032 402-919 info.ipf@unze.ba

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU


Odsjek za islamsku vjeronauku je matični i najstariji odsjek Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.

Sve do akademske 2005/06. godine, dugih dvanaest godina, Odsjek za islamsku vjeronauku bio je jedini odsjek Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, a njegovi svršenici dobijali su akademsku titulu i stručno zvanje nastavnik islamske vjeronauke.

Nastavni plan i program povremeno je inoviran i usaglašavan s novim pedagoškim iskustvima i znanstvenim postignućima, a sve s ciljem da se odgovori dvjema temeljnim potrebama:

• potrebi za sticanjem neophodnih pedagoških znanja i nužnom didaktičkometodičkom osposobljenošću studenata i

• potrebi proširenog poznavanja islama u kontekstu zahtjeva vjeronauke, kao redovnog školskog predmeta.

Težilo se da dio kurikuluma Islamske pedagoške akademije koji se odnosi na vjerske predmete bude stavljen u pedagoški kontekst, kako bi zadobio nužnu didaktičkometodičku intencionalnost, odgovorio ciljevima škole i pedagoškim standardima njene nastave, a da njegov općeobrazovni, lingvistički i pedagoško-psihološki dio bude, bar elementarno, zasnovan na načelima islamske obrazovanosti i prožet duhom njenog ethosa.

Trogodišnji studij na Odsjeku za islamsku vjeronauku Prateći savremene standarde edukacije nastavnika utemeljene u tok reforme sistema visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini te usmjeravajući se ka zadobijanju pretpostavki uključivanja u ECTS sistem studiranja, Islamski pedagoški fakultet u Zenici pokrenuo je programiran, stručno nadziran proces reformiranja studija koji podrazumijeva produžetak trajanja studija na tri godine, uvođenje ECTS (European Credit Transfer System) sistema studiranja, kao i uvođenje novih programa koji će obezbijediti kvalitetniju educiranost nastavnika islamske vjeronauke. U akademskoj 2004/05. godini upisana je prva generacija redovnih studenata po novom transformiranom programu trogodišnjeg studija i prva generacija vanrednih studenata na trećoj godini studija. Treću godinu su upisali svršenici dvogodišnjeg studija na Akademiji po posebnom diferencijalnom programu.

Reformirani studij podrazumijeva:

• sticanje diplome u okviru dodiplomskog studija po ECTS sistemu,

• obnovljene programeteološkog, pedagoškog, psihološkog, didaktičkog, metodičkog obrazovanja, strukturalno korespondirajuće studiju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, odnosno nastavničkim fakultetima u Bosni i Hercegovini,

• nove programe posredstvom opcionih kolegija, npr. Integrativna pedagogija koja osposobljava profesora islamske vjeronauke za odgojno-obrazovni rad u razredu shodno principima integracije, inkluzije djece s posebnim razvojnim potrebama,

• nove programe razvoja metodika pojedinih nastavnih disciplina, koji bivaju integrirani putem metodike islamske vjeronauke,

• obnovljene programe osposobljavanja za istraživanje pojava u odgoju i obrazovanju (teorijsko-praktično metodološko osposobljavanje),

• nove programe razvijanja “kulture učenja” (uz upotrebu novih radnih metoda),

• nove programe razvijanja komunikacijskih vještina, shodno potrebama reformirane škole koja traži umijeće građenja paradigme timskog rada,

• nove programe kontinuiranog, planskog usavršavanja nastavnika islamske

vjeronauke (Pravilima Akademije određena matičnost – Centar za pedagoški menadžment) i

• novi program interdisciplinarnog prožimanja referentnih znanosti za odgoj u vjeri (teologija, humanističke znanosti…), što će svoje opredmećenje imati kroz inventivnost i realizaciju nastavnih predmeta i izraziti studentski angažman u toku studija.

Organizacija i trajanje studija

Studij traje šest semestara, a svaki semestar traje petnaest sedmica. Polaganje ispita je organizirano u tri ispitna roka: januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom, a primjenjuje se i kontinuirano praćenje napredovanja studenata u skladu s ECTS sistemom (eseji, istraživački projekti, prezentacije, seminarske radnje…). Nakon završetka studija student stiče diplomu u kojoj će stajati da je stekao akademsku titulu i stručno zvanje profesor islamske vjeronauke.

Akademske 2008/09. godine na Odsjeku za islamsku vjeronauku pokrenut je i magistarski studij, koji se u Bolonjskom procesu naziva II ciklus. Završetkom magistarskog studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici student stiče akademsku titulu i stručno zvanje magistar religijske edukacije, a prvi magistrat na ovom Odsjeku odbranjen je u novembru 2012. godine. Na Odsjeku za vjeronauku urađen je elaborat i za III ciklus (doktorski studij), koji će početi, inša-Allah, u školskoj 2013/14. godini. Svršenici tog ciklusa stiču akademsku titulu i naučno zvanje doktor religijske pedagogije. Svršenici Odsjeka za islamsku vjeronauku i njihova misija Za dvadeset godina postojanja, na Odsjeku za islamsku vjeronauku studij je upisalo 1814 studenata. Do sada (decembar 2012) diplomiralo je ukupno 705 studenata, od kojih je 403 steklo zvanje nastavnika islamske vjeronauke, a 302 zvanje profesora islamske vjeronauke. Na II ciklusu, u prvoj generaciji (2009) studij je upisalo 31, a u drugoj generaciji (2011) 20 studenata. Zahvaljujući, prije svega milosti Allaha Uzvišenog, a zatim ideji, ustrajnosti i predanom radu svih koji su bili uključeni u osnivanje i realizaciju projekata Odsjeka za islamsku vjeronauku, ovaj Odsjek je, tokom dvadesetogodišnjeg rada i razvoja, izrastao u savremeni odgojno-obrazovni studij koji, uprkos mnogim poteškoćama, iza sebe ima solidne rezultate na koje može biti ponosna, prije svega, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, kao osnivač Islamskog pedagoškog fakulteta, ali i naše društvo u cjelini. Odsjek za islamsku vjeronauku obrazuje kadar koji izvodi nastavu islamske vjeronauke u brojnim osnovnim i srednjim školama u našoj domovini, a i šire, u zemljama regije, čak i u Republici Austriji.

Svršenici Odsjeka za islamsku vjeronauku, a ima ih preko sedam stotina, danas uspješno rade i djeluju u našem društvu, bilo u svojstvu nastavnika, odgajatelja ili na nekim drugim općekorisnim poslovima. Smatramo da je od neprocjenjive vrijednosti kada jedna zajednica ili društvo dobiju nastavni kadar koji, koristeći savremena pedagoška i didaktičko-metodička dostignuća, odgaja mlade naraštaje u duhu najuzvišenijih vrijednosti, da budu istinoljubivi, iskreni, čestiti, radini, da cijene i poštuju svoje roditelje, da poštuju starije, da imaju human odnos prema svome okruženju, da se klonu alkohola, droge, nemorala, raznih ekstremizma i brojnih drugih zala koji donosi savremeni način života. Odsjek za islamsku vjeronauku obrazuje i odgaja nastavnike i profesore takvog usmjerenja i kompetencija. Danas oni, vjerno i, nadamo se, uspješno prenose našoj djeci i omladini znanja i vrijednosti stečene na Odsjeku za islamsku vjeronauku. Zbog svega toga očekujemo da će, zauzvrat, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i naše društvo u cjelini, pružiti još veću podršku Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici na kojem i egzistira ovaj Odsjek već punih dvadeset godina.

Dear guests, you can download brief guide through our department from HERE.

Nastavu (predavanja i vježbe) na dodiplomskom studiju na Odsjeku za islamsku vjeronauku izvode stručni nastavnici i saradnici sa odgovarajućim izborima u nastavnička i saradnička zvanja.

Nastavnički tim za I ciklus (dodiplomski studij) studija u ak. 2022/2023. godine možete preuzeti OVDJE.

Nastavnički tim za I ciklus (dodiplomski studij) studija u ak. 2023/2024. godine možete preuzeti OVDJE.

Nastavnički tim za II ciklus studija u ak. 2023/2024. godine možete preuzeti OVDJE.

Nastavnički tim za III ciklus studija u ak. 2023/2024. godine možete preuzeti OVDJE.

 

Poštovani studenti, reformisani NPP Odsjeka za islamsku vjeronauku možete preuzeti OVDJE.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN