032 402-919 info.ipf@unze.ba

ODSJEK ZA ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Odsjek za arapski jezik i književnost novi je odsjek na Islamskom pedagoškom fakultetu i osnovan je Odlukom Rijaseta islamske zajednice u BiH dana  30.03.2012.godine. U oktobru iste godine, Vlada i Skupština Zeničko-dobojskog kantona dali su svoju saglasnost o sufinansiranju Odsjeka. Nakon pozitivnog izvještaja Eksterne komisije, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture  i spotra ovog kantona izdalo je rješenje o ispunjenosti svih uvjeta, te je dalo svoju saglasnosti za otpočinjanje nastave na studijskom Odsjeku za arapski jezik i književnost.

Pokretanje ovog studijskog odsjeka  integralni je dio razvojne projekcije Fakulteta, a naročito razvojne projekcije Katedre za orijentalne jezike i književnost za koju je pri Univerzitetu u Zenici matičan Islamski pedagoški fakultet.

Osnivanje Odsjeka za arapski jezik i književnost inicirano je  potrebama savremenog profiliranja profesora arapskog jezika, a one proizilaze iz postojeće Koncepcije devetogodišnjeg obrazovanja i Okvirnog nastavnog plana i programa FBiH prema kojemu se učenje i pouka arapskog jezika, shodno opcionom kriteriju, odvija već od trećeg, odnosno, šestog razreda. Otvorene mogućnosti učenja arapskog jezika u osnovnim i srednjim školama i njegov ravnopravan status sa drugim evropskim jezicima, otvorile su i realan prostor za šire upošljavanje svršenika ovog studijskog odsjeka.

Studij arapskog jezika i književnosti koncipiran je prema principu 4+1+3, odnosno kao četverogodišnji jednopredmetni studij i studentima nudi temeljno stručno obrazovanje i sticanje solidne jezične kompetencije arapskog jezika i književnosti, kao i  kompetencije u domenu historije, kulture i umjetnosti naroda koji se služe ovim jezikom.

Studijski program ovog Odsjeka rađen je na uvažavanju univerzalnih principa savremenog profiliranja nastavničkog i naročito prevoditeljskog kadra, potreba projeciranih osavremenjenim nastavnim planovima i programima za predškolsko, osnovno i srednješkolsko obrazovanje, te iskustava srodnih domaćih i stranih visokoškolskih institucija. Ovaj program posebno uvažava načela savremenosti i odgovaranja na aktuelne odgojnoobrazovne potrebe u BiH, posebno u domenu sveobuhvatnih jezičkih profiliranja, zatim načelo posebnosti bosanskohercegovačke kulturne tradicije i naslijeđa i njihovog kompatibilnog spoja sa kulturnom tradicijom Bliskog i Srednjeg orijenta, kao i načelo potrebe spoja tradicionalnog i savremenog u cilju kvalitetnog i sveobuhvatnog odgovora na savremene standarde u obrazovanju.

Ciljevi dodiplomskog (I. ciklusa) studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost jesu:

 • sticanje dobre osnove znanja i vještina koji će studentima pomoći da razviju solidno teorijsko, kritičko, historijsko i kulturološko, a posebno, metodičko i praktično razumijevanje arapskog jezika, te književno-kulturnih tradicija nastalih na prostorima upotrebe ovog jezika;
 • poimanje jezičnih fenomena u njihovoj svekolikoj kompleksnosti: u kontekstu jezičnog sistema, u kontekstu njihove medijalne vrijednosti, ali također i u kontekstu njihove povijesne razvojne vertikale;
 • poticanje logičkog i analitičkg razmišljanja kako bi studenti bili osposobljeni za analizu kompleksnijih pitanja iz područja jezika, književnosti, prevodilaštva, historije i kulture;
 • razvijanje i njegovanje kulturne i jezične spone prema bosanskom jeziku u obliku kontrastivnih, odnosno komparativnih seminarskih radova iz jezika i književnosti;
 • intenzivirano razvijanje kulturoloških i komunikacijskih kompetencija i njihovo podizanje na najviši nivo, a u cilju istovremenog profiliranja i stručno obučenih prevodioca koji će biti osposobljeni da kvalitetno interveniraju u raznim oblastima kulturnog i društvenog života;
 • intenzivno razvijanje sposobnosti praktične primjene usvojenih znanja;

Studij arapskog jezika i književnosti na IPF-u koncipiran je prema savremenim evropskim i svjetskim zahtjevima i standardima pouke stranog jezika u ranoj i kasnijoj školskoj dobi, i to kroz posebno osmišljenu grupu stručnih, kulturoloških, pedagoško-psiholoških, didaktičkih i metodičkih kolegija, koji studentima omogućavaju da steknu kompetencije sa širokom stručnom i naučnom primjenljivosti u različitim domenima kulturnog i javnog života kao što su predškolske odgojno-obrazovne institucije, osnovne i srednje škole, srodni fakulteti, instituti, biblioteke, muzeji, ambasade, konzularna i vladina predstavništva, bankarski sektor i oblast građevinarstva, mediji i komunikacije,  naftna i vodo industrija, međunarodne finansije i pravo, centri za poučavanje stranih jezika i prevodilački centri, te brzorastuća oblasti turizma.

Na ovom Odsjeku studenti stiču sljedeće stručne i specijalističke kompetencije:

 • jezičnu kompetenciju u arapskom jeziku na C1-C2 nivou prema Evropskim referentnim stupnjevima,
 • temeljna znanja o savremenim lingvističkim disciplinama,
 • temeljna znanja o teorijama i tehnikama pismenog i usmenog prevođenja,
 • poznavanje kulture zemalja arapskog govornog područja (geografskih, kulturnohistorijskih, društveno-političkih, privrednih i drugih aspekata),
 • poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije,
 • poznavanje teorijskih temelja učenja i poučavanja stranog i drugog jezika, odnosno lingvističkih i kognitivnih teorija na kojima oni počivaju;
 • poznavanje temeljnih didaktičkih načela, te metoda i postupaka poučavanja arapskog jezika s dijahronijskog i sinhronijskog stajališta;
 • poznavanje tehnika istraživačkog rada s obzirom na proces učenja i poučavanja arapskog kao stranog jezika.

Završetkom dodiplomskog četverogodišnjeg studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, sudenti stiču zvanje Diplomirani professor arapskog jezika i književnosti.

Planirani broj prve generacije studenata  u akademskoj 2013./2014. godini jeste 40, od čega 20 redovnih i 20 vanrednih studenata.

Usvojen je i nastavni tim za prva četiri semestra I.ciklusa studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost, a za šefa Odsjeka imenovana je van.prof.dr. Mejra Softić .

(ENGLISH) Dear guests, you can download brief guide through our department from HERE.

(ARABIC) Dear guests, you can download brief guide through our department in arabic from HERE.

Nastavu (predavanja i vježbe) na dodiplomskom studiju na Odsjeku za arapski jezik i književnost izvode stručni nastavnici i saradnici sa odgovarajućim izborima u nastavnička i saradnička zvanja.

Nastavnički tim  za I ciklus (dodiplomski studij) studija u ak. 2023/24. godine možete preuzeti OVDJE.

Nastavnički tim  za II ciklus studija u ak. 2022/23. godine možete preuzeti OVDJE.

Pokretanje Odsjeka za arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakulktetu Univerziteta u Zenici predstavlja naučno utemeljun i kvalitetno osmišljen odgovor ove institucije na potrebe profiliranja profesora arapskog jezika koje proizilaze iz postojeće Koncepcije devetogodišnjeg obrazovanja i Okvirnog nastavnog plana i programa FBiH, prema kojem se učenje arapskog jezika, shodno opcionom kriteriju, predviđa od trećeg, odnosno šestog razreda.

 Osnovna načela i polazišta u izradi Nastavnog plana i programa

Nastavni plan i program za I. ciklus (dodiplomskog) studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost, rađen je na uvažavanju univerzalnih principa savremenog profiliranja nastavničkog i prevoditeljskog kadra, potreba projeciranih osavremenjenim nastavnim planovima i programima za predškolsko, osnovno i srednješkolsko obrazovanje, te iskustava srodnih visokoškolskih institucija iz Bosne i Hercegovine  i inostravstva, a naročito na uvažavanju osnovnih načela Bolonjske deklaracije, što se  posebno odnosi na:

 • afirmiranje novog evropskog modela studija, uporedivih kriterija i metodologija;
 • prihvatanje sistema zasnovanog na tri obrazovna ciklusa, dodiplomskog,
 • diplomskog/magistarskog i postdiplomskog/doktorskog studija;
 • uvođenje ECTS sistema kao prikladnog sredstva u afirmiranju najšire razmjene studenata;
 • afirmiranje mobilnosti studenata, nastavnika, istraživača, administrativnog osoblja;
 • afirmiranje evropske i svjetske saradnje u osiguravanju kvaliteta;
 • afirmiranje sistema lahko prepoznatljivih i usporedivih akademskih stupnjeva i uvođenje supplementa diplomi.

Kod izrade programa Odsjeka naročito su istaknuta načela:

 • jedinstvo modela svih studija u okviru bosanskohercegovačkih studija, tj. jedinstvenim trajanjem svih ciklusa studija (4+1+3 ili 3+2+3);
 • načelo izbornosti ili modularnosti; studentima se nastoji ponuditi mogućnost da biraju neke module i tako sami učestvuju u oblikovanju svog studija;
 • princip jednosemestralnosti kod koncipiranja modula;
 • organiziranja studija u tri bodovne skupine, i to: u dvije bodovne skupine predmeta organizirane nastave (obavezni i izborni moduli) i treće bodovne skupine nastavnih i izvannastavnih naučnih aktivnosti;
 • načelo savremenosti i odgovaranja na aktuelne odgojnoobrazovne potrebe u BiH, naročito u domenu sveobuhvatnih jezičkih profiliranja;
 • načelo posebnosti bosanskohercegovačke kulturne tradicije i naslijeđa i njihovog kompatibilnog spoja sa kulturnom tradicijom Bliskog i Srednjeg orijenta;
 • načelo potrebe spoja tradicionalnog i savremenog u cilju kvalitetnog i sveobuhvatnog odgovora na savremene standarde u obrazovanju.

 Usklađivanje sa ECTSom

Kao članica Univerziteta u Zenici, Islamski pedagoški fakultet je preuzeo obavezu da svoje studijske programe uskladi s Evropskim sistemom prenosa bodova, tzv., European Credit Transfer System (ECTS), prema kojem se, jednom godinom studija, u pravilu stiče 60 ECTS bodova, odnosno, semestralno 30 ECTS bodova.

Završavanjem prvog ciklusa četverogodišnjih (dodiplomskih) studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost, studenti stiču 240 ECTS kredita, čime se ide u susret uspostavljanja vertikalnog sistema prohodnosti kroz sva tri ciklusa, koji su utvrđeni bolonjskim procesom (4 + 1 + 3).

 Opis i reference studija

I. (prvi, dodiplomski) ciklus studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost traje četiri godine, odnosno osam semestara i koncipiran je kao redovan i vanredan.

Da bi završili dodiplomski studij i stekli diplome i stručna zvanja, studenti moraju prikupiti 240 ECTS kredita (30 po semestru, odnosno 60 po godini studija).

Tokom školske godine, studij traje trideset sedmica. Polaganje ispita organizirano je u tri ispitna roka: januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom, a primjenjuje se i kontinuirano praćenje napredovanje studenata u skladu sa ECTS sistemom.

U programu studija predmeti su ravnomjerno, logički i hronološki raspoređeni po godinama studija tako da obezbjeđuju postupno usvajanje znanja, od elementarnih na nižim godinama studija, do visoko stručnih na višim godinama studija.

Na svakoj studijskoj grupi predmeti su organizirani kao obavezni (stručni) i izborni, a također su predviđene izrade seminara, semestralnih radova, pedagoško-didaktičke aktivnosti i završni rad.

Na Odsjek za arapski jezik i književnost upisuju se kandidati koji su završili srednju školu četverogodišnjeg trajanja. Kandidati polažu i prijemni ispit koji se organizira u skladu sa Pravilima Fakulteta.

 Ciljevi studija, kompetencije i sposobnosti studenata

Cilj dodiplomskog studija  na Odsjeku za arapski jezik i književnost jeste omogućiti upisanim studentima sticanje dobre osnove znanja i vještina koji će im pomoći da razviju solidno teorijsko, kritičko, historijsko  i  kulturološko, a posebno, metodičko i praktično razumijevanje arapskog jezika, te književno-kulturnih tradicija nastalih na prostorima upotrebe ovog jezika.

Na studiju arapskog jezika i književnosti studenti stiču sljedeće stručne i specijalističke kompetencije:

 • jezičnu kompetenciju u arapskom jeziku na C1-C2 nivou prema Evropskim referentnim stupnjevima,
 • temeljna znanja o savremenim lingvističkim disciplinama,
 • temeljna znanja o teorijama i tehnikama pismenog i usmenog prevođenja,
 • poznavanje kulture zemalja arapskog govornog područja (geografskih, kulturno-historijskih, društveno-političkih, privrednih i drugih aspekata),
 • poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije,
 • poznavanje teorijskih temelja učenja i poučavanja stranog i drugog jezika, odnosno lingvističkih i kognitivnih teorija na kojima oni počivaju;
 • poznavanje temeljnih didaktičkih načela, te metoda i postupaka poučavanja arapskog  jezika s dijahronijskog i sinhronijskog stajališta;
 • poznavanje tehnika istraživačkog rada s obzirom na proces učenja i poučavanja arapskog  kao stranog jezika.

Studenti stiču sljedeće sposobnosti:

 • sposobnost lingvističke analize strukture i upotrebe jezika,
 • sposobnost primjene različitih metoda u pismenom i usmenom  stučnom prevođenju,
 • sposobnost individualne interpretacije književnog djela,
 • sposobnost primjene interkulturalnog pristupa u uporedbnim analizama kulturnih, privrednih, povijesnih i političkih veza između Bosne i Hercegovine i zemalja arapskog govornog područja,
 • sposobnost planiranja, izvođenja i kritičkog promišljanja procesa učenja i poučavanja arapskog kao stranog jezika,
 • sposobnost upotrebe strategija učenja i poučavanja jezičnih znanja i vještina,
 • sposobnost upotrebe informatičkih i komunikacijskih tehnologija,
 • sposobnost primjene tehnika znanstvenoga i istraživačkog rada.

 Stručni naziv ili stepen koji se stiče završetkom studija

 

Završetkom dodiplomskog četverogodišnjeg studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, sudenti stiču zvanje DIPLOMIRANI PROFESOR ARAPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

    

Za detaljni uvid u nastavni plan i program Odsjeka kliknite OVDJE. (verzija januar 2012. godine)
Za detaljni uvid u nastavni plan i program Odsjeka za arapski jezik i književnost (I ciklus) kliknite OVDJE. 
Za detaljni uvid u nastavni plan i program Odsjeka za arapski jezik i književnost (II ciklus) kliknite OVDJE. 

 

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN