na ispitu ima pravo da u roku od 24 sata, poslije saopćenja ocjene, podnese pismeni zahtjev sa obrazloženjem, da se njegovo znanje na ispitu ocijeni komisijski.

Pravo iz prethodnog stava ima i student koji nije zadovoljan visinom ocjene.

Pismeni zahtjev student podnosi dekanu Fakulteta.

Član 101.

Ukoliko dekan Fakulteta utvrdi da je zahtjev studenta opravdan, donijet će rješenje o obrazovanju komisije za polaganje ispita.

Komisija se sastoji od predmetnog nastavnika koji je vršio ispitivanje i dva nastavnika, iz iste ili srodne oblasti.

Nastavnik koji je obavio prethodno ispitivanje ne može biti predsjednik komisije.

Ocjena komisije na ispitu, iz određenog nastavnog predmeta, je konačna.

Ponovni ispit se mora organizirati u roku od tri dana, od dana podnošenja zahtjeva.

7. Ovjera semestra

Član 102.

Nakon završenih predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastave, student dobija potpis u indeksu.

Studentu će biti uskraćen potpis u indeksu ako nije ispunio obaveze iz prethodnog stava.

Član 103.

Nastavnici i saradnici vode posebnu evidenciju o ispunjavanju obaveza studenata iz svih oblika nastavnog rada.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na jedinstven način za svaki nastavni predmet.

Član 104.

Student je obavezan ovjeriti semestar.

Ovjera semestra izvršit će se ako student ima sve potpise u indeksu za sve nastavne predmete.

Ovjeru semestra vrši dekan Fakulteta.

U opravdanom slučaju, na molbu studenta, dekan Fakulteta može ovjeriti semestar ako u indeksu nedostaje potpis iz jednog predmeta.

Student nema pravo da polaže ispit za koji je dobio potpis od dekana, dok predmetni nastavnik ne da svoj potpis.

8. Upis u naredni semestar studija

Član 105.

Student upisuje naredni semestar studija ako je položio sve ispite iz prethodnog semestra studija.

Student može upisati naredni semestar studija i ako ne položi ispite iz najviše 2 (dva) nastavna predmeta koji nose 6 ECTS bodova iz prethodnih semestara studija.

Član 106.

Student može polagati ispite iz tekućeg semestra prije nego što položi preostale ispite iz predhodnog semestra, izuzev predmeta koji imaju povezan nastavni plan i program.

Spisak predmeta koji imaju povezan nastavni plan i program utvrdit će Nastavno naučno vijeće posebnom odlukom.

Član 107.

Student koji ne ispuni uvjete za upis u naredni semestar studija obnavlja upis posljednjeg upisanog semestra studija, uz uvjet da izmiri finansijske obaveze na ime obnove upisa, saglasno odluci Upravnog odbora.

Član 108.

Pravo i obaveze studenta miruju dok na porođajnom odsustvu i bolničkom liječenju.

Mirovanje prava i obaveza odobrit će se i studentu, na njegov obrazložen opravdan razlog, u slučaju bolesti koje duže traju ili u slučaju opravdanog razloga, a najduže do godinu dana.

Rješenje o mirovanju prava iobaveza donosi dekana Fakulteta.

Član 109.

Studentu kome ne miruju prava i obaveze, u smislu odredaba iz prethodnog člana, kao i studentu koji ne upiše naredni semestar studija, ili ne obnovi upis u prethodni semestar studija, ili ne ispunjava studentske obaveze u neprekidnom trajanju od tri godine izjednačava se sa studentom koji se ispisao sa Fakulteta.

Član 110.

Studenti koji su obnovili upis određenog semestra studija imaju pravo da polažu ispite u svim ispitnim rokovima.

Pravo na polaganje ispita, u smislu odredbe prethodnog stava, imaju samo oni studenti koji su prethodno izvršili obaveze određene članom 104. ovih Pravila.

9. Ponovno sticanje statusa studenta

Član 111.

Onaj kome je prestao status studenta, odnosno koji je prekinuo studij, može ponovo steći status studenta Fakulteta pod uvjetima:

– da Fakultet ima prostorne, kadrovske i druge uvjete za omogućavanje redovnog izvršavanja obaveza studenata,

– da, u momentu upisa, ispunjava uvjete koji važe i za ostale studente

– da polaže ispite po nastavnom planu koji važi u vrijeme ponovnog sticanja statusa studenta.

Odluku o ostvarivanju prava iz prethodnog stava donosi dekan Fakulteta.

10. Priznavanje položenih ispita

Član 112.

Ispit položen na drugoj srodnoj višoj ili visokoškolskoj ustanovi iz istog predmeta priznaje se u cijelosti, ukoliko nema znatnijih razlika u nastavnom programu.

Član 113.

Student koji želi da mu se priznaju ispiti uz molbu prilaže: ovjeren indeks, ovjeren ispit, uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i nastavni program ovjeren od Fakulteta, ili fakulteta po kojem je student položio ispit.

Rješenje o priznavanju ispita donosi dekan Fakulteta, uz prethodno pribavljeno mišljenje predmetnog nastavnika.

Protiv rješenja dekana Fakulteta može se uložiti žalba Upravnom odboru Fakulteta, čija je odluka konačna.

11. Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova

Član 114.

Student srodne visokoškolske ustanove može preći i nastaviti studij na ovom Fakultetu, ako ispunjava uvjete propisane Pravilima Fakulteta.

Član 115.

Prelazak studenata na Fakultet iz prethodnog člana odobrit će se pod sljedećim uvjetima:

– da Fakultet ima nastavne i druge mogućnosti da obezbijedi nesmetano izvršavanje obaveza studenata,

– da je student imao reguliran status redovnog ili vanrednog studenta u visokoškolskoj ustanovi sa koje prelazi,

– snosi troškove studiranja.

Član 116.

Student koji prelazi na Fakultet, u smislu odredaba iz prethodnog člana, upisuje se na određeni semestar studija Fakulteta prema odredbama člana 83. ovih Pravila.

12. Mijenjanje statusa studenta

Član 117.

Student ima pravo da u toku svog školovanja promjeni status iz redovnog u vanrednog i obratno, ako ispunjava ostale uslove propisane Zakonom i Pravilima.

Rješenje o promjeni statusa studenta donosi dekan Fakulteta, na početku akademske godine i na osnovu pismenog zahtjeva studenta.

12. Završetak studija prije utvrđenog roka

Član 118.

Student koji postiže izvanredne rezultate u savlađivanju nastavno-naučnog programa ima pravo da bez obaveze praćenja predavanja i vježbi iz narednog semestra studija završi studij prije utvrđenog roka pod uvjetima:

– da je položio sve ispite iz nastavnih predmeta iz prethodnog semestra studija u redovnim rokovima,

– da iz svih položenih predmeta iz prethodne godine ima ocjenu najmanje devet (9),

– da ocjenu najmanje devet zadrži i na predmetima koje će polagati, a ako dobije ocjenu manju od devet, gubi pravo dalje polagati ispite.

Odluku o pravu studenta iz prethodnog stava donosi dekan na zahtjev studenta koji ispunjava uvjete iz prethodnog stava.

Član 119.

Student koji završava studij prema odredbama prethodnog člana vrši upis i ovjeru semestra nakon ispunjavanja obaveza propisanih ovim Pravilima (bez obaveze praćenja predavanja i vježbi).

13. Istraživački rad za redovne studente

Član 120.

Redovni studenti koji postiže izvanredne rezultate u savladavanju obaveza utvrđenih nastavnim planom, nastavnim programima i ovim Pravilima mogu se uključiti u određene oblike naučnoistraživačkog rada.

Pod izvanrednim rezultatima, u smislu odredbe prethodnog stava podrazumijeva se da student ima prosječnu ocjenu iz svih nastavnih predmeta najmanje osam.

Član 121.

Redovni studenti uključuju se u istraživački rad putem različitih oblika:

– da rade složenija seminarske radove,

– da rade i objavljuju stručne i naučne radove,

– da učestvuju u izradi naučnoistraživačkih projekata i drugih oblika naučnoistraživačkog rada.

14. Pohvale i nagrade

Član 122.

Redovnim studentima koji postižu naročite rezultate tokom studija na Fakultetu mogu se dodjeljivati pohvale i nagrade.

Član 123.

Pohvala se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne prosječnu ocjenu osam i po do devet.

Diploma se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne prosječnu ocjenu višu od devet.

Novčana nagrada se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne prosječnu ocjenu višu od devet i po.

Član 124.

Upravni odbor Fakulteta na kraju školske godine, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća, donosi odluku o pohvalama i nagradama.

Član 125.

Fakultet može dodjeljivati i druge oblike priznanja (pohvale, nagrade i sl.) redovnim studentima, što se bliže reguliše posebnom odlukom Upravnog odbora Fakulteta.

15. Apsolventski staž

Član 126.

Student Fakulteta koji je upisao i odslušao predmete posljednjeg semestra studija, ako do 30.09. tekuće školske godine ne položi sve ispite iz posljednjeg semestra studija, ima pravo da preostale ispite polaže u narednih dvanaest mjeseci u svakom ispitnom roku dok mu traje apsolventski staž.

Član 127.

Student može u toku trajanja apsolventskog staža da koristi sve povlastice koje koriste redovni studenti upisani na Fakultet.

16. Diplomski rad

Član 128.

Student koji je izvršio sve obaveze utvrđene nastavnim planom i programom, nakon ovjerenog zadnjeg semestra i položenih svih ispita brani diplomski rad odnosno polaže diplomski ispit, na odsjecima na kojima je diplomski rad obavezan, a u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i odbrane diplomskog rada.

Član 129.

Diplomski rad je pismeno obrađen problem iz studijske oblasti na kojoj student studira.

Temu za diplomski rad student bira nakon ovjere zimskog semestra završne godine studija.

Mentor kandidatu za izradu diplomskog rada je predmetni nastavnik.

Način izbora teme, izrede i odbrane diplomskog rada reguliše se Pravilnikom.

16. Izdavanje diplome

Član 130.

Studentu koji je sa uspjehom položio sve ispite i izvršio ostale obaveze utvrđene nastavnim programima i ovim Pravilima izdaje se na prigodan, svečan način diploma o sticanju visoke stručne spreme.

Član 131.

Pored diplome, studentu se izdaje dodatak diplome i posebno uvjerenje o diplomiranju.

Sadržaj, oblik i grafičko rješenje diplome se propisuje aktom Univerziteta u Zenici na koji daje saglasnost Rijaset Islamske zajednice u BiH.

Član 132.

Diploma se izdaje na bosanskom jeziku, a na zahtjev studenta i na jezicima konstutivnih naroda u BiH.

Uz poseban zahtjev i odgovarajuću naknadu, diploma se može izdati i na jednom od stranih jezika.

Član 133.

Diplome potpisuje dekan Fakulteta i reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i rektor Univerziteta u Zenici koji su na funkciji kada se diploma izdaje.

Član 134.

Na zahtjev studenta može se izdati duplikat diplome pod uvjetom da je okončan zakonom propisan postupak za poništenje ranije izdate diplome.

U sadržaju se poslije naziva diplome unosi riječ “duplikat”.

17. Prestanak statusa studenta

Član 135.

Status studenta Fakulteta prestaje:

– diplomiranjem,

– ispisom, odnosno u slučaju iz člana 109. ovih Pravila,

– isključenjem sa Fakulteta,

– danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora duže od šest mjeseci.

18. Odgovornost studenata

Član 136.

Zbog povrede obaveza, koju učini svojom krivicom, student odgovara disciplinski.

Za povredu obaveza student odgovara za vrijeme dok je upisan na Fakultetu i ima status studenta.

Povrede obaveza mogu biti lakše i teže.

Član 137.

Lakšim povredama obaveza smatraju se:

– povremeni nedolazak na predavanje, vježbe i druge obavezne oblike nastave ili dolazak sa zakašnjenjem kao i neopravdano napuštanje nastave prije određenog vremena;

– prouzrokovanje štete Fakultetu, u manjem obimu, krajnjom nepažnjom ili namjerno;

– neprijavljivanje težih povreda dužnosti studenata;

– iznošenje netačnih informacija o radu i poslovanju Fakulteta;

– lakši slučajevi kršenja Kodeksa ponašanja studenta Fakulteta.

Član 138.

Težim povredama obaveza smatraju se:

– falsifikovanje isprava uopće, a naročito isprava kojima se ostvaruju prava studenata na Fakultetu (indeks, prijave, uvjerenja i dr.);

– korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu;

– davanje lažnih podataka nadležnim licima i organima Fakulteta ili ostvarenje nekog prava studenta koje mu ne pripada po važećim propisima;

– namjerno veće oštećenje ili otuđenje imovine Fakulteta;

– upotreba alkohola ili drugih narkotičkih sredstava, privatno ili na Fakultetu;

– izazivanje tuče ili nereda na Fakultetu;

– nepoštivanje i kršenje temeljnih propisa islama;

– grubo kršenje normi Kodeksa ponašanja studenata Fakulteta, a posebno u odnosima sa nastavnicima, saradnicima i drugim radnicima Fakulteta i međusobnim odnosima sa drugim studentima.

Član 139.

Zbog povrede obaveza studentu se može izreći jedna od mjera:

– opomena,

– javna opomena,

– isključenje sa Fakulteta.

Mjera isključenja sa Fakulteta se može izreći za jednu od povreda iz prethodnog člana i to od jedne do tri Fakultetske godine ili trajno isključenje.

Član 140.

Pri izricanju mjere zbog povrede obaveza naročito se uzima u obzir: težina povrede obaveza, njene posljedice, stepen odgovornosti studenta, visina štete, pobuda iz koje je povreda obaveza učinjena, raniji rad i ponašanje studenta poslije učinjene povrede.

Član 141.

Provođenje i vođenje disciplinskog postupka zastarijeva u roku od 6 mejeseci od dana njene povrede, odnosno nakon isteka godine dana od saznanja da je povreda učinjena.

Ako radnja, kojom je učinjena povreda dužnosti, povlači krivičnu odgovornost, pokretanje disciplinskog postupka za povredu zastarijeva istekom godine dana od dana saznanja da je povreda učinjena.

Član 142.

Izrečena mjera, zbog povrede obaveza studenta, izvršit će se u roku od tri dana po pravosnažnosti odluke i to njenim isticanjem na oglasnoj tabli Fakulteta.

Član 143.

Student odgovara za štetu koju namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje Fakultetu.

Odluku o visini štete, odgovornost za štetu i utvrđivanje obaveze da student nastalu štetu nadoknadi, donosi komisija koju imenuje dekan Fakulteta.

Ako student ne nadoknadi štetu Fakultetu, obavezno se podnosi tužba nadležnom sudu radi nadoknade štete.

Član 144.

Kad student učini povredu obaveza pokreće se disciplinski postupak.

Disciplinski postupak pokreće dekan, a po prijavi (pismenoj ili usmenoj) nadležnog organa Fakulteta, Islamske zajednice, zaposlenika ili studenta Fakulteta.

Član 145.

Pokretanje postupka utvrđivanja povreda obaveza, izricanje mjere i izvršenje izrečene mjere vrši dekan Fakulteta.

Član 146.

Protiv odluke dekana Fakulteta o izrečenoj mjeri može se uložiti žalba Upravnom odboru Fakulteta u roku od osam dana od dana prijema odluke.

VI NASTAVNICI I SARADNICI

Član 147.

U cilju ostvarivanja osnovih zadataka iz nastave dodiplomskog studija, stručnog usavršavanja i programa naučnoistraživačkog rada nadležni organi Fakulteta biraju nastavnike i saradnike prema uvjetima utvrđenim ovim Pravilima.

Član 148.

Potreban broj nastavnika i saradnika Fakulteta utvrđuje se uskladu sa normativima i standardima visokog obrazovanja.

Član 149.

Nastavnici se biraju u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava nastavnici općih predmeta mogu se birati u zvanje predavača i višeg predavača, ako Fakultet nije matični za te predmete.

Član 150.

Nastavnik se bira za nastavni predmet ili za užu naučnu oblast.

Nastavni predmet, odnosno užu naučnu oblast utvrđuje Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

1. Uvjeti za izbor nastavnika

Član 151.

Uvjeti za izbor nastavnika su:

– za predavača: naučni stepen magistra ili stručni stepen specijaliste, naučni i stručni radovi objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima i postignuti rezultati u nastavno-naučnom radu;

– za višeg predavača: naučni stepen magistra, recenzirani naučni i stručni radovi objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima, objavljen srednjoškolski ili univerzitetski udžbenik i postignuti rezultati u nastavno-naučnom radu;

– docenta: naučni stepen doktora nauka, objavljeni naučni radovi u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima i pokazani rezultati u nastavno-naučnom radu;

– vanrednog profesora: naučni stepen doktora nauka, objavljena recenzirana naučna knjiga ili monografija, univerzitetski udžbenik, više recenziranih naučnih i stručnih radova objavljenih u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima, rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, doprinos u podizanju novog nastavnog i naučnoistraživačkog kadra i pokazani rezultati u nastavno-naučnom radu;

– redovnog profesora: naučni stepen doktora nauka, više objavljenih knjiga i drugih naučnih radova citiranih u naučnoj literaturi, rezultati vlastitih istraživanja, doprinos razvoju i afirmaciji naučne oblasti kojom

se bavi, podizanje nastavnog i naučnoistraživačkog kadra i doprinos u podizanju novog nastavnog i naučnoistraživačkog kadra.

Član 152.

Pored uvjeta iz prethodnog člana, nastavnici moraju ispunjavati i posebne jedinstvene uvjete:

– da poštuju vrijednosti islama,

– da prihvataju kodeks ponašanja na Fakultetu i

– da poštuju i njeguju bosansko-muslimansku tradiciju.

Izuzetno, zbog naročitih okolnosti, u slučaju da se ne prijave na raspisani konkurs za nastavnika određenog predmeta kandidat koji ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana, nastavu na Fakultetu može izvoditi lice koje je završilo odgovarajući fakultet, ima višegodišnje iskustvo u oblasti za koju je stručno, ima stručne radove i pokazuje rezultate u nastavnom radu.

Član 153.

Objavljeni naučni, odnosno stručni radovi, u smislu odredaba prethodnog člana, moraju biti pretežno iz naučne odnosno stručne oblasti za koju se nastavnik bira.

Pod doprinosom u podizanju novog nastavnog i naučnoistraživačkog kadra, u smislu odredaba prethodnog člana, podrazumijeva se naročito: mentorstvo pri izradi doktorskih disertacija ili magistarskih radova i rukovođenja naučnoistraživačkim projektima.

Član 154.

Rijaset Islamskog zajednice potvrđuje izbor nastavnika Fakulteta u nastavnička zvanja.

2. Uvjeti za izbor saradnika

Član 155.

Saradnici na Fakultetu se biraju u zvanje:

– asistent

– viši asistent

– mentor

– stručni saradnik

– metodičar

Član 156.

Uvjeti za izbor saradnika su:

– asistent: visoka stručna sprema (završen odgovarajući fakultet, prosjek ocjena 8,0);

– viši asistent: naučni stepen magistra ili stručni stepen specijaliste;

– mentor: viša ili visoka stručna sprema (VŠS, VSS), istaknuti nastavnik i profesor, najmanje pet godina u nastavnom procesu, društveno priznat pedagoški rad;

– stručni saradnik: visoka stručna sprema, istaknuti stručnjak iz prakse, ostvarene inovacije u pedagoškom i odgojno-obrazovnom radu, doprinos teoriji i praksi nastave;

– metodičar: visoka stručna sprema, deset godina u nastavnom procesu, priznati rezultati u struci i pokazana sposobnost za nastavnički rad.

Član 157.

Stručni saradnici, metodičari i mentori se biraju prema potrebama Fakulteta po ugovoru na određeni period.

Saradnici moraju ispunjavati, pored uvjeta određenih prethodnim stavom, i posebne jedinstvene uvjete, određene. članom 155. ovih Pravila.

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH

UNIVERZITET U ZENICI

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

PRAVILA

ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI

Zenica

Safer 1428.,mart 2007.

SADRŽAJ

I OSNOVNE ODREDBE 4

1. NAZIV I SJEDIŠTE 5

2. ODGOVORNOST I OBAVEZE 5

3. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 5

4. PEČAT I ŠTAMBILJ 5

5. STATUSNE PROMJENE FAKULTETA 6

II DJELATNOST FAKULTETA 6

III ORGANIZACIJA FAKULTETA 6

1. NASTAVNO-NAUČNI RAD 7

2. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD 8

3. ZAJEDNIČKI POSLOVI 10

IV NASTAVNO-NAUČNI RAD 11

A) DODIPLOMSKI STUDIJ 11

1. Nastava 11

2. Nastavni plan 12

3. Nastavni programi 13

4. Trajanje studija 13

B) POSEBNI OBLICI NASTAVE 14

C) POSTUPAK ZA NOSTRIFIKACIJU I EKVIVALENCIJU DIPLOMA STEČENIH U INOZEMSTVU 14

D) FAKULTETSKE MATIČNE KNJIGE I EVIDENCIJE 15

E) PRAKSA 15

V STUDENTI I PRAVILA STUDIJA 16

1. STATUS STUDENTA 16

2. PRAVA I DUŽNOSTI STUDENATA 16

3. PROVJERAVANJE ZNANJA STUDENTA 17

4. NAČIN POLAGANJA ISPITA I IZVRŠAVANJE DRUGIH OBAVEZA 18

5. OCJENJIVANJE STUDENATA 19

6. PRAVO PRIGOVORA NA OCJENU 20

7. OVJERA SEMESTRA 20

8. UPIS U NAREDNI SEMESTAR STUDIJA 21

9. PONOVNO STICANJE STATUSA STUDENTA 21

10. PRIZNAVANJE POLOŽENIH ISPITA 22

11. PRELAZAK STUDENATA SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA 22

12. ZAVRŠETAK STUDIJA PRIJE UTVRĐENOG ROKA 23

13. ISTRAŽIVAČKI RAD ZA REDOVNE STUDENTE 23

14. POHVALE I NAGRADE 23

15. APSOLVENTSKI STAŽ 24

16. IZDAVANJE DIPLOME 24

17. PRESTANAK STATUSA STUDENTA 25

18. ODGOVORNOST STUDENATA 25

VI NASTAVNICI I SARADNICI 27

1. UVJETI ZA IZBOR NASTAVNIKA 27

2. UVJETI ZA IZBOR SARADNIKA 28

3. POSTUPAK ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA 29

4. OBAVEZE NASTAVNIKA U IZVOĐENJU NASTAVE I NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU 30

5. PRIVREMENO IZVOĐENJE NASTAVE 31

VII NAUČNICI I ISTRAŽIVAČI CENTRA 32

1. REAZLIACIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA 32

2. NAUČNA I ISTRAŽIVAČKA ZVANJA 33

VIII ORGANI FAKULTETA 34

1. UPRAVNI ODBOR FAKULTETA 35

2. DEKAN FAKULTETA 37

3. NADZORNI ODBOR FAKULTETA 39

4. NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE FAKULTETA 40

5. NAUČNO VIJEĆE CENTRA 40

IX ZAPOSLENICI SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA 41

X PLANIRANJE 42

XI FINANSIRANJE DJELATNOSTI FAKULTETA 43

XII NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE SA SINDIKATOM 44

XIII JAVNOST RADA 44

XIV POSLOVNA TAJNA 44

XV OPŠI AKTI FAKULTETA 45

XVI PRESTANAK RADA FAKULTETA 46

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 46

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

U ZENICI

Broj:07-101-701-084/07

Datum:06.03.2007. god.

Na osnovu Ustava Islamske zajednice i člana 27. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH broj 6/92, 8/93 i 13/94), a u skladu sa članom 102. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Sl. novine ZE-DO kantona 06/05), Upravni odbor Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, na 5. sjednici održanoj 06.03.2007. god, donio je

PRAVILA

ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici (u daljem tekstu: Pravila) sadrže slijedeće odredbe: o nazivu i sjedištu Fakulteta; osnivaču, obavezama Fakulteta prema osnivaču; djelatnosti; organizaciji Fakulteta; Nastavno i naučno-istraživačkom radu; studentima i pravilima studiranja; nastavnicima i saradnicima; Upravnom i Nadzornom odboru; imenovanju i razrješenju Dekana; imenovanju i razrješenju drugih organa Fakulteta i njihovim pravima i obavezama; stručnim službama Fakulteta; opštim aktima koje donosi Fakultet i načinu njihovog donošenja; ostvarivanju javnosti rada; kao i drugim pitanjima bitnim za rad Fakulteta.

Član 2.

Islamski pedagoški fakultet u Zenici (u daljem tekstu: Fakultet) pravni je sljedbenik Islamske pedagoške akademije u Zenici osnovane Odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, broj 6/93 od 28. augusta 1993. god. i registrovanoj kod Višeg suda u Zenici pod brojem U/I-560/93.

Član 3.

Fakultet je visokoškolska odgojno-obrazovna ustanova u svojini Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Fakultet ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Fakultet je pridruženi član Univerziteta u Zenici sa jednakim pravima i obavezama kao i ostale članice Univerziteta.

1. Naziv i sjedište

Član 5.

Fakultet obavlja djelatnost pod nazivom:

Islamska zajednica u BiH

Univerzitet u Zenici

Islamski pedagoški fakultet u Zenici.

Skraćeni naziv je: Islamski pedagoški fakultet u Zenici.

Član 6.

Sjedište Fakulteta je u Zenici, ulica Juraja Neidharta 15.

Član 7.

Promjene u nazivu i sjedištu Fakulteta vršit će se uz prethodnu saglasnost Osnivača.

2. Odgovornost i obaveze

Član 8.

Fakultet odgovara za svoje obaveze prema trećim licima svim svojim sredstvima kojima raspolaže u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Fakultet ima svoj žiro račun kod nadležene institucije (banke) i podračun na Jedinstvenom računu Trezora Zeničko-dobojskog kantona.

3. Zastupanje i predstavljanje

Član 10.

Fakultet zastupa i predstavlja, bez ograničenja, u skladu sa zakonom i Pravilima dekan Fakulteta.

Ovlaštenja Dekana u pravnom prometu utvrđena su članom 201. ovih Pravila.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti dekana, Fakultet zastupa i predstavlja prodekan za nastavu Fakulteta.

Dekan Fakulteta može prenijeti dio svojih ovlaštenja, u pojedinim poslovima, na druge radnike Fakulteta i na druga stručna lica u skladu sa važećim propisima.

Ovlaštenja dekana Fakulteta se upisuju u sudski registar.

4. Pečat i štambilj

Član 11.

Fakultet ima pečat i štambilj.

Fakultet ima pečat koji je okruglog oblika prečnika 47 mm. Pečat sadrži znak Islamske zajednice u BiH i ispisan tekst: Islamska zajednica u BiH (prvi red) Univerzitet u Zenici (drugi red) i Islamski pedagoški fakultet u Zenici (treći red).

Fakultet ima pečat prečnika 25 mm, istog oblika i sadržaja, ispisan kao i pečat iz stava 2. ovog člana. Pečat prečnika 25 mm numerisan je sa oznakom zvjezdice i brojevima jedan (1) i dva (2).

Pečat označen zvjezdicom koristi se za potrebe akata i dopisa koji izlaze van Fakulteta.

Pečat označen brojem jedan (1) koristi se za rad Studentske službe.

Pečat označen brojem dva (2) koristi se za rad Knjigovodstveno-finansijske službe.

Štambilj Fakulteta je pravougaonog oblika veličine 60×30 mm sa natpisom: Islamski zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Zenici Islamski pedagoški fakultet u Zenici, oznaka za broj, dan, mjesec i godinu.

5. Statusne promjene Fakulteta

Član 12.

Fakultet se na osnovu ugovora može udružiti u univerzitet na području Zeničko-dobojskog kantona, odnosno neki drugi univerzitet u Bosni i Hercegovini, na način utvrđen Zakonom i pravilima univerziteta, u skladu sa odlukom Osnivača, koja se donosi na prijedlog Upravnog odbora Fakulteta.

Odluku o statusnoj promjeni Fakulteta donosi Osnivač na prijedlog Upravnog odbora Fakulteta.

Član 13.

Međusobni odnosi ustanova, koje nastaju statusnim promjenama Fakulteta, uređuju se ugovorom, u skladu sa odlukom Osnivača o udruživanju, zakonskim propisima i općim aktima Fakulteta.

II DJELATNOST FAKULTETA

Član 14.

Fakultet može proširiti djelatnost kao i vršiti statusne promjene: spajanje, podjela i izdvajanje na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta uz saglasnost osnivaca.

Fakultet se može povezivati sa drugim Institucijama radi unaprijedenja svoje djelatnosti.

Član 15.

Djelatnost Fakulteta obuhvata nastavni, naučno-istraživački, i ekspertni i drugi rad, kako slijedi:

80.301. Više i visoko obrazovanje

– Prvi, drugi i treci stepen višeg i visokog obrazovanja,

– Više i visoko obrazovanje koje vodi univerzitetskom ili odgovarajućem obrazovanju,

73.202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama,

74. 130. Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,

74. 110 Pravni poslovi,

74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi

92.511 Djelatnost biblioteke,

80.302.Studentski domovi,

55.510 Kantine,

22.110 Izdavanje knjga,

22.120 Izdavanje novina,

22.130 Izdavanje časopisa.

III ORGANIZACIJA FAKULTETA

Član 16.

U cilju ostvarenja efikasne i racionalne organizacije za obavljanje djelatnosti u okviru Fakulteta formiraju se organizacione jedinice.

Organizacija poslova po grupama i opisom poslova po organizacionim jedinicama i radnim mjestima, utvrđuje se ovim Pravilima i posebnim opštim aktom.

Organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

Član 17.

Fakultet u svom sastavu ima organizacione jedinice kako slijedi:

1. Nastavno-naučni rad, u okviru koje se ralizira dodiplomski i postiplomski studij

2. Centar za pedagoški menadžment, u okviru kojeg se realizira naučno –istraživačka djelatnost,

3. Izdavačka djelatnost, u okviru koje se vrši izdavanje odgovarajuće literature i udžbenika potrebih za realizaciju nastavno-naučne i naučno-istraživačke djelatnosti,

4. Stručne službe, u okviru koje se vrše administrativno-pravni, ekonomski, tehnički i drugi poslovi.

Član 18.

1.Nastavno-naučni rad

Na Fakultetu nastavno-naučni rad se realizira kroz dodiplomski i postiplomski studij u skladu sa Pravilima Univerziteta.

Član 19.

Dodiplomski studij na postojećim odsjecima se organizuje kroz katedre kao podorganizacione jedinice.

Član 20.

Na Fakultetu postoje dva odsjeka:

1. Odsjeku za islamsku vjeronauku,

2. Odsjek za socijalnu pedagogiju.

Fakultet može, uz odobrenje Osnivača, osnovati novi odsjek radi uvođenja nove vrste dodiplomskog studija. Nastavno-naučno vijeće pokreće inicijativu za osnivanje odsjeka i imenuje komisiju za pripremanje elaborata i drugih radnji vezanih za osnivanje odsjeka.

Član 21.

Ukoliko se pri Fakultetu osnuje novi odsjeku skladu sa članom 20., Upravni odbor Fakulteta donijet će Poslovnik o radu odsjeka.

Član 22.

Elaborat, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća, usvaja Upravni odbor Fakulteta i upućuje ga na dalju proceduru propisanu zakonom.

Član 23.

Zadaci odsjeka su:

– Planiranje, organiziranje i realiziranje nastavno-naučne djelatnosti u skladu sa važećim nastavnim planom i programom za pojedini odsjek.

– Uredno vođenje evidencije o dinamici realizacije svih obaveza iz nastavnog plana i programa (nastava, konsultacije, ispiti, seminarski radovi), kao i realiziranim projektima u okviru naučno-istraživačkog rada.

– Inoviranje nastavnih planova i programa.

– Pokretanje inicijative za izbor nastavnika i saradnika.

– Praćenje ukupnih aktivnosti na odsjeku i iznalaženje rješenja za kvalitetno unapređivanje nastavno-naučnog rada.

Član 24.

Katedre su podorganizacione jedinice za organizovanje i izvođenje naučno-nastavnog procesa koje obuhvata sve srodne stručne odnosno stručno-teorijske nastavne predmete koji pripadaju užoj naučnoj oblasti za koju je Fakultet matičan.

Član 25.

Katedra je organizirana tako da objedinjava svo nastavno-naučno, saradničko i istraživačko osoblje.

Član 26.

Katedra obavlja aktivnosti na Fakultetu koje se odnose na:

– planiranje i izvođenje nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti u okviru oblasti za koju je matična,

– vrednovanje rezultata rada nastavnog i naučnoistraživačkog osoblja u određenoj matičnoj oblasti ,

– predlaganje članova komisija za pripremanje prijedloga za izbor u akademska zvanja

– druge aktivnosti iz domena djelatnosti katedre.

Član 27.

Katedrom rukovodi šef katedre.

Šef katedre se imenuje iz reda nastavnika zaposlenih na Fakultetu.

Šefa katedre na prijedlog dekana imenuje Senat Univerziteta na period od četri godine sa mogučnošću još jednog ponovnog imenovanja.

Šef katedre za svoj rad odgovara dekanu Fakulteta.

Član 28.

Postdiplomski studi Fakultet organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Zenici ili nekim drugim fakultetom ili univerzitetom u zemlji i inostranstvu.

Član 29.

Pravilnik o organizovanju postiplomskog studija donosi Upravni odbor na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

2. Naučno-istraživački rad

Član 30.

Naučno-straživački rad Fakulteta se organizira radi unapređenja naučnih disciplina koje se izučavaju u nastavnim predmetima.

Naučnoistraživački rad se izvodi prema programu koji donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta i Vjeće Centra.

Nastavnici i saradnici ostvaruju program naučnoistraživačkog rada u okviru svojih radnih obaveza.

Član 31.

Pored naučnoistraživačkog rada iz prethodnog člana na Fakultetu se obavlja i naučnoistraživački rad u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti, koji podrazumijeva fundamentalna, primijenjena i razvojna istraživanja.

U cilju realiziranja pojedinih naučnoistraživačkih i stručnih projekata i zadataka, Fakultet ostvaruje saradnju sa vjerskim, obrazovnim i naučnoistraživačkim institucijama, te na osnovu zajedničkog interesa zaključuje odgovarajuće ugovore.

Član 32.

Radi cjelishodnijeg organiziranja i koordiniranja naučnoistraživačkog i stručnog rada na Fakultetu je organiziran Centar za pedagoški menadžment, kao posebna organizaciona jedinica.

Član 33.

Centar za pedagoški menadžment je naučnoistraživačka organizaciona jedinica Fakulteta preko koje nastavnici i saradnici Fakulteta, naučni i stručni saradnici u Centru kao i saradnici iz drugih organizacija obavljaju naučno-istraživačku djelatnost u cilju unapređenja i razvijanja naučnoistraživačkog rada, kao i primjene dostignuća nauke i tehnike u praksi.

Zadaci i način rada Centra za pedagoški menadžment uređuje se posebnim općim aktom, kojeg donosi Upravni odbor.

Član 34.

Pripremu i utvrđivanje programa naučnoistraživačkog rada koje se obavlja preko Centra, kao i praćenje njihovog ostvarivanja vrši Naučno vijeće Centra, kao stručni organ Centra.

Član 35.

Radom Centra za pedagoški menadžment neposredno rukovodi voditelj Centra.

Voditelja Centra imenuje, na prijedlog Nastavnog-naučnog vijeća, Upravni odbor iz reda nastavnika i naučnih saradnika koji su u radnom odnosu na Fakultetu sa punim radnim vremenom.

Voditelj Centra se bira na mandatni period od 2 (dvije) godine i može ponovo biti biran.

Član 36.

Operativni dio poslova na realizaciji ugovorenih naučnoistraživačkih zadataka odvija se putem Poslovnog kolegija kojeg čine: dekan, prodekani, voditelj Centra i sekretar.

Poslovni kolegij je dužan povremeno da informiše Naučno vijeće Centra o realizaciji ugovorenih projekata.

Bliže odredbe o organizaciji i načinu rada Centra regulišu se Pravilnikom o radu Centra, kojeg na prijedlog Naučnog vijeća Centra donosi Upravni odbor Fakulteta.

3.Izdavačka djelatnost

Član 37.

Radi izdavanja odgovarajuće literature neophodne za naučno-pedagoški i naučno-istraživački rad na Fakultetu se organizuje Izdavačka djelatnost.

Fakultet izdaje Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, kao naučno-referenti časopis iz oblasti vjerskih, društvenih i humanastičkih nauka.

Član 38.

Radom Izdavacke djelatnosti rukovodi glavni urednik.

Stručni organ Izdavačke djelatnosti je Izdavački savjet i urednik Izdavačke djelatnosti.

Član 39.

Bliže odredbe o organizaciji Izdavačke djelatnosti Fakulteta, pravima i obavezama rukovodioca, nadležnostima Izdavačkog savjeta, redakcije, urednika i glavnog i odgovornog urednika i drugim pitanjima reguliše se posebnim opštim aktom, koji donosi Upravni odbor Fakulteta na prijedlog Dekana.

4. Stručne službe

Član 40.

Stručne službe Fakulteta obavljaju sve stručne, administrativno-tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u cilju ostvarenja uspješne djelatnosti Fakulteta.

Poslove iz prethodnog stava obavljaju zaposleni organizaciono povezani u stručne službe.

Stručne službe na Fakultetu su:

1. Služba za rad sa studentima,

2. Služba za nastavu,

3. Služba biblioteke,

4. Služba za finansijsko – knjigovodstvene poslove,

5. Služba za pravne i personalne poslove,

6. Služba za opšte i tehničke poslove.

Član 41.

Radom organizacione jedinice Stručne službe rukovodi sekretar.

IV NASTAVNO-NAUČNI RAD

a) Dodiplomski studij

1. Nastava

Član 42.

Nastavno-naučni rad na Fakultetu se organizira, unapređuje i realizira prema utvrđenom nastavnom planu, nastavnim programima i rasporedu nastave.

Dodiplomski studij ( I stepen ) traje najmanje šest a najviše osam semestara a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS bodova.

Postiplomski studij ( II stepen ) podrazumjeva studijski program koji traje najmanje dva a najviše četri semestra a vrednuje se sa 60 ili 120 bodova.

Doktorski studij ( III stepen) traje u pravilu od četri do šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova.

Broj studijskih bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnom opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminari i sl.), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi i sl.) i vremenu za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.).

Matične katedre) utvrđuju odnos (srazmjer) između jednog sata nastave i broja sati potrebnih za individualni rad studenta, koji utiču na broj studijskih bodova za predmet.

Član 43.

Svaki stepen studija završava se sticanjem akademskog naziva i bližim određenjem struke.

Studij prvog stepena osposobljava studente za rad na određenim stručnim poslovima, te za nastavak studija na drugom stepenu, ukoliko se zadovolje i posebni uvjeti predviđeni tim studijem.

Završetkom ovog studija stiče se diploma visoke stručne spreme( bachelor) uz naznaku struke.

Član 44.

Student koji završi studij na Odsjeku za islamsku vjeronauku stiče stručni naziv: “profesor islamske vjeroanuke”.

Student koji završi studij na Odsjeku za socijalnu pedagogiju stiče stručni naziv: “diplomirani socijalni pedagog”.

Član 45.

Studij drugog stepena omogućava stjecanje posebnih znanja i vještina potrebnih za rad na određenim stručnim, edukacijskim i naučnim poslovima, te za nastavak studija na trećem stepenu, ukoliko se zadovolje i posebni uvjeti predviđeni tim studijem.

Završetkom ovog studija stiče se diploma magistra nauka (master of science) sa naznakom naučne ili stručne oblasti.

Član 46.

Završetkom trećeg studija stiče se akademski stepen doktora nauka (dr.sc.) sa naznakom naučne oblasti.

Član 47.

Dodiplomski studij se organizuje kao:

1. Redovan studij

2 .Vanredan studij

3. Studij učenja na daljinu.

Član 48.

Nastava za redovne studente izvodi se u skladu s nastavnim planom, nastavnim programima i rasporedom predavanja, vježbi i drugih oblika nastavno-naučnog rada.

Nastava se održava u prostorijama koje omogućavaju rad nastavnika, saradnika i studenata, sa mogućnošću korištenja odgovarajućih nastavnih pomagala.

Član 49.

Nastava za vanredne studente se organizira prema nastavnom planu i nastavnim programima koji se primjenjuju u nastavi za redovne studente, u skladu sa ovim Pravilima.

2. Nastavni plan

Član 50.

Nastavni plan i program studija je osnov i orijentir u planiranju i realizaciji obaveza.

Nastavnim planom utvrduju se nastavni predmeti i ukupan broj časova predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastavnog rada (u daljem tekstu: nastava).

Nastavni plan je sastavni dio ovih Pravila i objavljuje se na oglasnoj tabli Fakulteta.

Nastavni plan donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta uz saglasnosti Upravnog odbora Fakulteta, Rijaseta, Senata i nadležnog državnog organa.

Član 51.

Nastavnim programom utvrduje se sadržaj nastavnog predmeta, način izvođenja nastave i polaganja ispita i drugih vidova provjere znanja, obavezni udžbenici i druga obavezna literatura na osnovu koje se vrše oblici provjere znanja i polaže ispit iz tog nastavnog predmeta, ECTS studijske bodove predviđene za određeni predmet, u skladu sa općim postavkama ECTS-a, uz naznaku broja studijskih bodova za bitne aktivnosti predviđene programom predmeta.

Član 52.

Nastavnim planom utvrduju se opći, stručni i fakultativni predmeti koji se izvode na Fakultetu.

Stručni i opći predmeti su obavezni za sve studente, a fakultativni su obavezni

za studente koji su ih izabrali.

Fakultativni predmeti se predlažu studentima kao izbor za proširivanje stručnih znanja i opće kulture.

Član 53.

Strukturu nastavnog plana i programa na pojedinim odsjecima usvaja Nastavno-naučno vijeće, u skladu sa zakonom i uz saglasnost Upravnog odbora i Senata Univerziteta.

Član 54.

Primjenu nastavnog plana i nastavnih programa prati Nastavno-naučno vijeće Fakulteta. Ono je dužno da u roku od četiri godine, od početka primjene nastavnog plana i nastavnih programa pokrene postupak za njihovo preispitivanje, putem posebno obrazovane komisije.

Član 55.

Student Fakulteta ima pravo da završi započeti studij po nastavnom planu koji je važio prije izvršene izmjene, u roku od jedne godine, od dana stupanja na snagu izmijenjenog nastavnog plana.

Studenti koji ne uspiju da završe studij po isteku ovog roka polažu ispite u skladu sa novim nastavnim planom i progamom.

3. Nastavni programi

Član 56.

Nastavnim programom se utvrđuje sadržaj nastavnog predmeta, način izvođenja nastave i polaganja ispita i obavezna udžbenička literatura za polaganje ispita iz nastavnog predmeta.

Član 57.

Nastavne programe izrađuju predmetni nastavnici, usvaja ih Nastavno-naučno vijeće, a saglasnost daju Upravni odbor Fakulteta, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Senat Univerziteta i nadležni državni organ.

Član 58.

Nastavni programi se štampaju kao posebna publikacija Fakulteta i dostupni su svim studentima Fakulteta.

4. Trajanje studija

Član 59.

Akademska godina počinje 1. oktobra i završava 30. septembra naredne godine.

Član 60.

Nastava i ispiti obavljaju se poslije odslušanog i ovjerenog semestra.

Nastava u zimskom semestaru počinje prvog ponedjeljka u oktobru i traje 15 sedmica.

Pauza između semestara traje 4 sedmice.

Nastava u ljetnom semestru počinje trećeg ponedjeljka u februaru i traje 15 sedmica.

Član 61.

Sedmični broj sati nastave, za redovne studente, ne može biti manji od 25, niti veći od 30 školskih sati.

Član 62.

Nastava se izvodi prema rasporedu kojim se utvrđuju obaveze nastavnika, saradnika i studenata u nastavnom procesu.

Ni jedan predmet, po pravilu, ne može biti zastupljen u rasporedu sati u uzastopnom trajanju, duže od dva školska sata.

Posebni oblici nastave

Član 63.

Kao poseban oblik izvođenja nastave na Fakultetu se organizira dopunsko obrazovanje.

Dopunskim obrazovanjem se obuhvata izvođenja nastave iz određenih nastavnih predmeta za kandidate koji imaju interes da prošire svoja znanja.

Član 64.

Dopunsko obrazovanje se organizira pod uvjetima:

– da kandidati imaju, najmanje, srednje obrazovanje;

– da se kandidati obavežu da će uredno izvršavati obaveze iz organizirane nastave dopunskog obrazovanja;

– da kandidati snose troškove dopunskog obrazovanja.

Odluku o uvođenju nastave dopunskog obrazovanja donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

Član 65.

Student završnog semestra studija dužan je da izvrši sve obaveze koje su utvrđene ovim Pravilima, nastavnim planom i nastavnim programima najkasnije do 30. septembra tekuće godine i za vremenski period koji je propisan za apsolventski staž.

Postupak za nostrifikaciju i ekvivalenciju diploma stečenih u inozemstvu

Član 66.

Univerzitet provodi nostrifikaciju odnosno ekvivalenciju diploma o završenom studiju u inozemstvu, a koje su stečene na istoj odnosno srodnoj visokoj odgojno-obrazovnoj ustanovi u inozemstvu.

Postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije iz prethodnog stava provodi stručna komisija koju imenuje Senat Univerziteta.

Stručna komisija ima najmanje tri člana koji se imenuju iz reda nastavnika onih nastavno-naučnih oblasti u koje ulaze nastavne discipline obuhvaćene nastavnim planom srodne inozemne visoke odgojno-obrazovnoj ustanove, povodom čije se diplome provodi postupak.

Izvještaj komisije o nostrifikaciji dostavlja se Senatu Univerziteta, koji donosi rješenje po izvještaju.

Rješenje o nostrifikaciji potpisuje rektor Univerziteta i isto se dostavlja nadležnom ministarstvu.

Član 67.

Postupak i način vršenja nostrifikacije odnosno ekvivalencije inostranioh diploma uređuje se posebnim Pravilnikom Univerziteta

Fakultetske matične knjige i evidencije

Član 68.

Fakultet vodi matične knjige o studentima dodiplomskog studija.

Matične knjige i evidencije o izdatim diplomama u skladu sa propisima nadležnog ministra trajno se čuvaju u Studentskoj službi Fakulteta.

Član 69.

Javne isprave u smislu Zakona o visokom obrazovanju su: diploma o stečenom stepenu stručne spreme i stručnom nazivu, dodatak diplome, upisnica (index), uvjerenje o diplomiranju, uvjerenje o položenim ispitima, uvjerenje o uspjehu u studiju i uvjerenje o učešću i završenim pojedinim oblicima stručnog usavršavanja.

Propise kojima se bliže uređuje sadržaj javnih isprava donosi nadležni ministar.

Član 70.

Fakultet vodi posebne evidencije:

1. izdatim diplomama i dodacima diploma;

2. ostvarenim ECTS bodovima tokom studija;

3. ispitima i uspjehu studenata na kraju školske godine po godinama studija,

4. posebnim priznanjima Fakulteta koja se dodjeljuju studentima,

5. nastavnicima i saradnicima koji učestvuju u programima dodiplomske nastave,

6. nostrifikaciji odnosno ekvivalenciji diploma stečenih u inozemstvu;

7. ispisanim studentima:

8. druge evidencije utvrđene opštima aktima Fakulteta.

Bliže propise o načinu vođenja evidencije iz prethodnog stava i drugih akademskih evidencija donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta i Upravni odbor Univerziteta.

Član 71.

Fakultetske matične knjige i evidencije vodi Studentska služba.

Podatke odnosno izvode iz matičnih knjiga i evidencija na zahtjev studenata može izdavati rukovodilac Studentske službe Fakulteta, uz prethodnu saglasnost dekana.

Praksa

Član 72.

Praksa je sastavni dio obrazovanja studenata i obavezna je za sve studente na svim odsjecima Fakulteta.

Pedagošku, metodičku i samostalnu praksu studenti obavljaju u osnovnim i srednjim školama i drugim odgovarajućim ustanovama.

Član 73.

Praksa doprinosi osposobljavanju studenata za neposredan samostalan rad na poslu za koji je završio studij.

Pojedinosti koje se odnose na svrhu, sadržaj i način realizacije prakse regulirane su Pravilnikom o praksi studenata Fakulteta.

V STUDENTI I PRAVILA STUDIJA

1. Status studenta

Član 74.

Status studenta Fakulteta stiče se upisom u prvi semestar studija.

Upis se vrši na osnovu konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenom srednjom četverogodišnjom školom, pod uvjetima određenim u konkursu za upis u prvi semestar studija.

Konkurs za upis studenata u prvi semestar studija sadrži:

– broj kandidata za upis u svojstvu redovnih i vanrednih studenata;

– vrijeme provjere znanja i sposobnost kandidata za studij;

– osnove i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis;

– nadležne organe i postupke zaštite prava kandidata koji nisu primljeni za upis;

– vrijeme upisa primljenih kandidata.

Pravo učešća na konkurs imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u inozemstvu.

Član 75.

Fakultet, u ime Univerziteta u Zenici, upisanim studentima izdaje upisnicu (indeks) kojom se dokazuje status studenta.

Član 76.

Konkurs, na osnovu kojeg se vrši upis u prvi semestar studija, objavljuje se u sredstvima javnog informisanja, najkasnije tri mjeseca prije početka nastave.

Osnove i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis utvrđuje Upravni odbor Fakulteta, istovremeno kada utvrđuje i druge elemente konkursa za upis u prvi semestar studija.

Član 77.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata vrši se na kvalifikacionom ispitu i na prijemnom ispitu.

Program kvalifikacionog i prijemnog ispita utvrđuje Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, a sadrži samo provjeru znanja koja se stiču u prethodnom obrazovanju.

Način provjere znanja i sposobnosti kandidata utvrđuje Nastavno-naučno vijeće.

Član 78.

Upis primljenih kandidata u prvi semestar studija vrši se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 79.

Kandidat koji nije primljen, na konkursu, ima pravo žalbe Upravnom odboru Fakulteta. Žalba se podnosi u roku od tri dan nakon objavljivanja rezultata o prijemu kandidata po konkursu. Odluka Upravnog odbora o žalbi kandidata je konačna.

2. Prava i dužnosti studenata

Član 80.

Studenti su aktivni učesnici u nastavi i naučnoistraživačkom radu.

Studenti imaju pravo i dužnost da prisustvuju predavanjima, vježbama i drugim oblicima nastave koji su utvrđeni nastavnim planom i programom.

Studenti su dužni ispunjavati obaveze iz nastave i sarađivati sa nastavnicima i saradnicima koji izvode nastavu ili učestvuju u naučno-istraživačkom radu.

Uspjeh studenata, u nastavi i naučnoistraživačkom radu, je osnova za ostvarivanje prava, u skladu sa odredbama ovih Pravila i drugih važećih propisa.

Član 81.

Studenti imaju pravo:

– da učestvuju u nastavnom i naučnoistraživačkom radu;

– da budu upoznati sa pravima, dužnostima i obavezama na početku školske godine;

– da izvođenje nastave i pravila studija budu organizirani u skladu sa nastavnim planom i nastavnim programima, rasporedom nastave i rasporedom ispita;

– da ostvaruju druga prava utvrđena zakonom i ovim Pravilima.

Član 82.

Studenti su dužni:

– da izvršavaju obaveze utvrđene ovim Pravilima, nastavnim programima, rasporedom predavanja, vježbi i ispita;

– da redovno dolaze na predavanja, vježbe, pedagošku i metodičku praksu i druge oblike nastavnog rada;

– da u propisanom roku završe studij;

– da čuvaju ugled Fakulteta i lično dostojanstvo uzornim ponašanjem i prikladnim odijevanjem,

3. Provjeravanje znanja studenta

Član 83.

Praćenje i provjeravanje znanja studenta vrši se:

– praćenjem i evidentiranjem rezultata rada pri rješavanju konkretnih zadataka u nastavi i na vježbama,

– ocjenjivanjem znanja studenta stečenog na vježbama, putem kolokvija,

– izradom i odbranom seminarskog rada,

– polaganjem završnog ispita.

Član 84.

Nastavni predmeti imaju konačnu provjeru znanja studenata polaganjem završnog ispita.

Član 85.

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta donosi plan polaganja ispita koji sadrži raspored ispitnih termina, vrijeme polaganja odnosno početka ispita za sve nastavne predmete.

Član 86.

Ispiti se obavljaju nakon odslušanog ljetnjeg, odnosno zimskog semestra. Nakon drugog termina, za studente koji nisu položili ispit, organizira se u vremenskom intervalu od jedan mjesec, dopunski rad, potom i naknadna/dodatna provjera znanja.

Član 87.

Za provjeru stečenog znanja studenata u toku semestra organiziraju se kolokviji i parcijalnim ispiti i to nakon pete i desete sedmice odslušane nastave.

Kolokvij održava saradnik (asistent).

Uspješno položenim kolokvijem stiču se bodovi koji ulaze u konačnu ocjenu.

Student može da na kolokvijalnim i parcijalnim ispitima i drugim aktivnostima maksimalno osvojiti 40 bodova.

Član 88.

Vanredni studenti obavezni su da prisustvuju na najmanje 30 % predviđenog fonda časova za određeni predmet.

Vanredni studenti mogu da polažu kolokvijalne ispite uz predhodnu najavu predmetnom nastavniku.

Član 89.

Konsultacije se izvode na zahtjev studenata, uz prethodnu saglasnost predmetnog nastavnika.

Konsultacije mogu biti grupne i pojedinačne, a omogućavaju studentima dodatne informacije vezane za pripremu kolokvija, ispita, izradu seminarskog rada i izradu programa.

4. Način polaganja ispita i izvršavanje drugih obaveza

Član 90.

Studenti polažu ispite usmeno, ili pismeno i usmeno pred ovlaštenim predmetnim nastavnikom.

Pismeni dio ispita ne može duže trajati od 120 minuta.

Usmeni dio ispita, odnosno usmeni ispit, ne može trajati duže od 30 minuta.

Jednom započeti usmeni ispit ili usmeni dio ispita mora se okončati u toku istog dana.

Način polaganja ispita, za sve predmete, utvrđen je nastavnim programima.

Član 91.

Student na završnom ispitu može maksimalno da ostvari 60 bodova.

Izuzetno, uz pismenu saglasnost predmetnog nastavnika i dekana, i redovnom studentu može se dati završni ispit od 100 bodova, ukoliko student nije bio u stanju iz opravdanih razloga raditi predviđene aktivnosti tokom trajanja nastave.

Član 92.

Ispit se prijavljuje pojedinačno za svaki nastavni predmet, najkasnije tri radna dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Prijava ispita vrši se u Studentskoj službi Fakulteta, na propisanom univerzitetskom obrascu.

Studentska služba Fakulteta vodi posebnu evidenciju prijavljenih ispita studenata za svaki ispitni termin.

Nastavnik je obavezan voditi evidenciju položenih ispita na propisanom obrascu.

Član 93.

Student može izaći na ispit ako je prethodno izvršio obaveze i to:

– redovno prisustvovao predavanjima, vježbama i drugim oblicima nastave (redovni student) i

– izvršio sve obaveze predviđene nastavnim programom predmeta.

U indeksu nastavnik svojim potpisom ovjerava da je student prisustvovao predavanjima, vježbama i drugim obaveznim oblicima nastave.

Član 94.

Student može polagati ispit iz istog predmeta najviše tri puta pred predmetnim nastavnikom.

Student koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom, četvrti i svaki idući put ispit polaže pred ispitnom komisijom.

5. Ocjenjivanje studenata

Član 95.

Ocjenjivanje znanja i sposobnosti studenata u toku nastave i na završnom ispitu vrednuje se bodovima od 0 do 100.

Ocjena 6 (šest) najniža je prolazna ocjena.

Član 96.

Razredi za ocjenama prikazani su u sljedećoj tabeli.

OCJENA OSVOJENI BODOVI SLOVNA OZNAKA OPIS OCJENE

5 0-54 F Nije položio

6 55-64 E Zadovoljava minimalne kriterije

7 65-74 D Uopćeno dobar

8 75-84 C Ispravan rad-prosječan sa određenim brojem grešaka

9 85-94 B Iznad prosjeka sa nekim greškama

10 95-100 A Izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama

Član 97.

Ocjena (brojem i slovima) unosi se u indeks studenta, kao i u prijavu, odnosno zapisnik o komisijskom ispitu i ovjerava je svojim potpisom nastavnik ispitivač, odnosno svi članovi komisije.

Član 98.

Na osnovu prijave, odnosno zapisnika, ocjena se unosi i u evidenciju Studentske službe Fakulteta o održanim ispitima.

U slučaju sumnji, mjerodavna je ocjena iz prijave, odnosno iz zapisnika o komisijskom ispitu.

U indeks se ne unosi negativna ocjena iz ispita.

Član 99.

Nastavnik saopćava rezultate završnog ispita odmah, a kod pismenog dijela ispita najkasnije u roku dva dana nakon održavanja ispita i obavezno dostavlja prijave, u navedenom roku, u Studentsku službu Fakulteta.

6. Pravo prigovora na ocjenu

Član 100.

Student koji smatra da nije pravilno ocijenjen na ispitu ima pravo da u roku od 24 sata, poslije saopćenja ocjene, podnese pismeni zahtjev sa obrazloženjem, da se njegovo znanje na ispitu ocijeni komisijski.

Pravo iz prethodnog stava ima i student koji nije zadovoljan visinom ocjene.

Pismeni zahtjev student podnosi dekanu Fakulteta.

Član 101.

Ukoliko dekan Fakulteta utvrdi da je zahtjev studenta opravdan, donijet će rješenje o obrazovanju komisije za polaganje ispita.

Komisija se sastoji od predmetnog nastavnika koji je vršio ispitivanje i dva nastavnika, iz iste ili srodne oblasti.

Nastavnik koji je obavio prethodno ispitivanje ne može biti predsjednik komisije.

Ocjena komisije na ispitu, iz određenog nastavnog predmeta, je konačna.

Ponovni ispit se mora organizirati u roku od tri dana, od dana podnošenja zahtjeva.

7. Ovjera semestra

Član 102.

Nakon završenih predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastave, student dobija potpis u indeksu.

Studentu će biti uskraćen potpis u indeksu ako nije ispunio obaveze iz prethodnog stava.

Član 103.

Nastavnici i saradnici vode posebnu evidenciju o ispunjavanju obaveza studenata iz svih oblika nastavnog rada.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na jedinstven način za svaki nastavni predmet.

Član 104.

Student je obavezan ovjeriti semestar.

Ovjera semestra izvršit će se ako student ima sve potpise u indeksu za sve nastavne predmete.

Ovjeru semestra vrši dekan Fakulteta.

U opravdanom slučaju, na molbu studenta, dekan Fakulteta može ovjeriti semestar ako u indeksu nedostaje potpis iz jednog predmeta.

Student nema pravo da polaže ispit za koji je dobio potpis od dekana, dok predmetni nastavnik ne da svoj potpis.

8. Upis u naredni semestar studija

Član 105.

Student upisuje naredni semestar studija ako je položio sve ispite iz prethodnog semestra studija.

Student može upisati naredni semestar studija i ako ne položi ispite iz najviše 2 (dva) nastavna predmeta koji nose 6 ECTS bodova iz prethodnih semestara studija.

Član 106.

Student može polagati ispite iz tekućeg semestra prije nego što položi preostale ispite iz predhodnog semestra, izuzev predmeta koji imaju povezan nastavni plan i program.

Spisak predmeta koji imaju povezan nastavni plan i program utvrdit će Nastavno naučno vijeće posebnom odlukom.

Član 107.

Student koji ne ispuni uvjete za upis u naredni semestar studija obnavlja upis posljednjeg upisanog semestra studija, uz uvjet da izmiri finansijske obaveze na ime obnove upisa, saglasno odluci Upravnog odbora.

Član 108.

Pravo i obaveze studenta miruju dok na porođajnom odsustvu i bolničkom liječenju.

Mirovanje prava i obaveza odobrit će se i studentu, na njegov obrazložen opravdan razlog, u slučaju bolesti koje duže traju ili u slučaju opravdanog razloga, a najduže do godinu dana.

Rješenje o mirovanju prava iobaveza donosi dekana Fakulteta.

Član 109.

Studentu kome ne miruju prava i obaveze, u smislu odredaba iz prethodnog člana, kao i studentu koji ne upiše naredni semestar studija, ili ne obnovi upis u prethodni semestar studija, ili ne ispunjava studentske obaveze u neprekidnom trajanju od tri godine izjednačava se sa studentom koji se ispisao sa Fakulteta.

Član 110.

Studenti koji su obnovili upis određenog semestra studija imaju pravo da polažu ispite u svim ispitnim rokovima.

Pravo na polaganje ispita, u smislu odredbe prethodnog stava, imaju samo oni studenti koji su prethodno izvršili obaveze određene članom 104. ovih Pravila.

9. Ponovno sticanje statusa studenta

Član 111.

Onaj kome je prestao status studenta, odnosno koji je prekinuo studij, može ponovo steći status studenta Fakulteta pod uvjetima:

– da Fakultet ima prostorne, kadrovske i druge uvjete za omogućavanje redovnog izvršavanja obaveza studenata,

– da, u momentu upisa, ispunjava uvjete koji važe i za ostale studente

– da polaže ispite po nastavnom planu koji važi u vrijeme ponovnog sticanja statusa studenta.

Odluku o ostvarivanju prava iz prethodnog stava donosi dekan Fakulteta.

10. Priznavanje položenih ispita

Član 112.

Ispit položen na drugoj srodnoj višoj ili visokoškolskoj ustanovi iz istog predmeta priznaje se u cijelosti, ukoliko nema znatnijih razlika u nastavnom programu.

Član 113.

Student koji želi da mu se priznaju ispiti uz molbu prilaže: ovjeren indeks, ovjeren ispit, uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i nastavni program ovjeren od Fakulteta, ili fakulteta po kojem je student položio ispit.

Rješenje o priznavanju ispita donosi dekan Fakulteta, uz prethodno pribavljeno mišljenje predmetnog nastavnika.

Protiv rješenja dekana Fakulteta može se uložiti žalba Upravnom odboru Fakulteta, čija je odluka konačna.

11. Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova

Član 114.

Student srodne visokoškolske ustanove može preći i nastaviti studij na ovom Fakultetu, ako ispunjava uvjete propisane Pravilima Fakulteta.

Član 115.

Prelazak studenata na Fakultet iz prethodnog člana odobrit će se pod sljedećim uvjetima:

– da Fakultet ima nastavne i druge mogućnosti da obezbijedi nesmetano izvršavanje obaveza studenata,

– da je student imao reguliran status redovnog ili vanrednog studenta u visokoškolskoj ustanovi sa koje prelazi,

– snosi troškove studiranja.

Član 116.

Student koji prelazi na Fakultet, u smislu odredaba iz prethodnog člana, upisuje se na određeni semestar studija Fakulteta prema odredbama člana 83. ovih Pravila.

12. Mijenjanje statusa studenta

Član 117.

Student ima pravo da u toku svog školovanja promjeni status iz redovnog u vanrednog i obratno, ako ispunjava ostale uslove propisane Zakonom i Pravilima.

Rješenje o promjeni statusa studenta donosi dekan Fakulteta, na početku akademske godine i na osnovu pismenog zahtjeva studenta.

12. Završetak studija prije utvrđenog roka

Član 118.

Student koji postiže izvanredne rezultate u savlađivanju nastavno-naučnog programa ima pravo da bez obaveze praćenja predavanja i vježbi iz narednog semestra studija završi studij prije utvrđenog roka pod uvjetima:

– da je položio sve ispite iz nastavnih predmeta iz prethodnog semestra studija u redovnim rokovima,

– da iz svih položenih predmeta iz prethodne godine ima ocjenu najmanje devet (9),

– da ocjenu najmanje devet zadrži i na predmetima koje će polagati, a ako dobije ocjenu manju od devet, gubi pravo dalje polagati ispite.

Odluku o pravu studenta iz prethodnog stava donosi dekan na zahtjev studenta koji ispunjava uvjete iz prethodnog stava.

Član 119.

Student koji završava studij prema odredbama prethodnog člana vrši upis i ovjeru semestra nakon ispunjavanja obaveza propisanih ovim Pravilima (bez obaveze praćenja predavanja i vježbi).

13. Istraživački rad za redovne studente

Član 120.

Redovni studenti koji postiže izvanredne rezultate u savladavanju obaveza utvrđenih nastavnim planom, nastavnim programima i ovim Pravilima mogu se uključiti u određene oblike naučnoistraživačkog rada.

Pod izvanrednim rezultatima, u smislu odredbe prethodnog stava podrazumijeva se da student ima prosječnu ocjenu iz svih nastavnih predmeta najmanje osam.

Član 121.

Redovni studenti uključuju se u istraživački rad putem različitih oblika:

– da rade složenija seminarske radove,

– da rade i objavljuju stručne i naučne radove,

– da učestvuju u izradi naučnoistraživačkih projekata i drugih oblika naučnoistraživačkog rada.

14. Pohvale i nagrade

Član 122.

Redovnim studentima koji postižu naročite rezultate tokom studija na Fakultetu mogu se dodjeljivati pohvale i nagrade.

Član 123.

Pohvala se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne prosječnu ocjenu osam i po do devet.

Diploma se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne prosječnu ocjenu višu od devet.

Novčana nagrada se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne prosječnu ocjenu višu od devet i po.

Član 124.

Upravni odbor Fakulteta na kraju školske godine, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća, donosi odluku o pohvalama i nagradama.

Član 125.

Fakultet može dodjeljivati i druge oblike priznanja (pohvale, nagrade i sl.) redovnim studentima, što se bliže reguliše posebnom odlukom Upravnog odbora Fakulteta.

15. Apsolventski staž

Član 126.

Student Fakulteta koji je upisao i odslušao predmete posljednjeg semestra studija, ako do 30.09. tekuće školske godine ne položi sve ispite iz posljednjeg semestra studija, ima pravo da preostale ispite polaže u narednih dvanaest mjeseci u svakom ispitnom roku dok mu traje apsolventski staž.

Član 127.

Student može u toku trajanja apsolventskog staža da koristi sve povlastice koje koriste redovni studenti upisani na Fakultet.

16. Diplomski rad

Član 128.

Student koji je izvršio sve obaveze utvrđene nastavnim planom i programom, nakon ovjerenog zadnjeg semestra i položenih svih ispita brani diplomski rad odnosno polaže diplomski ispit, na odsjecima na kojima je diplomski rad obavezan, a u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i odbrane diplomskog rada.

Član 129.

Diplomski rad je pismeno obrađen problem iz studijske oblasti na kojoj student studira.

Temu za diplomski rad student bira nakon ovjere zimskog semestra završne godine studija.

Mentor kandidatu za izradu diplomskog rada je predmetni nastavnik.

Način izbora teme, izrede i odbrane diplomskog rada reguliše se Pravilnikom.

16. Izdavanje diplome

Član 130.

Studentu koji je sa uspjehom položio sve ispite i izvršio ostale obaveze utvrđene nastavnim programima i ovim Pravilima izdaje se na prigodan, svečan način diploma o sticanju visoke stručne spreme.

Član 131.

Pored diplome, studentu se izdaje dodatak diplome i posebno uvjerenje o diplomiranju.

Sadržaj, oblik i grafičko rješenje diplome se propisuje aktom Univerziteta u Zenici na koji daje saglasnost Rijaset Islamske zajednice u BiH.

Član 132.

Diploma se izdaje na bosanskom jeziku, a na zahtjev studenta i na jezicima konstutivnih naroda u BiH.

Uz poseban zahtjev i odgovarajuću naknadu, diploma se može izdati i na jednom od stranih jezika.

Član 133.

Diplome potpisuje dekan Fakulteta i reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i rektor Univerziteta u Zenici koji su na funkciji kada se diploma izdaje.

Član 134.

Na zahtjev studenta može se izdati duplikat diplome pod uvjetom da je okončan zakonom propisan postupak za poništenje ranije izdate diplome.

U sadržaju se poslije naziva diplome unosi riječ “duplikat”.

17. Prestanak statusa studenta

Član 135.

Status studenta Fakulteta prestaje:

– diplomiranjem,

– ispisom, odnosno u slučaju iz člana 109. ovih Pravila,

– isključenjem sa Fakulteta,

– danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora duže od šest mjeseci.

18. Odgovornost studenata

Član 136.

Zbog povrede obaveza, koju učini svojom krivicom, student odgovara disciplinski.

Za povredu obaveza student odgovara za vrijeme dok je upisan na Fakultetu i ima status studenta.

Povrede obaveza mogu biti lakše i teže.

Član 137.

Lakšim povredama obaveza smatraju se:

– povremeni nedolazak na predavanje, vježbe i druge obavezne oblike nastave ili dolazak sa zakašnjenjem kao i neopravdano napuštanje nastave prije određenog vremena;

– prouzrokovanje štete Fakultetu, u manjem obimu, krajnjom nepažnjom ili namjerno;

– neprijavljivanje težih povreda dužnosti studenata;

– iznošenje netačnih informacija o radu i poslovanju Fakulteta;

– lakši slučajevi kršenja Kodeksa ponašanja studenta Fakulteta.

Član 138.

Težim povredama obaveza smatraju se:

– falsifikovanje isprava uopće, a naročito isprava kojima se ostvaruju prava studenata na Fakultetu (indeks, prijave, uvjerenja i dr.);

– korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu;

– davanje lažnih podataka nadležnim licima i organima Fakulteta ili ostvarenje nekog prava studenta koje mu ne pripada po važećim propisima;

– namjerno veće oštećenje ili otuđenje imovine Fakulteta;

– upotreba alkohola ili drugih narkotičkih sredstava, privatno ili na Fakultetu;

– izazivanje tuče ili nereda na Fakultetu;

– nepoštivanje i kršenje temeljnih propisa islama;

– grubo kršenje normi Kodeksa ponašanja studenata Fakulteta, a posebno u odnosima sa nastavnicima, saradnicima i drugim radnicima Fakulteta i međusobnim odnosima sa drugim studentima.

Član 139.

Zbog povrede obaveza studentu se može izreći jedna od mjera:

– opomena,

– javna opomena,

– isključenje sa Fakulteta.

Mjera isključenja sa Fakulteta se može izreći za jednu od povreda iz prethodnog člana i to od jedne do tri Fakultetske godine ili trajno isključenje.

Član 140.

Pri izricanju mjere zbog povrede obaveza naročito se uzima u obzir: težina povrede obaveza, njene posljedice, stepen odgovornosti studenta, visina štete, pobuda iz koje je povreda obaveza učinjena, raniji rad i ponašanje studenta poslije učinjene povrede.

Član 141.

Provođenje i vođenje disciplinskog postupka zastarijeva u roku od 6 mejeseci od dana njene povrede, odnosno nakon isteka godine dana od saznanja da je povreda učinjena.

Ako radnja, kojom je učinjena povreda dužnosti, povlači krivičnu odgovornost, pokretanje disciplinskog postupka za povredu zastarijeva istekom godine dana od dana saznanja da je povreda učinjena.

Član 142.

Izrečena mjera, zbog povrede obaveza studenta, izvršit će se u roku od tri dana po pravosnažnosti odluke i to njenim isticanjem na oglasnoj tabli Fakulteta.

Član 143.

Student odgovara za štetu koju namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje Fakultetu.

Odluku o visini štete, odgovornost za štetu i utvrđivanje obaveze da student nastalu štetu nadoknadi, donosi komisija koju imenuje dekan Fakulteta.

Ako student ne nadoknadi štetu Fakultetu, obavezno se podnosi tužba nadležnom sudu radi nadoknade štete.

Član 144.

Kad student učini povredu obaveza pokreće se disciplinski postupak.

Disciplinski postupak pokreće dekan, a po prijavi (pismenoj ili usmenoj) nadležnog organa Fakulteta, Islamske zajednice, zaposlenika ili studenta Fakulteta.

Član 145.

Pokretanje postupka utvrđivanja povreda obaveza, izricanje mjere i izvršenje izrečene mjere vrši dekan Fakulteta.

Član 146.

Protiv odluke dekana Fakulteta o izrečenoj mjeri može se uložiti žalba Upravnom odboru Fakulteta u roku od osam dana od dana prijema odluke.

VI NASTAVNICI I SARADNICI

Član 147.

U cilju ostvarivanja osnovih zadataka iz nastave dodiplomskog studija, stručnog usavršavanja i programa naučnoistraživačkog rada nadležni organi Fakulteta biraju nastavnike i saradnike prema uvjetima utvrđenim ovim Pravilima.

Član 148.

Potreban broj nastavnika i saradnika Fakulteta utvrđuje se uskladu sa normativima i standardima visokog obrazovanja.

Član 149.

Nastavnici se biraju u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava nastavnici općih predmeta mogu se birati u zvanje predavača i višeg predavača, ako Fakultet nije matični za te predmete.

Član 150.

Nastavnik se bira za nastavni predmet ili za užu naučnu oblast.

Nastavni predmet, odnosno užu naučnu oblast utvrđuje Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

1. Uvjeti za izbor nastavnika

Član 151.

Uvjeti za izbor nastavnika su:

– za predavača: naučni stepen magistra ili stručni stepen specijaliste, naučni i stručni radovi objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima i postignuti rezultati u nastavno-naučnom radu;

– za višeg predavača: naučni stepen magistra, recenzirani naučni i stručni radovi objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima, objavljen srednjoškolski ili univerzitetski udžbenik i postignuti rezultati u nastavno-naučnom radu;

– docenta: naučni stepen doktora nauka, objavljeni naučni radovi u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima i pokazani rezultati u nastavno-naučnom radu;

– vanrednog profesora: naučni stepen doktora nauka, objavljena recenzirana naučna knjiga ili monografija, univerzitetski udžbenik, više recenziranih naučnih i stručnih radova objavljenih u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima, rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, doprinos u podizanju novog nastavnog i naučnoistraživačkog kadra i pokazani rezultati u nastavno-naučnom radu;

– redovnog profesora: naučni stepen doktora nauka, više objavljenih knjiga i drugih naučnih radova citiranih u naučnoj literaturi, rezultati vlastitih istraživanja, doprinos razvoju i afirmaciji naučne oblasti kojom

se bavi, podizanje nastavnog i naučnoistraživačkog kadra i doprinos u podizanju novog nastavnog i naučnoistraživačkog kadra.

Član 152.

Pored uvjeta iz prethodnog člana, nastavnici moraju ispunjavati i posebne jedinstvene uvjete:

– da poštuju vrijednosti islama,

– da prihvataju kodeks ponašanja na Fakultetu i

– da poštuju i njeguju bosansko-muslimansku tradiciju.

Izuzetno, zbog naročitih okolnosti, u slučaju da se ne prijave na raspisani konkurs za nastavnika određenog predmeta kandidat koji ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana, nastavu na Fakultetu može izvoditi lice koje je završilo odgovarajući fakultet, ima višegodišnje iskustvo u oblasti za koju je stručno, ima stručne radove i pokazuje rezultate u nastavnom radu.

Član 153.

Objavljeni naučni, odnosno stručni radovi, u smislu odredaba prethodnog člana, moraju biti pretežno iz naučne odnosno stručne oblasti za koju se nastavnik bira.

Pod doprinosom u podizanju novog nastavnog i naučnoistraživačkog kadra, u smislu odredaba prethodnog člana, podrazumijeva se naročito: mentorstvo pri izradi doktorskih disertacija ili magistarskih radova i rukovođenja naučnoistraživačkim projektima.

Član 154.

Rijaset Islamskog zajednice potvrđuje izbor nastavnika Fakulteta u nastavnička zvanja.

2. Uvjeti za izbor saradnika

Član 155.

Saradnici na Fakultetu se biraju u zvanje:

– asistent

– viši asistent

– mentor

– stručni saradnik

– metodičar

Član 156.

Uvjeti za izbor saradnika su:

– asistent: visoka stručna sprema (završen odgovarajući fakultet, prosjek ocjena 8,0);

– viši asistent: naučni stepen magistra ili stručni stepen specijaliste;

– mentor: viša ili visoka stručna sprema (VŠS, VSS), istaknuti nastavnik i profesor, najmanje pet godina u nastavnom procesu, društveno priznat pedagoški rad;

– stručni saradnik: visoka stručna sprema, istaknuti stručnjak iz prakse, ostvarene inovacije u pedagoškom i odgojno-obrazovnom radu, doprinos teoriji i praksi nastave;

– metodičar: visoka stručna sprema, deset godina u nastavnom procesu, priznati rezultati u struci i pokazana sposobnost za nastavnički rad.

Član 157.

Stručni saradnici, metodičari i mentori se biraju prema potrebama Fakulteta po ugovoru na određeni period.

Saradnici moraju ispunjavati, pored uvjeta određenih prethodnim stavom, i posebne jedinstvene uvjete, određene. članom 155. ovih Pravila.

Član 158.

Saradnici se biraju za užu naučnu oblast ili za nastavni predmet. Užu naučnu oblast ili nastavni predmet utvrđuje Nastavno-naučno vijeće.

Saradnici ne mogu samostalno držati predavanje ni obavljati ispite.

3. Postupak za izbor nastavnika i saradnika

Član 159.

Asistent se bira za vrijeme od tri godine i može biti još jednom izabran u isto zvanje.

Viši asistent se bira za vrijeme od četri godine i može biti još jednom izabran u isto zvanje.

Predavač i viši predavač bira se za vrijeme od pet godina i može biti još jednom izabran u isto zvanje.

Docent se bira za vrijeme od pet godina, a vanredni profesor za vrijeme od šest godina i mogu ponovo biti izabrani u isto zvanje.

Redovni profesor se bira na neodređeno vrijeme.

Lica koja ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Pravilima i koja ne zasnivaju radni odnos na Fakultetu mogu se izabrati u zvanje asistenta, višeg asistenta, predavača, višeg predavača, docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora za vrijeme od četiri godine.

Prilikom izbora u isto ili više zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istraživanja u primjeni u vremenu od posljednjeg izbora.

Član 160.

Izbor nastavnika i saradnika u isto ili više zvanje vrši Senat Univerziteta na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća.

Upravni odobor daje saglasnost na odluku Senata o izboru u zvanje nastavnika ili saradnika.

Izbor se vrši na osnovu konkursa, koji raspisuje Senat Univerziteta na osnovu prijedloga Upravnog odbora Fakulteta.

Konkurs sadrži podatke utvrđene ovim Pravilima.

Član 161.

Prilikom pripremanja prijedloga za izbor nastavnika i saradnika Nastavno-naučno vijeće predlaže Senatu Univerziteta imenovanje komisije od tri člana, iz reda nastavnika, u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se kandidat bira.

Najmanje dva člana komisije moraju biti iz uže, a ostali iz srodne naučne oblasti za koju se kandidat bira.

Član 162.

Izvještaj komisije za svakog učesnika u konkursu posebno mora sadržavati:

1. osnovne biografske podatke,

2. podatke o naučnom, odnosno stručnom stepenu kandidata,

3. pregled naučnih i drugih radova objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima i zbornicima,

4. ocjenu rezultata koje je kandidat postigao u nastavno-naučnom ili naučnoistraživačkom radu sa naznakom osnovnog doprinosa koji je kandidat dao razvoju i afirmaciji nastavno-naučnog, odnosno stručnog područja i u rukovođenju u naučnim projektima,

5. priznanje koje je kandidat dobio za nastavno-naučni rad,

6. druge podatke koji mogu biti od značaja za donošenje odluke o izboru u zvanje za koje je konkurisao.

U zaključku prijedloga komisija obrazlaže svoj stav o razlozima zbog kojih je dala prednost određenom kandidatu za izbor.

Član 163.

Ukoliko se ne izabere ni jedan od kandidata koji su učestvovali na konkursu, ili se ni jedan kandidat ne prijavi na konkurs, o tome se obavještava Nastavno-naučno vijeće Fakulteta koji donosi prijedlog odluke o raspisivanju novog konkursa.

4. Obaveze nastavnika u izvođenju nastave i naučno-istraživačkom radu

Član 164.

Nastavnici imaju obaveze da:

– organiziraju i obezbijede redovno održavanje predavanja, vježbi i drugih oblika nastave prema nastavnom planu i programu;

– u cijelosti održe predavanja, vježbe, konsultacije i druge oblike nastave prema rasporedu nastave;

– u cijelosti se pridržavaju nastavnog plana i programa (fonda sati, sadržaja nastavnog predmeta i dr.);

– vode evidenciju o ispitima i uspjehu studenata;

– organiziraju i učestvuju u naučnoistraživačkom radu kao i vlastitom svom naučnom i stručnom usavršavanju;

– obezbijede ili pripreme udžbenike, skripte ili priručnike, a u nedostatku toga upute studente na odgovarajuću udžbeničku literaturu za predmete za koje su izabrani;

– redovno održavaju ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima i da se na ispitima pridržavaju propisane literature u nastavnim programima;

– predlažu usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa;

– staraju se o podizanju nastavnog i naučnoistraživačkog kadra;

– učestvuju u radu Nastavno-naučnog vijeća, komisije i drugih organa Fakulteta u koje su izabrani;

– vode evidenciju o ostvarivanju nastavno-naučnog i naučno-istraživačkog rada

– vrše i druge zadatke predviđene propisima, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta.

Član 165.

Nastavnici i saradnici zasnivaju radni odnos na Fakultetu u skladu sa Pravilnikom o radu Fakulteta.

Nastavnicima i saradnicima radni odnos na Fakultetu se zasniva ugovorom o radu a prestaje otkazom, penzionisanjem i drugim slučajevima utvrđenim ovim Pravilima.

Član 166.

Nastavniku ili višem asistentu koji ne bude izabran u isto ili više zvanje prestaje radni odnos na Fakultetu u roku od godinu dana, od dana donošenja odluke o izboru, ako Fakultet nema mogućnosti da ga rasporedi na druge odgovarajuće poslove ili ako isti odbije raspored na druge odgovarajuće poslove.

Asistentu prestaje radni odnos istekom vremena za koje je zasnovan radni odnos.

Član 167.

Nastavnik koji je ispunio uvjete za prestanak radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života može ostati u radnom odnosu do navršenih 70 godina života, ako postoji nastavna potreba i ako se na konkurs prijavi kandidat koji ne ispunjava uvjete za izbor.

Odluku o ostanku u radnom odnosu poslije navršenih 65 godina života na zahtjev nastavnika donosi Upravni odbor.

Fakultet obavezno raspisuje konkurs za izbor potrebnih nastavnika prije početka svake školske godine.

Član 168.

Stalni zaposlenici, nastavnici, naučni i drugi saradnici Fakulteta ne mogu obavljati nastavu i ispite na drugim odgojno-obrazovnim institucijama bez prethodne saglasnosti dekana Fakulteta.

Član 169.

Fakultet može predložiti Univerzitetu za svoje penzionisane redovne profesore dodjeljivanje počasnog zvanja profesor emeritus.

Bliže odredbe o kriterijima i postupku dodjeljivanja počasnog zvanja profesor emeritus, kao i angažovanje istog u nastavno-naučnom i naučno-istraživačkom radu sadržane su u Pravilima Univerziteta, donosi Upravni odbor Fakulteta.

5. Privremeno izvođenje nastave

Član 170.

Za vrijeme dok je nastavnik, koji je zasnovao radni odnos na Fakultetu, na dužem odsustvu ili bolovanju, ili kada obavlja javnu funkciju, pa mu po tom osnovu miruje radni odnos, Fakultet može, radi nesmetanog izvođenja nastave i održavanja ispita, angažirati nastavnika sa Fakulteta islamskih nauka, bez konkursa, na osnovu posebnog ugovora, ili primiti u radni odnos, putem konkursa, nastavnika sa navedenog fakulteta na određeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom, ako se radi o dužem odsustvu.

Ako se radi o kraćem bolovanju ili odsustvu, Fakultet će odrediti drugog nastavnika, uže naučne oblasti da izvodi nastavu i obavlja ispite.

Član 171.

Ako Fakultet nema nastavnika izabranog za nastavni predmet ili užu naučnu oblast, angažirat će nastavnika druge visokoškolske ustanove Univerziteta u Zenici I drugih univerziteta, koji će izvoditi nastavu na istom nastavnom predmetu i koji će imati jedno od nastavnih zvanja.

Član 172.

Kada se ne može osigurati odgovarajuća zamjena za odsutnog nastavnika na način utvrđen u prethodnom članu, Fakultet će po pozivu angažirati nastavnika druge visokoškolske ustanove pod uvjetima propisanim Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Fakulteta.

Nastavnik druge visokoškolske ustanove angažira se za vrijeme dok traju okolnosti zbog kojih je angažiranje izvršeno, odnosno dok se ne izvrši prijem nastavnika u radni odnos.

Odluku o angažiranju nastavnika, u smislu odredbe iz prethodnog stava donosi dekan Fakulteta na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Član 173.

Radi unapređivanja rada Fakulteta, podizanje kvaliteta nastave i upoznavanja studenata sa određenim naučnim dostignućima iz naučnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu, Nastavno-naučno vijeće može pozvati i nastavnike drugih fakulteta, naučne radnike ili istaknute stručnjake da održe određena pojedinačna predavanja.

Angažirani nastavnici, naučni radnici ili istaknuti stručnjaci, iz stava 1. ovog člana, ne zasnivaju radni odnos, niti se biraju u nastavna zvanja.

Prava i obaveze u vezi sa angažiranjem nastavnika, naučnih radnika ili stručnjaka utvrđuju se posebnim ugovorom o autorskoj nadoknadi ili o obavljanju privremenog ili povremenog posla, u skladu sa zakonom.

Član 174.

Nastavnici, saradnici i naučni radnici podliježu provjeri svoga rada.

Evaluacija i ocjena rada u nastavi obavlja se najmanje jednom godišnje.

Odredbe o procjeni uspješnosti nastavnog rada uređuje Senat Univerziteta.

Redovna provjera nastavnog rada obuhvata i rezultate studentske ankete.

VII NAUČNICI I ISTRAŽIVAČI CENTRA

1. Reazliacija naučnoistraživačkog rada

Član 175.

U realizaciji naučnoistraživačkih i stručnih zadataka koji se izvode putem Centra za pedagoški menadžment učestvuju:

– lica izabrana u naučna zvanja,

– lica izabrana u istraživačka zvanja i

– spoljnji saradnici.

Osim gore navedenih lica, koja su izabrana u naučna i istraživačka zvanja, u radu Centra za pedagoški menadžment i realizaciji naučnoistraživačkih zadataka učestvuju i druga stručna lica uvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

2. Naučna i istraživačka zvanja

Član 176.

Naučnik je lice izabrano u naučno zvanje, pod uvjetima i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Pravilima, kao i lice izabrano u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora, pod uvjetima i po postupku utvrđenom posebnim zakonom.

Istraživač je lice izabrano u istraživačko zvanje, pod uvjetima i na način utvrđen zakonom.

Član 177.

Naučna zvanja, u smislu zakona i ovih Pravila su: naučni saradnik, viši naučni saradnik i naučni savjetnik.

Uvjeti za izbor su:

– za naučnog saradnika: naučni stepen doktora nauka, najmanje tri recenzirana rada iz oblasti u kojoj je stekao naučni stepen doktora nauka, objavljena u afirmiranim naučnim časopisima i zbornicima;

– za višeg naučnog saradnika: naučni stepen doktora nauka, najmanje pet recenziranih radova objavljenih u afirmiranim naučnim časopisima i zbornicima ili rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, kao i doprinos u podizanju novog naučnoistraživačkog kadra;

– za naučnog savjetnika: naučni stepen doktora nauka, najmanje osam recenziranih radova koji utiču na razvoj naučne oblasti i citiranih u indeksima naučnih citata, objavljena recenzirana naučna monografija, odnosno rezultati vlastitih istraživanja u primjeni priznati u naučnoj javnosti, kao i doprinos u podizanju novog naučnoistraživačkog kadra.

Član 178.

Pod doprinosom u podizanju novog naučnoistraživačkog kadra podrazumijeva se mentorstvo pri izradi magistarskog rada ili doktorske disertacije, članstvo u komisijama za ocjenu magistarskog rada ili doktorske disertacije, ili da je najmanje jedan od učesnika u naučnoistraživačkom projektu, čiji je voditelj bio kandidat za naučno zvanje, stekao naučni stepen magistra ili doktora nauka.

Pri izboru u isto ili više naučno zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni naučni radovi, naučne monografije ili rezultati istraživanja u vremenu od posljednjeg izbora.

Član 179.

Izbor u naučno zvanje vrši se za vrijeme od četiri godine.

Naučni saradnik i viši naučni saradnik može biti po drugi put izabran u isto naučno zvanje, ako nema dovoljan broj objavljenih recenziranih naučnih radova za izbor u više zvanje.

Naučni savjetnik, prilikom drugog izbora u isto naučno zvanje, bira se na neodređeno vrijeme.

Naučnik koji je po drugi put izabran u zvanje naučnog savjetnika, nakon odlaska u penziju, zadržava to zvanje kao počasno zvanje.

Član 180.

Istraživačka zvanja, u smislu zakona i ovih Pravila su: stručni saradnik, asistent, viši asistent i istraživački saradnik.

Uvjeti za izbor istraživača su:

– za stručnog saradnika: odgovarajuća visoka školska sprema i prosjek ocjena 8,0 (osamzareznula) u toku cijelog studija;

– za asistenta: odgovarajuća visoka školska sprema, apsolviran postiplomski studij i pokazana sposobnost za naučnoistraživački rad;

– za višeg asistenta: naučni stepen magistra nauka;

– za istraživača saradnika: naučni stepen magistra nauka i objavljeni radovi iz naučne oblasti iz koje je magisterij nauka.

Izbor u istraživačka zvanja vrši se za vrijeme od četiri godine, s tim što isto lice može biti samo jedanput izabrano u zvanje stručnog saradnika i asistenta, a u zvanje višeg asistenta i istraživača saradnika samo po dva puta.

Član 181.

Naučniku, odnosno istraživaču koji ne bude izabran u isto ili više naučno, odnosno istraživačko zvanje prestaje radni odnos u roku od jedne godine po isteku izbora, ako ne prihvati raspored na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim radnim sposobnostima ili ako nema takvog radnog mjesta.

Član 182.

Naučni savjetnik nakon odlaska u penziju ima pravo da koristi izvore informacija i druge uvjete za naučnoistraživački rad na Fakultetu.

Član 183.

Izbor u naučno zvanje vrši Naučno vijeće Centra Fakulteta, uz prethodno pribavljanje mišljenja Univerziteta, a pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i ovim Pravilima.

Naučnog vijeća Centra, uz prethodno pribavljanje mišljenja Upravnog odbora i Univerziteta, rješenjem može imenovati eksperta za užu naučnu oblast.

Za eksperta može biti imenovan naučni saradnik, viši naučni saradnik, naučni savjetnik, docent, vanredni profesor ili redovni profesor, ako se pretežan broj njegovih naučnih radova i drugih naučnih aktivnosti za posljednjih deset godina odnosi na određenu užu naučnu oblast.

Ekspert se imenuje za vrijeme od četiri godine i po isteku tog vremena može biti ponovo imenovan.

Ekspert, na poziv zainteresiranih pravnih lica, ocjenjuje naučnoistraživačke projekte, daje mišljenje o problemima u okviru uže naučne oblasti za koju je imenovan i obavlja i druge poslove

VIII OSIGURANJE KVALITETA

Član 184.

Fakultet obezbjeđuje kontinuirani razvoj kulture kvaliteta u svim aspektima svog djelovanja.

Fakultetski sistem za unapređemje kvaliteta realizuje se putem Odbora za kvalitet.

Član 185.

Odbor za kvalitet na fakultetu obavlja sljedeće poslove:

-potiče I organizuje širenje kulture unapređenja kvaliteta u akademskoj javnosti

definiše standarde I kriterije unapređenja djelovanja Fakulteta

razvija evaluacijske i samoevaluacijske postupke istraživanja kvaliteta obrazovanja

-prikuplja informacije o kvalitetu od svih korisnika usluga

-istražuje neefikasnog i predugog studiranja

potiče međunarodnu saradnju

-potiče stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja

Član 186.

Odbor za kvalitet ima rukovodioca ( menadžer kvaliteta)

Organizacija i način rada Odbora pobliže će se utvrditi posebnim pravilnikom.

Član 187.

Fakultet će u cjelosti uzeti u obzir smjernice o internom osiguranju kvaliteta, dogovorene na državnom i međunarodnom nivou.

Član 188.

Fakultet će obezbjediti učešće studenata u procedurama osiguravanja kvaliteta kao i konsultacije sa drugim ustanovama i drugim partnerima.

Član 189.

Princip internog osigurnja kvaliteta mora biti usklađen sa principom institucionalne autonomije i pružati osnovu za stvranu odgovornost Fakulteta u okvirima domaće i međunarodne kvalitete.

Član 190.

Informacije prikupljene godišnjim monitoringom i periodičnim pregledima studijskih programa i dodijeljenih diploma su javne.

VIII ORGANI FAKULTETA

Član 190.

Organi Fakulteta su:

– Upravni odbor Fakulteta,

– Nadzorni odbor Fakulteta,

– Dekan Fakulteta,

– Nastavno-naučno vijeće Fakulteta i

– Naučno vijeće Centra.

Fakultet može po potrebi obrazovati i druge organe i stručna tijela.

1. Upravni odbor Fakulteta

Član 191.

Upravni odbor Fakulteta (u daljem tekstu: Upravni odbor) broji pet članova, uključujući predsjednika.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Rijaset Islamske zajednice u BiH.

Pri imenovanju članova Upravnog odbora Osnivač će imenovati dva člana iz reda nastavnika i saradnika zaposlenih na Fakultetu, koje predloži Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

Član 192.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Dekan Fakulteta ne može biti predsjednik ili član Upravnog odbora Fakulteta, ali učestvuje u radu Upravnog odbora Fakulteta, bez prava odlučivanja.

Član 193.

Djelokrug poslova Upravnog odbora:

– donosi Poslovnik o svom radu

– donosi Pravila Fakulteta i druge opće akte Fakulteta;

– donosi odluke o statusnim promjenama Fakulteta uz saglasnost osnivača

– predlaže osnivaču imenovanje i razrješavanje dekana Fakulteta;

– predlaže Senatu Univerziteta objavljivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika,

– predlaže objavljivanja konkursa za upis studenata,

– utvrđuje kvote za upis studenata u redovani vanredan studij i semestra,

– utvrđuje plan razvoja i rada Fakulteta;

– utvrđuje godišnji plan rada;

– daje saglasnost za izbor nastavnika i saradnika Fakulteta u okviru nadležnosti koja se odnosi o provjeri posebnih uslova iz člana 152.

– donosi finansijski plan Fakulteta i usvaja godišnji obračun;

– odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Fakultet i osnovan, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Fakulteta;

– usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad dekana Fakulteta;

– odlučuje o korištenju sredstava u pojedinačnom iznosu većem od 3 000 KM,

– odgovara osnivaču za rezultate rada Fakulteta;

– odlučuje o korištenju investicionih sredstava Fakulteta;

– odlučuje o pravima i obavezama, žalbama i prigovorima zaposlenika i studenata Fakulteta u skladu sa ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta;

– podnosi osnivaču godišnji izvještaj o radu i poslovanju Fakulteta;

– vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta.

Član 194.

Upravni odbor može obrazovati stalne i povremene komisije, radne grupe i slično, koje pripremaju informacije i prijedloge o kojima odlučuje Upravni odbor.

Član 195.

Upravni odbor odlučuje na sjednicama kojima rukovodi predsjednik Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednice Upravnog odbora su javne, osim ako Upravni odbor posebnom odlukom ne isključi javnost.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik, samoinicijativno, ili na prijedlog tri člana Upravnog odbora ili dekana.

Član 196.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Izuzetno, Upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova kada odlučuje o sljedećim pitanjima:

– razmatranje prijedloga o statusnim promjenama Fakulteta;

– imenovanje i razrješenje dekana Fakulteta;

– raspravlja o pitanjima koja su zakonom ili ovim Pravilima određeni.

Član 197.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora uređuju se rokovi i načini sazivanja sjednica, način rada i druga pitanja vezana za rad Upravnog odbora.

2. Dekan Fakulteta

Član 198.

Fakultetom rukovodi dekan Fakulteta, koji se imenuje na dvije godine i može biti ponovo imenovan još jedan mandat.

Dekana Fakulteta imenuje i razrješava Rijaset Islamskog zajednice u BiH na osnovu prijedloga Upravnog odbora i saglasnosti Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Član 199.

Ako se ne izvrši imenovanje dekana, Upravni odbor imenuje vršioca dužnosti dekana.

Vršilac dužnosti dekana može rukovoditi Fakultetom do imenovanja dekana, a najduže šest mjeseci od dana njegovog imenovanja.

Vršilac dužnosti dekana imenuje se iz reda nastavnika Fakulteta i mora ispunjavati uvjete propisane za imenovanje dekana.

Član 200.

Za dekana se može imenovati lice koje, pored općih zakonskih uvjeta, ispunjava posebne uvjete i to:

– da je na Fakultetu u zvanju redovnog, vanrednog profesora,

– da je zaposlen na Fakultetu sa punim radnim vremenom,

– da ispunjava posebne kriterije za izbor nastavnika Fakulteta i

– da ima organizacione sposobnosti.

Izuzetno, u slučaju da ne postoji mogućnost ispunjenja uvjeta iz alineje prve prethodnog stava, za dekana se može imenovati nastavnik Fakulteta sa nižim nastavnim zvanjem od propisanog.

Član 201.

Dekan Fakulteta ima sljedeća ovlaštenja i obaveze:

– da organizira i rukovodi radom Fakulteta,

– da zastupa i predstavlja Fakultet prema trećim licima,

– odgovoran je za zakonitost rada Fakulteta, za izvršenje nastavnog i naučnoistraživačkog rada i za rezultate rada i poslovanja,

– učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja,

– predsjedava sjednicama Nastavno-naučnog vijeća,

– predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti,

– predlaže i sprovodi poslovnu politiku nastavno-naučnog i naučnoistraživačkog rada, stručnog i poslovnog djelovanja, te predlaže i ostale potrebne mjere i brine se za njihovo provođenje,

– predlaže i inicira donošenje novih i izmjene i dopune postojećih općih akata i Pravila Fakulteta, na način utvrđen ovim Pravilima,

– predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju,

– donosi odluke o upućivanju na službeno putovanje u zemlji i inozemstvo,

– predlaže planove razvoja,

– predlaže finansijski plan,

– izvršava odluke Upravnog odbora, Nastavno-naučnog vijeća, Naučnog vijeća Centra i drugih organa Fakulteta,

– odlučuje o zahtjevima zaposlenika i studenata u skladu sa zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta,

– podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,

– naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,

– bira radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

– potpisuje ugovor o radu sa svim zaposlenicima na Fakultetu,

– zaključuje ugovore u ime Fakulteta, prema odredbama zakona, ovih Pravila i drugih općih akata Fakulteta,

– donosi rješenje na osnovu odluka Upravnog odbora, Nastavno-naučnog vijeća, Naučnog vijeća Centra i drugih organa Fakulteta,

– brine se sa stručnim službama o pripremi materijala za organe upravljanja i stručne organe,

– donosi odluke o isplati sredstava izvan platne liste do pojedinačnog iznosa od 3 000 KM,

– obavlja promociju diplomiranih studenata,

– potpisuje diplome, uvjerenja, ugovore, akte i ostale dokumente Fakulteta,

– rukovodi radom preko organizacionih jedinica,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta,

Član 202.

Dekan je samostalan u radu, a za zakonitost rada i izvršavanje zakonom propisanih obaveza Fakulteta odgovara Upravnom odboru i Rijasetu Islamskog zajednice i rektoru Univerziteta u oblasti nastavno-naučnog i naučno istraživačkog rada.

Dekan je dužan da obustavi od izvršenja opći akt koji nije u saglasnosti sa Ustavom, ili je u i državi suprotnosti sa zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta osnivaču Fakulteta, Fakultetu, te da o tome obavijesti nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada Fakulteta.

Član 203.

Dekanu prestaje funkcija:

– istekom mandata,

– ostavkom,

– razrješenjem od strane Rijaseta na prijedlog Upravnog odbora.

Član 204.

Upravni odbor može razrješiti dekana i prije vremena na koje je imenovan:

– ako sam zatraži razrješenje;

– ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa Pravilima Fakulteta.

Postupak za razrješenje dekana Fakulteta iz alineje 2. ovog člana može pokrenuti Nastavno-naučno vijeće, Rijaset Islamske zajednice i Upravni odbor Fakulteta.

Prijedlog za razrješenje dekana Nastavno-naučno vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Član 205.

Dekana u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje prodekan za nastavu.

3. Nadzorni odbor Fakulteta

Član 206.

Radi zaštite interesa i vršenja kontrolnih funkcija ustanove, na Fakultetu se obrazuje Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana, uključujući i predsjednika.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava osnivač Fakulteta.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda nastavnika Fakulteta.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani za članove ovog organa.

Član 207.

Nadzorni odbor ima djelokrug poslova:

– analizira izvještaje o poslovanju Fakulteta;

– obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za poslovanje i rad Fakulteta;

– pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;

– pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga;

– izvještava osnivača Fakulteta, Upravni odbor i dekana Fakulteta o rezultatima nadzora.

Član 208.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 209.

Član Nadzornog odbora, ili cijeli nadzorni odbor, razriješit će se dužnosti prije vremena na koje su imenovani:

– ako vrši poslove, iz nadležnosti Nadzornog odbora, neblagovremeno i nemarno ili ih ne vrši;

– ako usljed određenih okolnosti, koje nastanu u toku rada, bude otežan, ili onemogućen rad Nadzornog odbora.

4. Nastavno-naučno vijeće Fakulteta

Član 210.

Nastavno-naučno vijeće je stručni organ Fakulteta.

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta čine svi nastavnici i saradnici Fakulteta, i jedan predstavnik redovnih studenata Fakulteta.

Nastavno-naučnom vijeću predsjedava dekan, a u njegovom odsustvu prodekan za nastavu.

Predstavnici saradnika i studenata biraju se na period od tri godine.

Izbor se mora provesti do kraja oktobra tekuće godine.

Član 211.

Nastavno-naučno vijeće ima djelokrug poslova:

– utvrđuje prijedlog nastavnog plana;

– donosi nastavne programe;

– donosi programe naučnoistraživačkog rada;

– predlaže izbor nastavnika i saradnika;

– prati primjenu nastavnog plana, nastavnih programa i pokreće postupak za njihovo preispitivanje;

– donosi programe stručnog usavršavanja;

– predlaže osnove, mjerila i način provjere znanja i sposobnosti kandidata za upis na Fakultet;

– preduzima mjere da se ispiti studenata održavaju u ispitim rokovima prema rasporedu;

– razmatra rezultate uspjeha studenata u toku i na kraju školske godine;

– predlaže sastav komisija za izbor nastavnika i saradnika;

– prati nastavni i naučnoistraživački rad nastavnika i njihovo usavršavanje;

– vrši i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju ili su ovim Pravilima i drugim propisima stavljeni u njegovu nadležnost.

Član 211.

Nastavno-naučno vijeće donosi odluke, zaključke i prijedloge većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 212.

Rad Nastavno-naučnog vijeća reguliše se Poslovnikom.

5. Naučno vijeće Centra

Član 213.

Naučno vijeće Centra je stručni organ za naučnoistraživački rad Fakulteta i Centra za pedagoški menadžment.

Član 214.

Sjednicom Naučnog vijeća Centra predsjedava voditelj Centra.

Ostala pitanja rada regulišu se Pravilnikom o radu Centra kojeg donosi Upravni odbor Fakulteta.

Član 215.

Naučno vijeće Centra:

– priprema i utvrđuje programe naučnoistraživačkog rada koji se odvija u Centru i prati njihovo ostvarivanje;

– utvrđuje naučnoistraživačke projekte, određuje voditelje projekta, daje odgovarajuće smjernice, prati njihovu izradu i ocjenjuje kvalitet ostvarenih projekata,

– vrši izbor u naučna i istraživačka zvanja pri Centru,

– vodi brigu o nabavci i održavanju naučnoistraživačke infrastrukture,

– donosi odluke o saradnji Fakulteta sa drugim subjektima na polju naučnoistraživačkog rada koji se obavlja preko Centra,

– razmatra i predlaže organizaciju i metode naučnoistraživačkog rada, kao i organizaciju Centra,

– Predlaže finansiranje Centra, predlaže lica koordinatore projekata,

– predlaže nabavku naučnoistraživačke opreme,

– vodi brigu o osposobljavanju kadra za naučnoistraživački rad i naučnih radnika i

– razmatra, odlučuje i daje mišljenje o drugim naučnim i stručnim pitanjima u oblasti naučnoistraživačkog rada koji se obavlja u Centru.

Naučno vijeće Centra vrši i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju ili su ovim Pravilima stavljeni u njegovu nadležnost.

Član 216.

Naučno vijeće Centra donosi odluke, zaključke i prijedloge većinom glasova ukupnog broja članova.

6. Zaposlenici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

Član 217.

Zaposlenici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na Fakultetu su:

– dekan,

– prodekan za nastavu,

– prodekan za naučno istraživački rad

– prodekan za medunarodni saradnju i razvoj,

– sekretar.

Član 218.

Prodekan za nastavu, za međunarodni razvoj i saradnju i za naučno istraživački rad imenuju se na period od 2 godine i mogu biti ponovo izabrani.

Prodekani se imenuju iz reda nastavnika koji su na Fakultetu u radnom odnosu sa punim radnim vremenom.

Imenovanje vrši Upravni odbor na prijedlog dekana Fakulteta.

Prodekan za nastavu stara se prvenstveno o nastavno-naučnom radu i pravilima studija, vrši instruktivno-pedagoške poslove u saradnji sa dekanom i predsjednicima vijeća odsjeka, planira i organizira praksu, zamjenjuje dekana u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti i vrši i druge poslove u skladu sa Pravilima.

Prodekan za međunarodni saradnju i razvoj stara se o uspostavljanju i održavanju veza sa univerzitetima u BiH i van države, angažovanju gostujućih profesora sa drugih visokoškolskih ustanova iz inostranstva, predlaže dekanu mjere za razvijanje Fakulteta vrši i druge poslove u skladu sa Pravilima.

Član 219.

Voditelj Centra imenuje se na period od 2 godine i može biti ponovo izabran.

Voditelj Centra imenuje se iz reda nastavnika (docenti, vanredni profesori, redovni profesori), odnosno iz reda lica izabranih u istraživačka zvanja (stručni saradnik, asistent, viši asistent i istraživač saradnik).

Voditelja Centra imenuje Upravni odbor na prijedlog dekana Fakulteta.

Voditelj Centra stara se o naučno-istraživačkoj djelatnosti na Fakultetu, odnosno Centru.

Član 220.

Sekretar i drugi zaposlenici u organizacionoj jedinici Stručne službe zasnivaju radni odnos u skladu sa Pravilnikom o radu Fakulteta.

Zaposlenici u organizacionoj jedinici Zajednički poslovi za svoj rad odgovorni su sekretaru i dekanu Fakulteta, a sekretar za svoj rad odgovoran je dekanu Fakulteta.

Član 221.

Prodekani su za svoj rad odgovorni dekanu Fakulteta.

IX PLANIRANJE

Član 222.

Fakultet donosi plan razvoja i godišnji plan rada, u skladu sa aktima o programima razvoja nadležnih organa.

Član 223.

Godišnji program rada donosi Upravni odbor, na prijedlog dekana.

Godišnjim programom rada, u skladu sa dugoročnim programom razvoja i srednjoročnim planom razvoja, sadrži društvene potrebe i ciljeve, obim rada prema nastavnom planu i programima u skladu sa standardima i normativima, plan kadrova i potrebna sredstva koja se obezbjeđuju iz budžeta osnivača.

Član 224.

Srednjoročni plan razvoja donosi Upravni odbor na prijedlog dekana, za period od pet godina.

Srednjoročni plan razvoja donosi se radi ostvarivanja i unapređivanja djelatnosti visokog obrazovanja, odnosno dodiplomskog studija i naučno-istraživačkog rada.

Srednjoročni plan razvoja, u skladu sa dugoročnim programima razvoja nadležnih organa, sadrži društvene interese i ciljeve, odnosno potrebe u visokom obrazovanju, potrebna sredstva i kadrove za ostvarivanje planiranih zadataka.

X FINANSIRANJE DJELATNOSTI FAKULTETA

Član 225.

Sredstva za početak djelatnosti Fakulteta obezbjeđuje osnivač Fakulteta.

Član 226.

Potrebna sredstva za djelatnost Fakulteta stiču se na osnovu programa i finansijskog plana iz sljedećih izvora:

– od osnivača;

– iz kantonalnog budžeta i drugih namjenskih izvora za zadovoljavanje potreba i interesa društva u visokom obrazovanju;

– obavljanjem naučnoistraživačkog rada i drugih intelektualnih i kulturnih usluga;

– donacija institucija i pojedinaca iz zemlje i inozemstva;

– participacija studenata;

– drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 227.

Fakultet je odgovoran za ispunjavanje svojih obaveza sredstvima sa kojima raspolaže (potpuna odgovornost). Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze Fakulteta ustanovljene budžetom za tekuću godinu.

Član 228.

Osnivač je dužan, u smislu člana 41. Zakona o ustanovama, kao i u smislu prethodnog člana, da:

– pokrije višak budžetskih rashoda nad prihodima Fakulteta u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna;

– razriješi predsjednika i članove Upravnog odbora ako je Fakultet za dvije uzastopne godine u godišnjem obračunu iskazao višak rashoda nad prihodima.

U slučaju iz alineje druge prethodnog stava Upravni odbor je dužan da razriješi dekana Fakulteta.

Član 229.

Rezultati rada i poslovanja Fakulteta iskazuje se u obračunima u skladu sa zakonom.

Član 230.

Fakultet donosi svoj finansijski plan za svaku kalendarsku godinu.

Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Fakultet je dužan da u skladu sa zakonskim propisima, sastavi godišnji obračun.

Član 231.

Upravni odbor razmatra i usvaja godišnji obračun.

Prijedlog godišnjeg obračuna Upravnom odboru podnosi dekan Fakulteta.

Član 232.

Upravni odbor odlučuje o raspodjeli dobiti Fakulteta u skladu sa zakonom.

Na odluku o raspodejli dobiti potrebna je saglasnost osnivača.

XI NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE SA SINDIKATOM

Član 233.

Organi Fakulteta sarađuju sa sindikatom zaposlenika Fakulteta u ostvarivanju prava i obaveza zaposlenika iz ugovora o radu, kao i drugih prava zaposlenika utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i općim aktima, a koja se sastoje u:

– zadovoljavanju obrazovnih i drugih potreba zaposlenika u smislu odredaba kolektivnih ugovora,

– utvrđivanje načina postojanja ekonomskog viška zaposlenika na Fakultetu, kao i način i postupak obezbjeđivanja sredstava za rješavanje problema viška zaposlenika, odnosno konsultacija sa vijećem uposlenika ili sindikatom o aktu poslodavca koji sadrži razloge za otkazivanje ugovora o radu, broj i kategoriju zaposlenika za čije ugovore je predviđen otkaz,

– davanju mišljenja u postupcima ostvarivanja prava i obaveza zaposlenika iz ugovora o radu i zaštite tih prava,

– učešće u produžavanju i zaključenju kolektivnih ugovora.

Član 234.

Sindikat se obavještava o pokrenutim postupcima utvrđivanja odgovornosti radnika.

Upravni odbor, u postupku prethodnog raspravljanja i donošenja određenih općih akata, konsultiraće se sa vijećem zaposlenika, odnosno sindikatom

XII JAVNOST RADA

Član 235.

Radnici i studenti Fakulteta imaju pravo da budu na pristupačan način obaviješteni o svim osnovnim pitanjima koja se tiču njihovih prava, iz radnog odnosa (za radnike), odnosno iz pravila studija (za studente).

Fakultet je dužan da svestrano, objektivno i na pristupačan način obavještava osnivača o svim pitanjima od interesa za ostvarivanje djelatnosti i poslovanja Fakulteta, te drugim zakonom određenim organima dostavlja potrebne izvještaje o radu Fakulteta.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 236.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi saopćavanje neovlaštenim licima ili protivno poslovanju Fakulteta štetilo interesima, poslovnom i javnom ugledu Fakulteta.

Član 237.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito dokumenti i podaci:

– koji sadrže ponude za konkurs ili javno nadmetanje dok ne budu objavljeni rezultati konkursa odnosno javnog nadmetanja;

– koje nadležni organ proglasi poslovnom tajnom;

– koje osnivač povjerljivo saopći Fakultetu.

Dokumente i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom može saopćavati drugim licima dekan Fakulteta.

Član 238.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi radnici Fakulteta, koji na bilo koji način saznaju za isprave ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i po prestanku radnog odnosa na Fakultetu.

XIV OPŠI AKTI FAKULTETA

Član 239.

Osnovni opći akt Fakulteta su Pravila.

Upravni odbor donosi Pravila, kao i njihove izmjene i dopune na prijedlog dekana, većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 240.

U Fakultetu postoje sljedeći opći akti:

_ Pravila fakulteta

– Pravilnik o radu Fakulteta;

– Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenika;

– Pravilnik o kućnom redu Fakulteta;

– Pravilnik o radu biblioteke;

– Pravilnik o praksi studenata i vježbaonici

– Kodeks ponašanja i odjevanja na fakultetu

– Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti;

– Poslovnik o radu Upravnog odbora;

– Poslovnik o radu Nastavno-naučnog vijeća.

Prema ukazanoj potrebi, Upravni odbor može donositi i druge opće akte, pored općih akata određenih u ovom članu, odnosno odgovarajućim odredbama Pravila Fakulteta.

Opće akte, određene ovim članom, donosi Upravni odbor na prijedlog dekana većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 241.

Izradu nacrta Pravila i drugih općih akata Fakulteta organizira i obezbjeđuje sekretar Fakulteta i dostavlja dekanu Fakulteta.

Član 242.

Izmjene i dopune Pravila i drugih općih akata Fakulteta vrše se na način propisan za njihovo donošenje.

Član 243.

Pravila i drugi opći akti Fakulteta stupaju na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Fakulteta.

Član 244.

Autentično tumačenje odredaba Pravila i drugih općih akata Fakulteta daje Upravni odbor Fakulteta.

 XV PRESTANAK RADA FAKULTETA

Član 245.

Fakultet prestaje sa radom na način i pod uvjetima propisanim zakonom.

Ako odluku o prestanku rada Fakulteta donosi osnivač, aktom o prestanku utvrđuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za prestanak rada Fakulteta, u skladu sa zakonom i ovim Pravilima.

 XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 246.

Na osnovu Odluke Sabora Islamske zajednice o izmjeni naziva Akademije u fakultet br. 12-MA-380/06 od 06.02.2006. god. i ovih Pravila izvršit će se preregistracija Islamske pedagoške akademije u Zenici u Islamski pedagoški fakultet u Zenici kod registra ustanova Kantonalnog suda u Zenici i ostalim registrima nadležnih organa.

Član 247.

Nakon upisa Fakulteta u sudski registar, zatečene zaposlenike Akademije Fakultet će preuzeti u radni odnos i raspodjeliti na odgovarajuća radna mjesta a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fakulteta.

Član 248.

Fakultet je dužan donijeti opće akte, a koji nisu do sada usvojeni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Član 249.

Izbor i konstituiranje Nadzornog odbora Fakulteta izvršit će se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Član 250.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju da važe Pravila Akademije od 01.02.2005.godine.

Član 251.

Pravila stupaju na snagu kada na njih da saglasnost Rijaset Islamske zajednice i Senat Univerziteta.

Pravila oglašena na

Oglasnoj ploci Fakulteta

___________.2007.godine

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

_______________________

Muftija mr. Ejub ef. Dautović

Saradnici se biraju za užu naučnu oblast ili za nastavni predmet. Užu naučnu oblast ili nastavni predmet utvrđuje Nastavno-naučno vijeće.

Saradnici ne mogu samostalno držati predavanje ni obavljati ispite.

3. Postupak za izbor nastavnika i saradnika

Član 159.

Asistent se bira za vrijeme od tri godine i može biti još jednom izabran u isto zvanje.

Viši asistent se bira za vrijeme od četri godine i može biti još jednom izabran u isto zvanje.

Predavač i viši predavač bira se za vrijeme od pet godina i može biti još jednom izabran u isto zvanje.

Docent se bira za vrijeme od pet godina, a vanredni profesor za vrijeme od šest godina i mogu ponovo biti izabrani u isto zvanje.

Redovni profesor se bira na neodređeno vrijeme.

Lica koja ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Pravilima i koja ne zasnivaju radni odnos na Fakultetu mogu se izabrati u zvanje asistenta, višeg asistenta, predavača, višeg predavača, docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora za vrijeme od četiri godine.

Prilikom izbora u isto ili više zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istraživanja u primjeni u vremenu od posljednjeg izbora.

Član 160.

Izbor nastavnika i saradnika u isto ili više zvanje vrši Senat Univerziteta na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća.

Upravni odobor daje saglasnost na odluku Senata o izboru u zvanje nastavnika ili saradnika.

Izbor se vrši na osnovu konkursa, koji raspisuje Senat Univerziteta na osnovu prijedloga Upravnog odbora Fakulteta.

Konkurs sadrži podatke utvrđene ovim Pravilima.

Član 161.

Prilikom pripremanja prijedloga za izbor nastavnika i saradnika Nastavno-naučno vijeće predlaže Senatu Univerziteta imenovanje komisije od tri člana, iz reda nastavnika, u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se kandidat bira.

Najmanje dva člana komisije moraju biti iz uže, a ostali iz srodne naučne oblasti za koju se kandidat bira.

Član 162.

Izvještaj komisije za svakog učesnika u konkursu posebno mora sadržavati:

1. osnovne biografske podatke,

2. podatke o naučnom, odnosno stručnom stepenu kandidata,

3. pregled naučnih i drugih radova objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima i zbornicima,

4. ocjenu rezultata koje je kandidat postigao u nastavno-naučnom ili naučnoistraživačkom radu sa naznakom osnovnog doprinosa koji je kandidat dao razvoju i afirmaciji nastavno-naučnog, odnosno stručnog područja i u rukovođenju u naučnim projektima,

5. priznanje koje je kandidat dobio za nastavno-naučni rad,

6. druge podatke koji mogu biti od značaja za donošenje odluke o izboru u zvanje za koje je konkurisao.

U zaključku prijedloga komisija obrazlaže svoj stav o razlozima zbog kojih je dala prednost određenom kandidatu za izbor.

Član 163.

Ukoliko se ne izabere ni jedan od kandidata koji su učestvovali na konkursu, ili se ni jedan kandidat ne prijavi na konkurs, o tome se obavještava Nastavno-naučno vijeće Fakulteta koji donosi prijedlog odluke o raspisivanju novog konkursa.

4. Obaveze nastavnika u izvođenju nastave i naučno-istraživačkom radu

Član 164.

Nastavnici imaju obaveze da:

– organiziraju i obezbijede redovno održavanje predavanja, vježbi i drugih oblika nastave prema nastavnom planu i programu;

– u cijelosti održe predavanja, vježbe, konsultacije i druge oblike nastave prema rasporedu nastave;

– u cijelosti se pridržavaju nastavnog plana i programa (fonda sati, sadržaja nastavnog predmeta i dr.);

– vode evidenciju o ispitima i uspjehu studenata;

– organiziraju i učestvuju u naučnoistraživačkom radu kao i vlastitom svom naučnom i stručnom usavršavanju;

– obezbijede ili pripreme udžbenike, skripte ili priručnike, a u nedostatku toga upute studente na odgovarajuću udžbeničku literaturu za predmete za koje su izabrani;

– redovno održavaju ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima i da se na ispitima pridržavaju propisane literature u nastavnim programima;

– predlažu usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa;

– staraju se o podizanju nastavnog i naučnoistraživačkog kadra;

– učestvuju u radu Nastavno-naučnog vijeća, komisije i drugih organa Fakulteta u koje su izabrani;

– vode evidenciju o ostvarivanju nastavno-naučnog i naučno-istraživačkog rada

– vrše i druge zadatke predviđene propisima, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta.

Član 165.

Nastavnici i saradnici zasnivaju radni odnos na Fakultetu u skladu sa Pravilnikom o radu Fakulteta.

Nastavnicima i saradnicima radni odnos na Fakultetu se zasniva ugovorom o radu a prestaje otkazom, penzionisanjem i drugim slučajevima utvrđenim ovim Pravilima.

Član 166.

Nastavniku ili višem asistentu koji ne bude izabran u isto ili više zvanje prestaje radni odnos na Fakultetu u roku od godinu dana, od dana donošenja odluke o izboru, ako Fakultet nema mogućnosti da ga rasporedi na druge odgovarajuće poslove ili ako isti odbije raspored na druge odgovarajuće poslove.

Asistentu prestaje radni odnos istekom vremena za koje je zasnovan radni odnos.

Član 167.

Nastavnik koji je ispunio uvjete za prestanak radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života može ostati u radnom odnosu do navršenih 70 godina života, ako postoji nastavna potreba i ako se na konkurs prijavi kandidat koji ne ispunjava uvjete za izbor.

Odluku o ostanku u radnom odnosu poslije navršenih 65 godina života na zahtjev nastavnika donosi Upravni odbor.

Fakultet obavezno raspisuje konkurs za izbor potrebnih nastavnika prije početka svake školske godine.

Član 168.

Stalni zaposlenici, nastavnici, naučni i drugi saradnici Fakulteta ne mogu obavljati nastavu i ispite na drugim odgojno-obrazovnim institucijama bez prethodne saglasnosti dekana Fakulteta.

Član 169.

Fakultet može predložiti Univerzitetu za svoje penzionisane redovne profesore dodjeljivanje počasnog zvanja profesor emeritus.

Bliže odredbe o kriterijima i postupku dodjeljivanja počasnog zvanja profesor emeritus, kao i angažovanje istog u nastavno-naučnom i naučno-istraživačkom radu sadržane su u Pravilima Univerziteta, donosi Upravni odbor Fakulteta.

5. Privremeno izvođenje nastave

Član 170.

Za vrijeme dok je nastavnik, koji je zasnovao radni odnos na Fakultetu, na dužem odsustvu ili bolovanju, ili kada obavlja javnu funkciju, pa mu po tom osnovu miruje radni odnos, Fakultet može, radi nesmetanog izvođenja nastave i održavanja ispita, angažirati nastavnika sa Fakulteta islamskih nauka, bez konkursa, na osnovu posebnog ugovora, ili primiti u radni odnos, putem konkursa, nastavnika sa navedenog fakulteta na određeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom, ako se radi o dužem odsustvu.

Ako se radi o kraćem bolovanju ili odsustvu, Fakultet će odrediti drugog nastavnika, uže naučne oblasti da izvodi nastavu i obavlja ispite.

Član 171.

Ako Fakultet nema nastavnika izabranog za nastavni predmet ili užu naučnu oblast, angažirat će nastavnika druge visokoškolske ustanove Univerziteta u Zenici I drugih univerziteta, koji će izvoditi nastavu na istom nastavnom predmetu i koji će imati jedno od nastavnih zvanja.

Član 172.

Kada se ne može osigurati odgovarajuća zamjena za odsutnog nastavnika na način utvrđen u prethodnom članu, Fakultet će po pozivu angažirati nastavnika druge visokoškolske ustanove pod uvjetima propisanim Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Fakulteta.

Nastavnik druge visokoškolske ustanove angažira se za vrijeme dok traju okolnosti zbog kojih je angažiranje izvršeno, odnosno dok se ne izvrši prijem nastavnika u radni odnos.

Odluku o angažiranju nastavnika, u smislu odredbe iz prethodnog stava donosi dekan Fakulteta na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Član 173.

Radi unapređivanja rada Fakulteta, podizanje kvaliteta nastave i upoznavanja studenata sa određenim naučnim dostignućima iz naučnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu, Nastavno-naučno vijeće može pozvati i nastavnike drugih fakulteta, naučne radnike ili istaknute stručnjake da održe određena pojedinačna predavanja.

Angažirani nastavnici, naučni radnici ili istaknuti stručnjaci, iz stava 1. ovog člana, ne zasnivaju radni odnos, niti se biraju u nastavna zvanja.

Prava i obaveze u vezi sa angažiranjem nastavnika, naučnih radnika ili stručnjaka utvrđuju se posebnim ugovorom o autorskoj nadoknadi ili o obavljanju privremenog ili povremenog posla, u skladu sa zakonom.

Član 174.

Nastavnici, saradnici i naučni radnici podliježu provjeri svoga rada.

Evaluacija i ocjena rada u nastavi obavlja se najmanje jednom godišnje.

Odredbe o procjeni uspješnosti nastavnog rada uređuje Senat Univerziteta.

Redovna provjera nastavnog rada obuhvata i rezultate studentske ankete.

VII NAUČNICI I ISTRAŽIVAČI CENTRA

1. Reazliacija naučnoistraživačkog rada

Član 175.

U realizaciji naučnoistraživačkih i stručnih zadataka koji se izvode putem Centra za pedagoški menadžment učestvuju:

– lica izabrana u naučna zvanja,

– lica izabrana u istraživačka zvanja i

– spoljnji saradnici.

Osim gore navedenih lica, koja su izabrana u naučna i istraživačka zvanja, u radu Centra za pedagoški menadžment i realizaciji naučnoistraživačkih zadataka učestvuju i druga stručna lica uvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

2. Naučna i istraživačka zvanja

Član 176.

Naučnik je lice izabrano u naučno zvanje, pod uvjetima i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Pravilima, kao i lice izabrano u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora, pod uvjetima i po postupku utvrđenom posebnim zakonom.

Istraživač je lice izabrano u istraživačko zvanje, pod uvjetima i na način utvrđen zakonom.

Član 177.

Naučna zvanja, u smislu zakona i ovih Pravila su: naučni saradnik, viši naučni saradnik i naučni savjetnik.

Uvjeti za izbor su:

– za naučnog saradnika: naučni stepen doktora nauka, najmanje tri recenzirana rada iz oblasti u kojoj je stekao naučni stepen doktora nauka, objavljena u afirmiranim naučnim časopisima i zbornicima;

– za višeg naučnog saradnika: naučni stepen doktora nauka, najmanje pet recenziranih radova objavljenih u afirmiranim naučnim časopisima i zbornicima ili rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, kao i doprinos u podizanju novog naučnoistraživačkog kadra;

– za naučnog savjetnika: naučni stepen doktora nauka, najmanje osam recenziranih radova koji utiču na razvoj naučne oblasti i citiranih u indeksima naučnih citata, objavljena recenzirana naučna monografija, odnosno rezultati vlastitih istraživanja u primjeni priznati u naučnoj javnosti, kao i doprinos u podizanju novog naučnoistraživačkog kadra.

Član 178.

Pod doprinosom u podizanju novog naučnoistraživačkog kadra podrazumijeva se mentorstvo pri izradi magistarskog rada ili doktorske disertacije, članstvo u komisijama za ocjenu magistarskog rada ili doktorske disertacije, ili da je najmanje jedan od učesnika u naučnoistraživačkom projektu, čiji je voditelj bio kandidat za naučno zvanje, stekao naučni stepen magistra ili doktora nauka.

Pri izboru u isto ili više naučno zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni naučni radovi, naučne monografije ili rezultati istraživanja u vremenu od posljednjeg izbora.

Član 179.

Izbor u naučno zvanje vrši se za vrijeme od četiri godine.

Naučni saradnik i viši naučni saradnik može biti po drugi put izabran u isto naučno zvanje, ako nema dovoljan broj objavljenih recenziranih naučnih radova za izbor u više zvanje.

Naučni savjetnik, prilikom drugog izbora u isto naučno zvanje, bira se na neodređeno vrijeme.

Naučnik koji je po drugi put izabran u zvanje naučnog savjetnika, nakon odlaska u penziju, zadržava to zvanje kao počasno zvanje.

Član 180.

Istraživačka zvanja, u smislu zakona i ovih Pravila su: stručni saradnik, asistent, viši asistent i istraživački saradnik.

Uvjeti za izbor istraživača su:

– za stručnog saradnika: odgovarajuća visoka školska sprema i prosjek ocjena 8,0 (osamzareznula) u toku cijelog studija;

– za asistenta: odgovarajuća visoka školska sprema, apsolviran postiplomski studij i pokazana sposobnost za naučnoistraživački rad;

– za višeg asistenta: naučni stepen magistra nauka;

– za istraživača saradnika: naučni stepen magistra nauka i objavljeni radovi iz naučne oblasti iz koje je magisterij nauka.

Izbor u istraživačka zvanja vrši se za vrijeme od četiri godine, s tim što isto lice može biti samo jedanput izabrano u zvanje stručnog saradnika i asistenta, a u zvanje višeg asistenta i istraživača saradnika samo po dva puta.

Član 181.

Naučniku, odnosno istraživaču koji ne bude izabran u isto ili više naučno, odnosno istraživačko zvanje prestaje radni odnos u roku od jedne godine po isteku izbora, ako ne prihvati raspored na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim radnim sposobnostima ili ako nema takvog radnog mjesta.

Član 182.

Naučni savjetnik nakon odlaska u penziju ima pravo da koristi izvore informacija i druge uvjete za naučnoistraživački rad na Fakultetu.

Član 183.

Izbor u naučno zvanje vrši Naučno vijeće Centra Fakulteta, uz prethodno pribavljanje mišljenja Univerziteta, a pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i ovim Pravilima.

Naučnog vijeća Centra, uz prethodno pribavljanje mišljenja Upravnog odbora i Univerziteta, rješenjem može imenovati eksperta za užu naučnu oblast.

Za eksperta može biti imenovan naučni saradnik, viši naučni saradnik, naučni savjetnik, docent, vanredni profesor ili redovni profesor, ako se pretežan broj njegovih naučnih radova i drugih naučnih aktivnosti za posljednjih deset godina odnosi na određenu užu naučnu oblast.

Ekspert se imenuje za vrijeme od četiri godine i po isteku tog vremena može biti ponovo imenovan.

Ekspert, na poziv zainteresiranih pravnih lica, ocjenjuje naučnoistraživačke projekte, daje mišljenje o problemima u okviru uže naučne oblasti za koju je imenovan i obavlja i druge poslove

VIII OSIGURANJE KVALITETA

Član 184.

Fakultet obezbjeđuje kontinuirani razvoj kulture kvaliteta u svim aspektima svog djelovanja.

Fakultetski sistem za unapređemje kvaliteta realizuje se putem Odbora za kvalitet.

Član 185.

Odbor za kvalitet na fakultetu obavlja sljedeće poslove:

-potiče I organizuje širenje kulture unapređenja kvaliteta u akademskoj javnosti

definiše standarde I kriterije unapređenja djelovanja Fakulteta

razvija evaluacijske i samoevaluacijske postupke istraživanja kvaliteta obrazovanja

-prikuplja informacije o kvalitetu od svih korisnika usluga

-istražuje neefikasnog i predugog studiranja

potiče međunarodnu saradnju

-potiče stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja

Član 186.

Odbor za kvalitet ima rukovodioca ( menadžer kvaliteta)

Organizacija i način rada Odbora pobliže će se utvrditi posebnim pravilnikom.

Član 187.

Fakultet će u cjelosti uzeti u obzir smjernice o internom osiguranju kvaliteta, dogovorene na državnom i međunarodnom nivou.

Član 188.

Fakultet će obezbjediti učešće studenata u procedurama osiguravanja kvaliteta kao i konsultacije sa drugim ustanovama i drugim partnerima.

Član 189.

Princip internog osigurnja kvaliteta mora biti usklađen sa principom institucionalne autonomije i pružati osnovu za stvranu odgovornost Fakulteta u okvirima domaće i međunarodne kvalitete.

Član 190.

Informacije prikupljene godišnjim monitoringom i periodičnim pregledima studijskih programa i dodijeljenih diploma su javne.

VIII ORGANI FAKULTETA

Član 190.

Organi Fakulteta su:

– Upravni odbor Fakulteta,

– Nadzorni odbor Fakulteta,

– Dekan Fakulteta,

– Nastavno-naučno vijeće Fakulteta i

– Naučno vijeće Centra.

Fakultet može po potrebi obrazovati i druge organe i stručna tijela.

1. Upravni odbor Fakulteta

Član 191.

Upravni odbor Fakulteta (u daljem tekstu: Upravni odbor) broji pet članova, uključujući predsjednika.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Rijaset Islamske zajednice u BiH.

Pri imenovanju članova Upravnog odbora Osnivač će imenovati dva člana iz reda nastavnika i saradnika zaposlenih na Fakultetu, koje predloži Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

Član 192.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Dekan Fakulteta ne može biti predsjednik ili član Upravnog odbora Fakulteta, ali učestvuje u radu Upravnog odbora Fakulteta, bez prava odlučivanja.

Član 193.

Djelokrug poslova Upravnog odbora:

– donosi Poslovnik o svom radu

– donosi Pravila Fakulteta i druge opće akte Fakulteta;

– donosi odluke o statusnim promjenama Fakulteta uz saglasnost osnivača

– predlaže osnivaču imenovanje i razrješavanje dekana Fakulteta;

– predlaže Senatu Univerziteta objavljivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika,

– predlaže objavljivanja konkursa za upis studenata,

– utvrđuje kvote za upis studenata u redovani vanredan studij i semestra,

– utvrđuje plan razvoja i rada Fakulteta;

– utvrđuje godišnji plan rada;

– daje saglasnost za izbor nastavnika i saradnika Fakulteta u okviru nadležnosti koja se odnosi o provjeri posebnih uslova iz člana 152.

– donosi finansijski plan Fakulteta i usvaja godišnji obračun;

– odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Fakultet i osnovan, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Fakulteta;

– usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad dekana Fakulteta;

– odlučuje o korištenju sredstava u pojedinačnom iznosu većem od 3 000 KM,

– odgovara osnivaču za rezultate rada Fakulteta;

– odlučuje o korištenju investicionih sredstava Fakulteta;

– odlučuje o pravima i obavezama, žalbama i prigovorima zaposlenika i studenata Fakulteta u skladu sa ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta;

– podnosi osnivaču godišnji izvještaj o radu i poslovanju Fakulteta;

– vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta.

Član 194.

Upravni odbor može obrazovati stalne i povremene komisije, radne grupe i slično, koje pripremaju informacije i prijedloge o kojima odlučuje Upravni odbor.

Član 195.

Upravni odbor odlučuje na sjednicama kojima rukovodi predsjednik Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednice Upravnog odbora su javne, osim ako Upravni odbor posebnom odlukom ne isključi javnost.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik, samoinicijativno, ili na prijedlog tri člana Upravnog odbora ili dekana.

Član 196.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Izuzetno, Upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova kada odlučuje o sljedećim pitanjima:

– razmatranje prijedloga o statusnim promjenama Fakulteta;

– imenovanje i razrješenje dekana Fakulteta;

– raspravlja o pitanjima koja su zakonom ili ovim Pravilima određeni.

Član 197.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora uređuju se rokovi i načini sazivanja sjednica, način rada i druga pitanja vezana za rad Upravnog odbora.

2. Dekan Fakulteta

Član 198.

Fakultetom rukovodi dekan Fakulteta, koji se imenuje na dvije godine i može biti ponovo imenovan još jedan mandat.

Dekana Fakulteta imenuje i razrješava Rijaset Islamskog zajednice u BiH na osnovu prijedloga Upravnog odbora i saglasnosti Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

Član 199.

Ako se ne izvrši imenovanje dekana, Upravni odbor imenuje vršioca dužnosti dekana.

Vršilac dužnosti dekana može rukovoditi Fakultetom do imenovanja dekana, a najduže šest mjeseci od dana njegovog imenovanja.

Vršilac dužnosti dekana imenuje se iz reda nastavnika Fakulteta i mora ispunjavati uvjete propisane za imenovanje dekana.

Član 200.

Za dekana se može imenovati lice koje, pored općih zakonskih uvjeta, ispunjava posebne uvjete i to:

– da je na Fakultetu u zvanju redovnog, vanrednog profesora,

– da je zaposlen na Fakultetu sa punim radnim vremenom,

– da ispunjava posebne kriterije za izbor nastavnika Fakulteta i

– da ima organizacione sposobnosti.

Izuzetno, u slučaju da ne postoji mogućnost ispunjenja uvjeta iz alineje prve prethodnog stava, za dekana se može imenovati nastavnik Fakulteta sa nižim nastavnim zvanjem od propisanog.

Član 201.

Dekan Fakulteta ima sljedeća ovlaštenja i obaveze:

– da organizira i rukovodi radom Fakulteta,

– da zastupa i predstavlja Fakultet prema trećim licima,

– odgovoran je za zakonitost rada Fakulteta, za izvršenje nastavnog i naučnoistraživačkog rada i za rezultate rada i poslovanja,

– učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja,

– predsjedava sjednicama Nastavno-naučnog vijeća,

– predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti,

– predlaže i sprovodi poslovnu politiku nastavno-naučnog i naučnoistraživačkog rada, stručnog i poslovnog djelovanja, te predlaže i ostale potrebne mjere i brine se za njihovo provođenje,

– predlaže i inicira donošenje novih i izmjene i dopune postojećih općih akata i Pravila Fakulteta, na način utvrđen ovim Pravilima,

– predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju,

– donosi odluke o upućivanju na službeno putovanje u zemlji i inozemstvo,

– predlaže planove razvoja,

– predlaže finansijski plan,

– izvršava odluke Upravnog odbora, Nastavno-naučnog vijeća, Naučnog vijeća Centra i drugih organa Fakulteta,

– odlučuje o zahtjevima zaposlenika i studenata u skladu sa zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta,

– podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,

– naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,

– bira radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

– potpisuje ugovor o radu sa svim zaposlenicima na Fakultetu,

– zaključuje ugovore u ime Fakulteta, prema odredbama zakona, ovih Pravila i drugih općih akata Fakulteta,

– donosi rješenje na osnovu odluka Upravnog odbora, Nastavno-naučnog vijeća, Naučnog vijeća Centra i drugih organa Fakulteta,

– brine se sa stručnim službama o pripremi materijala za organe upravljanja i stručne organe,

– donosi odluke o isplati sredstava izvan platne liste do pojedinačnog iznosa od 3 000 KM,

– obavlja promociju diplomiranih studenata,

– potpisuje diplome, uvjerenja, ugovore, akte i ostale dokumente Fakulteta,

– rukovodi radom preko organizacionih jedinica,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta,

Član 202.

Dekan je samostalan u radu, a za zakonitost rada i izvršavanje zakonom propisanih obaveza Fakulteta odgovara Upravnom odboru i Rijasetu Islamskog zajednice i rektoru Univerziteta u oblasti nastavno-naučnog i naučno istraživačkog rada.

Dekan je dužan da obustavi od izvršenja opći akt koji nije u saglasnosti sa Ustavom, ili je u i državi suprotnosti sa zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta osnivaču Fakulteta, Fakultetu, te da o tome obavijesti nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada Fakulteta.

Član 203.

Dekanu prestaje funkcija:

– istekom mandata,

– ostavkom,

– razrješenjem od strane Rijaseta na prijedlog Upravnog odbora.

Član 204.

Upravni odbor može razrješiti dekana i prije vremena na koje je imenovan:

– ako sam zatraži razrješenje;

– ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa Pravilima Fakulteta.

Postupak za razrješenje dekana Fakulteta iz alineje 2. ovog člana može pokrenuti Nastavno-naučno vijeće, Rijaset Islamske zajednice i Upravni odbor Fakulteta.

Prijedlog za razrješenje dekana Nastavno-naučno vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Član 205.

Dekana u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje prodekan za nastavu.

3. Nadzorni odbor Fakulteta

Član 206.

Radi zaštite interesa i vršenja kontrolnih funkcija ustanove, na Fakultetu se obrazuje Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana, uključujući i predsjednika.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava osnivač Fakulteta.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda nastavnika Fakulteta.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani za članove ovog organa.

Član 207.

Nadzorni odbor ima djelokrug poslova:

– analizira izvještaje o poslovanju Fakulteta;

– obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za poslovanje i rad Fakulteta;

– pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;

– pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga;

– izvještava osnivača Fakulteta, Upravni odbor i dekana Fakulteta o rezultatima nadzora.

Član 208.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 209.

Član Nadzornog odbora, ili cijeli nadzorni odbor, razriješit će se dužnosti prije vremena na koje su imenovani:

– ako vrši poslove, iz nadležnosti Nadzornog odbora, neblagovremeno i nemarno ili ih ne vrši;

– ako usljed određenih okolnosti, koje nastanu u toku rada, bude otežan, ili onemogućen rad Nadzornog odbora.

4. Nastavno-naučno vijeće Fakulteta

Član 210.

Nastavno-naučno vijeće je stručni organ Fakulteta.

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta čine svi nastavnici i saradnici Fakulteta, i jedan predstavnik redovnih studenata Fakulteta.

Nastavno-naučnom vijeću predsjedava dekan, a u njegovom odsustvu prodekan za nastavu.

Predstavnici saradnika i studenata biraju se na period od tri godine.

Izbor se mora provesti do kraja oktobra tekuće godine.

Član 211.

Nastavno-naučno vijeće ima djelokrug poslova:

– utvrđuje prijedlog nastavnog plana;

– donosi nastavne programe;

– donosi programe naučnoistraživačkog rada;

– predlaže izbor nastavnika i saradnika;

– prati primjenu nastavnog plana, nastavnih programa i pokreće postupak za njihovo preispitivanje;

– donosi programe stručnog usavršavanja;

– predlaže osnove, mjerila i način provjere znanja i sposobnosti kandidata za upis na Fakultet;

– preduzima mjere da se ispiti studenata održavaju u ispitim rokovima prema rasporedu;

– razmatra rezultate uspjeha studenata u toku i na kraju školske godine;

– predlaže sastav komisija za izbor nastavnika i saradnika;

– prati nastavni i naučnoistraživački rad nastavnika i njihovo usavršavanje;

– vrši i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju ili su ovim Pravilima i drugim propisima stavljeni u njegovu nadležnost.

Član 211.

Nastavno-naučno vijeće donosi odluke, zaključke i prijedloge većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 212.

Rad Nastavno-naučnog vijeća reguliše se Poslovnikom.

5. Naučno vijeće Centra

Član 213.

Naučno vijeće Centra je stručni organ za naučnoistraživački rad Fakulteta i Centra za pedagoški menadžment.

Član 214.

Sjednicom Naučnog vijeća Centra predsjedava voditelj Centra.

Ostala pitanja rada regulišu se Pravilnikom o radu Centra kojeg donosi Upravni odbor Fakulteta.

Član 215.

Naučno vijeće Centra:

– priprema i utvrđuje programe naučnoistraživačkog rada koji se odvija u Centru i prati njihovo ostvarivanje;

– utvrđuje naučnoistraživačke projekte, određuje voditelje projekta, daje odgovarajuće smjernice, prati njihovu izradu i ocjenjuje kvalitet ostvarenih projekata,

– vrši izbor u naučna i istraživačka zvanja pri Centru,

– vodi brigu o nabavci i održavanju naučnoistraživačke infrastrukture,

– donosi odluke o saradnji Fakulteta sa drugim subjektima na polju naučnoistraživačkog rada koji se obavlja preko Centra,

– razmatra i predlaže organizaciju i metode naučnoistraživačkog rada, kao i organizaciju Centra,

– Predlaže finansiranje Centra, predlaže lica koordinatore projekata,

– predlaže nabavku naučnoistraživačke opreme,

– vodi brigu o osposobljavanju kadra za naučnoistraživački rad i naučnih radnika i

– razmatra, odlučuje i daje mišljenje o drugim naučnim i stručnim pitanjima u oblasti naučnoistraživačkog rada koji se obavlja u Centru.

Naučno vijeće Centra vrši i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju ili su ovim Pravilima stavljeni u njegovu nadležnost.

Član 216.

Naučno vijeće Centra donosi odluke, zaključke i prijedloge većinom glasova ukupnog broja članova.

6. Zaposlenici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

Član 217.

Zaposlenici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na Fakultetu su:

– dekan,

– prodekan za nastavu,

– prodekan za naučno istraživački rad

– prodekan za medunarodni saradnju i razvoj,

– sekretar.

Član 218.

Prodekan za nastavu, za međunarodni razvoj i saradnju i za naučno istraživački rad imenuju se na period od 2 godine i mogu biti ponovo izabrani.

Prodekani se imenuju iz reda nastavnika koji su na Fakultetu u radnom odnosu sa punim radnim vremenom.

Imenovanje vrši Upravni odbor na prijedlog dekana Fakulteta.

Prodekan za nastavu stara se prvenstveno o nastavno-naučnom radu i pravilima studija, vrši instruktivno-pedagoške poslove u saradnji sa dekanom i predsjednicima vijeća odsjeka, planira i organizira praksu, zamjenjuje dekana u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti i vrši i druge poslove u skladu sa Pravilima.

Prodekan za međunarodni saradnju i razvoj stara se o uspostavljanju i održavanju veza sa univerzitetima u BiH i van države, angažovanju gostujućih profesora sa drugih visokoškolskih ustanova iz inostranstva, predlaže dekanu mjere za razvijanje Fakulteta vrši i druge poslove u skladu sa Pravilima.

Član 219.

Voditelj Centra imenuje se na period od 2 godine i može biti ponovo izabran.

Voditelj Centra imenuje se iz reda nastavnika (docenti, vanredni profesori, redovni profesori), odnosno iz reda lica izabranih u istraživačka zvanja (stručni saradnik, asistent, viši asistent i istraživač saradnik).

Voditelja Centra imenuje Upravni odbor na prijedlog dekana Fakulteta.

Voditelj Centra stara se o naučno-istraživačkoj djelatnosti na Fakultetu, odnosno Centru.

Član 220.

Sekretar i drugi zaposlenici u organizacionoj jedinici Stručne službe zasnivaju radni odnos u skladu sa Pravilnikom o radu Fakulteta.

Zaposlenici u organizacionoj jedinici Zajednički poslovi za svoj rad odgovorni su sekretaru i dekanu Fakulteta, a sekretar za svoj rad odgovoran je dekanu Fakulteta.

Član 221.

Prodekani su za svoj rad odgovorni dekanu Fakulteta.

IX PLANIRANJE

Član 222.

Fakultet donosi plan razvoja i godišnji plan rada, u skladu sa aktima o programima razvoja nadležnih organa.

Član 223.

Godišnji program rada donosi Upravni odbor, na prijedlog dekana.

Godišnjim programom rada, u skladu sa dugoročnim programom razvoja i srednjoročnim planom razvoja, sadrži društvene potrebe i ciljeve, obim rada prema nastavnom planu i programima u skladu sa standardima i normativima, plan kadrova i potrebna sredstva koja se obezbjeđuju iz budžeta osnivača.

Član 224.

Srednjoročni plan razvoja donosi Upravni odbor na prijedlog dekana, za period od pet godina.

Srednjoročni plan razvoja donosi se radi ostvarivanja i unapređivanja djelatnosti visokog obrazovanja, odnosno dodiplomskog studija i naučno-istraživačkog rada.

Srednjoročni plan razvoja, u skladu sa dugoročnim programima razvoja nadležnih organa, sadrži društvene interese i ciljeve, odnosno potrebe u visokom obrazovanju, potrebna sredstva i kadrove za ostvarivanje planiranih zadataka.

X FINANSIRANJE DJELATNOSTI FAKULTETA

Član 225.

Sredstva za početak djelatnosti Fakulteta obezbjeđuje osnivač Fakulteta.

Član 226.

Potrebna sredstva za djelatnost Fakulteta stiču se na osnovu programa i finansijskog plana iz sljedećih izvora:

– od osnivača;

– iz kantonalnog budžeta i drugih namjenskih izvora za zadovoljavanje potreba i interesa društva u visokom obrazovanju;

– obavljanjem naučnoistraživačkog rada i drugih intelektualnih i kulturnih usluga;

– donacija institucija i pojedinaca iz zemlje i inozemstva;

– participacija studenata;

– drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 227.

Fakultet je odgovoran za ispunjavanje svojih obaveza sredstvima sa kojima raspolaže (potpuna odgovornost). Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze Fakulteta ustanovljene budžetom za tekuću godinu.

Član 228.

Osnivač je dužan, u smislu člana 41. Zakona o ustanovama, kao i u smislu prethodnog člana, da:

– pokrije višak budžetskih rashoda nad prihodima Fakulteta u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna;

– razriješi predsjednika i članove Upravnog odbora ako je Fakultet za dvije uzastopne godine u godišnjem obračunu iskazao višak rashoda nad prihodima.

U slučaju iz alineje druge prethodnog stava Upravni odbor je dužan da razriješi dekana Fakulteta.

Član 229.

Rezultati rada i poslovanja Fakulteta iskazuje se u obračunima u skladu sa zakonom.

Član 230.

Fakultet donosi svoj finansijski plan za svaku kalendarsku godinu.

Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Fakultet je dužan da u skladu sa zakonskim propisima, sastavi godišnji obračun.

Član 231.

Upravni odbor razmatra i usvaja godišnji obračun.

Prijedlog godišnjeg obračuna Upravnom odboru podnosi dekan Fakulteta.

Član 232.

Upravni odbor odlučuje o raspodjeli dobiti Fakulteta u skladu sa zakonom.

Na odluku o raspodejli dobiti potrebna je saglasnost osnivača.

XI NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE SA SINDIKATOM

Član 233.

Organi Fakulteta sarađuju sa sindikatom zaposlenika Fakulteta u ostvarivanju prava i obaveza zaposlenika iz ugovora o radu, kao i drugih prava zaposlenika utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i općim aktima, a koja se sastoje u:

– zadovoljavanju obrazovnih i drugih potreba zaposlenika u smislu odredaba kolektivnih ugovora,

– utvrđivanje načina postojanja ekonomskog viška zaposlenika na Fakultetu, kao i način i postupak obezbjeđivanja sredstava za rješavanje problema viška zaposlenika, odnosno konsultacija sa vijećem uposlenika ili sindikatom o aktu poslodavca koji sadrži razloge za otkazivanje ugovora o radu, broj i kategoriju zaposlenika za čije ugovore je predviđen otkaz,

– davanju mišljenja u postupcima ostvarivanja prava i obaveza zaposlenika iz ugovora o radu i zaštite tih prava,

– učešće u produžavanju i zaključenju kolektivnih ugovora.

Član 234.

Sindikat se obavještava o pokrenutim postupcima utvrđivanja odgovornosti radnika.

Upravni odbor, u postupku prethodnog raspravljanja i donošenja određenih općih akata, konsultiraće se sa vijećem zaposlenika, odnosno sindikatom

XII JAVNOST RADA

Član 235.

Radnici i studenti Fakulteta imaju pravo da budu na pristupačan način obaviješteni o svim osnovnim pitanjima koja se tiču njihovih prava, iz radnog odnosa (za radnike), odnosno iz pravila studija (za studente).

Fakultet je dužan da svestrano, objektivno i na pristupačan način obavještava osnivača o svim pitanjima od interesa za ostvarivanje djelatnosti i poslovanja Fakulteta, te drugim zakonom određenim organima dostavlja potrebne izvještaje o radu Fakulteta.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 236.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi saopćavanje neovlaštenim licima ili protivno poslovanju Fakulteta štetilo interesima, poslovnom i javnom ugledu Fakulteta.

Član 237.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito dokumenti i podaci:

– koji sadrže ponude za konkurs ili javno nadmetanje dok ne budu objavljeni rezultati konkursa odnosno javnog nadmetanja;

– koje nadležni organ proglasi poslovnom tajnom;

– koje osnivač povjerljivo saopći Fakultetu.

Dokumente i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom može saopćavati drugim licima dekan Fakulteta.

Član 238.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi radnici Fakulteta, koji na bilo koji način saznaju za isprave ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i po prestanku radnog odnosa na Fakultetu.

XIV OPŠI AKTI FAKULTETA

Član 239.

Osnovni opći akt Fakulteta su Pravila.

Upravni odbor donosi Pravila, kao i njihove izmjene i dopune na prijedlog dekana, većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 240.

U Fakultetu postoje sljedeći opći akti:

_ Pravila fakulteta

– Pravilnik o radu Fakulteta;

– Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenika;

– Pravilnik o kućnom redu Fakulteta;

– Pravilnik o radu biblioteke;

– Pravilnik o praksi studenata i vježbaonici

– Kodeks ponašanja i odjevanja na fakultetu

– Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti;

– Poslovnik o radu Upravnog odbora;

– Poslovnik o radu Nastavno-naučnog vijeća.

Prema ukazanoj potrebi, Upravni odbor može donositi i druge opće akte, pored općih akata određenih u ovom članu, odnosno odgovarajućim odredbama Pravila Fakulteta.

Opće akte, određene ovim članom, donosi Upravni odbor na prijedlog dekana većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 241.

Izradu nacrta Pravila i drugih općih akata Fakulteta organizira i obezbjeđuje sekretar Fakulteta i dostavlja dekanu Fakulteta.

Član 242.

Izmjene i dopune Pravila i drugih općih akata Fakulteta vrše se na način propisan za njihovo donošenje.

Član 243.

Pravila i drugi opći akti Fakulteta stupaju na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Fakulteta.

Član 244.

Autentično tumačenje odredaba Pravila i drugih općih akata Fakulteta daje Upravni odbor Fakulteta.

XV PRESTANAK RADA FAKULTETA

Član 245.

Fakultet prestaje sa radom na način i pod uvjetima propisanim zakonom.

Ako odluku o prestanku rada Fakulteta donosi osnivač, aktom o prestanku utvrđuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za prestanak rada Fakulteta, u skladu sa zakonom i ovim Pravilima.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 246.

Na osnovu Odluke Sabora Islamske zajednice o izmjeni naziva Akademije u fakultet br. 12-MA-380/06 od 06.02.2006. god. i ovih Pravila izvršit će se preregistracija Islamske pedagoške akademije u Zenici u Islamski pedagoški fakultet u Zenici kod registra ustanova Kantonalnog suda u Zenici i ostalim registrima nadležnih organa.

Član 247.

Nakon upisa Fakulteta u sudski registar, zatečene zaposlenike Akademije Fakultet će preuzeti u radni odnos i raspodjeliti na odgovarajuća radna mjesta a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fakulteta.

Član 248.

Fakultet je dužan donijeti opće akte, a koji nisu do sada usvojeni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Član 249.

Izbor i konstituiranje Nadzornog odbora Fakulteta izvršit će se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Član 250.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju da važe Pravila Akademije od 01.02.2005.godine.

Član 251.

Pravila stupaju na snagu kada na njih da saglasnost Rijaset Islamske zajednice i Senat Univerziteta.

Pravila oglašena na

Oglasnoj ploci Fakulteta

___________.2007.godine

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

_______________________

Muftija mr. Ejub ef. Dautović

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN