032 402-919 info.ipf@unze.ba

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD


Pored odgojno-obrazovne djelatnosti, Fakultet je, kao renomirana univerzitetska visokoškolska institucija IZ u BiH, aktivno uključen u sve domene naučno-istraživačkog rada, a sve u cilju zadobijanja kompetencija potrebnih za uspješno odgovaranje na izazove i potrebe onih oblasti unutar kojih ovaj fakultet uglavnom i razvija svoju naučno-istraživačku djelatnost. To su oblasti vjerskih znanosti, socijalnih istraživanja, menadžmenta kvaliteta u religijskoj edukaciji, predškolskog odgoja i obrazovanja, jezika i književnosti i islamske misli i civilizacije.

Akademsko osoblje-nastavnici i saradnici Islamskog pedagoškog fakulteta,  svoj naučno-istraživački rad  realiziraju u okviru sva tri ciklusa studija i to kroz publikovanje naučno-stručnih radova, organiziranje i učešće na znanstveno-stručnim konferencijama, seminarima, simpozijima i okruglim stolovima, kroz publikovanje nastavne i stručne literature, kroz učešće u izradi stručnih  projekata te uspostavu međunarodne i regionalne suradnje sa srodnim univerzitetima i fakultetima.

II. i III.ciklus studija

Islamski pedagoški fakultet je 2009. godine upisao prvu generaciju  drugog ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku, a naredne 2010. godine i na Odsjeku za socijalnu pedagogiju. Do juna 2013. godine na ova dva odsjeka magistriralo je ukupno sedam kandidata, od čega pet na Odsjeku za islamsku vjeronauku, a dva kandidata na Odsjeku za socijalnu pedagogiju.

Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje je izradio Elaborat o opravdanosti pokretanja drugog ciklusa studija koji je prošao sve akademske procedure usvajanja i odobravanja te će prva generacija magistranata biti upisana u akademskoj 2013./2014. godini.

Islamski pedagoški fakultet je prva članica Univerziteta koja je, shodno bolonjskom principu obrazovanja, izradila Elaborat o pokretanju trećeg ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku i prva generacija doktoranata će također biti upisana u akademskoj 2013./2014. godini.

Naučno-stručni radovi i konferencije sa međunarodnim učešćem

Nastavnici i saradnici Islamskog pedagoškog fakulteta ulažu veliki napor u oblastima svog istraživanja te su učesnici brojnih međunarodnih i domaćih konferencija i simpozija i autori su brojnih naučnih i stručnih publikacija. Samo u periodu od 2009. godine više od 160 radova publikovano je na domaćim i međunarodnim konferencijama te u različitoj naučnoj i stručnoj periodici. U istom periodu, nastavnici i saradnici fakulteta su objavili blizu 40 naslova knjiga iz najužih oblasti svog istraživačkog rada.

Prateći savremene trendove u odgoju i obrazovanju i nastojeći da ponudi kvalitetna rješenja za narastajuću problematiku u domenima svog djelovanja, Islamski pedagoški fakultet je organizator sedam naučno-stručnih konferencija, a sve su međunarodnog karatktera.

Odsjek za Islamsku vjeronauku je organizator dvije konferencije i suorganizator jedne.

Prvi naučno-stručni skup Kakvu vjeronauku trebamo u školi” je održan 22. i 23. juna 1996. godine, a njegov pokrovitelj je bio Rijaset Islamske zajednice u BiH. Pored toga što se ovim skupom težilo dospjeti do pouzdanijih uvida u aktuelno stanje školske vjeronauke, njime se, naročito, pokušala posvijestiti njena odgojna, duhovna i moralna zadaća, te odgovoriti na pitanje kakva nam treba vjeronauka u školi koja je dugo bila potčinjena ateističkoj ideologiji i koja i danas jeste neodvojivi dio pluralnog i sekulariziranog svijeta, koji je osjetno obilježen indiferentnošću za vjerske i duhovne vrijednosti.

U suradnji sa Fakultetom islamskih nauka iz Sarajeva i Islamskim pedagoškim fakultetom iz Bihaća, IPF i Odsjek za vjeronauku je organizirao i znanstveno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem „Stanje i perspektive vjeronauke u Bosni i Hercegovini“, koja je održana 26. 05. 2012. godine u Sarajevu.

Treći naučno-stručni skup je održan 25.05.2013. godine pod nazivom « Uzroci i prevencija islamofobije ». Izlagači na konferenciji su bili eminentni univerzitetski profesori, teolozi, pisci, filozofi, sociolozi, psiholozi i drugi znanstvenici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Velike Britanije, Kuvajta, Bahrejna i Katara.

Studijski odsjek za socijalnu pedagogiju organizirao je tri znanstveno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem ”Sistem preveniranja socijalnog isključivanja  mladih” koje predstavljaju kontinuum stručno-istraživačkog pristupa koji je usmjeren razumijevanju i postavljanju strategija prevencije poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, odnosno:

  • univerzalna prevencija: 1. Konferencija, april 2006. godine, usmjerena na ukupnu populaciju, s ciljem da osnaži pojedinca i zajednicu
  • selektivna prevencija: 2. Konferencija, novembar  2008. godine, usmjerena ka pojedincu i grupi s rizicima  u razvoju poremećaja u ponašanju višim od prosječnog
  • indicirana prevencija: 3. Konferencija, april 2010. godine, koja je usmjerena ka rizičnim pojedincima, grupama, s registriranim barem i minimalnim znakom nekog oblika poremećaja u ponašanju. Vrijeme održavanja treće Konferencije uokvireno je održavanjem 1. Međunarodnog kongresa studenata Socijalne pedagogije u Bosni i Hercegovini, čiji organizatori su bili Udruženje socijalnih pedagoga, Odsjek za socijalnu pedagogiju i Studentski centar Univerziteta u Zenici.

Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje je 21.04.2012. godine organizirao prvu Znanstveno-stručnu konferenciju s međunarodnim učešćem “Teorija i praksa ranog odgoja”.

Osnovna ideja i koncept Konferencije je bila da se na jednom mjestu okupe znanstvenici, stručnjaci i istraživači iz različitih oblasti i iz različitih zemalja koji se bave istraživanjem ranog odgoja s ciljem razmjene iskustava vezanih za odgoj i obrazovanje u predškolskom i ranom školskom uzrastu.

Okrugli stolovi, tribine, javna redavanja

Islamski pedagoški fakultet je organizator brojnih seminara, okruglih stolova, simpozijuma, javnih tribina i gostujućih predavanja. Tako se u suradnji sa Rijasetom IZ u BiH, na našem fakultetu već tradicionalno i u kontinuitetu organiziraju i realiziraju stručni seminari za imame i vjeroučitelje.

U organizaciji Odsjeka za islamsku vjeronauke održani su okrugli stolovi Kakvu vjeronauku trebamo u školama i Islamski elementi u modernom bosanskohercegovačkom slikarstvu. Katedra za islamsku misao i civilizaciju je organizirala dva okrugla stola: Džemaluddin Afgani i muslimanska moderna i Sadi Širazi, duhovni utemeljitelj OUN-a, Odsjek za predškoilski odgoj i obrazovanje jedan i to pod nazivom Implementacija zakona o obaveznom predškolskom odgoju i obrazovanju. Odsjek za socijalnu pedagogiju je organizator dva okrugla stola: Socijalni pedagog – podrška pozitivnom razvoju zajednice i Društvena pozicija socijalnog pedagoga.

 Odsjek za socijalnu pedagogiju je organizirao i 1. Međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije Bosne i Hercegovine pod nazivom “It’s time”.

Svojom tematskom preokupiranošću Kongres je tretirao trendove razvoja Socijalne pedagogije u BiH i okruženju, studijske odsjeke, studentsku praksu i istraživačke projekte koji su se razvili u okviru studija Socijalne pedagogije u zemljama regiona i šire, a u kontekstu jačanja kompetencija socijalnog pedagoga, bolonjski proces: prednost i nedostaci zamisli i realizacije te iskustva srodnih strukovnih udruženja.

U suradnji sa Fakultetom islamskih nauka iz Sarajeva, Islamskim teološkim fakultetom iz Skopja i Fakulteta islamskih nauka iz Prištine, IPF je 2012.godine organizirao i Okrugli sto „Studije islamske kulture i civilizacije na Balkanu“.

Tokom svog dvadesetogodišnjeg rada Islamski pedagoški fakultet je ostao značajno mjesto događanja kulture u Zeničko-dobojskom kantonu i gradu Zenici.  Na njemu se često organiziraju tribine,  javna predavanja, promocije knjiga, izložbe slika, seminari, razgovori sa istaknutim ličnostima, druženja studenata i omladine, čemu su, naročito, vrijednost dala neka od najpoznatijih imena iz područja obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, diplomatije i politike, kao što su prof. dr. Jasser Auda, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Dohi (Qatar) i direktor Centra za izučavanje intencija šerijata u Londonu,  prof. dr. Adnan Silajdžić (FIN, Sarajevo), prof. dr. Valentina Mandarić (Katolički bogoslovski fakultet, Zagreb, Hrvatska),  prof. dr. Shaikh Ali iz Londona – profesor za bliskoistočne studije i saradnik na Institutu Princ Al-Waleed ibn Talal u Londonu, doc. dr. Ahmet Alibašić (FIN, Sarajevo), prof. dr. Mujo Slatina (Filozofski fakultet, Sarajevo),  prof. dr. Marko Palekčić (Filozofski fakultet Univerziteta u Zagrebu), prof.dr. Nevad Kahteran (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), doc.dr. Nataša Vlah (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci) doc.dr. Stefan Müller-Teusler, Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Breitenbrunn, University of Cooperative education, Salih es-Suhejbani, savjetnik u divanu emira Selmana bin Abdulaziza, književnik Nedžad Ibrišimović, akademik Muhamed Filipović, prof. dr. Ibrahim Tepić, prof. dr. Ayhan Pala, prof. dr. Esad Ćimić, prof. dr. Ejup Ganić, prof. dr. Fehim Nametak, prof. dr. Rešid Hafizović, ambasadori Turske, Irana, Malezije i Egipta, književnik Džemaludin Latić, akademski slikar Salim Obralić i mnogi drugi.

Stručni projekti značajni za razvoj fakulteta

Tokom svog višegodišnjeg djelovanja, Odsjek za socijalnu pedagogiju realizirao je stručni projekat Zenica, grad koji trebamo (razvojni neprofitabilni kantonakli projekat), kao i Tempus projekat Equal opportunities for students with special needs in higher education. Rrealiziraju se i projekti koji imaju za cilj da osnaže koncepte praktične nastave na ovom Odsjeku (saradnja sa Centrom za mentalno zdravlje, posjeta centrima za socijalni rad i komunama za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci).

Katedra za orijentalne jezike i književnost, koja djeluje pri ovom fakultetu, realizirala je projekat pokretanja studijskog odsjeka za arapski jezik i književnost i prva generacija studenata na ovom odsjeku  upisana je akademske 2013./2014.godine.

Značajan naučno-stručni projekat fakulteta predstavlja i Zbornik radova nastavnika i saradnika Islamskog pedagoškog fakulteta koji je svojim kontinuiranim publikovanjem, postavljanjem i poštivanjem visokih standarda u izradi i odabiru radova zadobio status respektabilne serijske publikacije na Univerzitetu u Zenici i šire.

S obzirom na poštivanje visokoh uređivačkih standarda propisanih za serijske publikacije, Zbornik je uvršen u Registar domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici. Uporedo sa kontinuiranim rastom fakulteta, poticanjem i razvijanjem timskog rada, uskom međusobnom komunikacijom, korektnim odnosom, međusobnim nadopunjavanjem, podrškom pojedinačnih znanstvenoedukacijskih nastojanja, a samim time i  širenjem oblasti naučno-istraživačkog djelovanja IPF-a, Zbornik je, sa svakim novim brojem i uz veliki trud njegovih glavnih aktera – autora, recenzenata, urednika i uređivačkih kolegija, lektora, prevodioca, tehničkog urednika – zadobijao na ukupnom kvalitetu što mu je omogućilo da u 2012. godini sa uspjehom prođe zahtjevan proces licenciranja u EBSCO Publishing –Business Source Complete i CEEOL (Central and Eastern European Online Library) bazama podataka.

Od objavljivanja prvog broja Zbornika u 2003. godini, zaključno sa brojem X. u ukupno je objavljeno 153 rada koja su recenzirana i ocijenjena kao izvorni naučni radovi, prethodna priopćenja, pregledni naučni radovi, stručni radovi, izlaganja sa naučnih skupova i kao ocjene i prikazi.

Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje je 2012. godine objavio prvu Znanstvenu monografiju od nazivom Suvremeni tokovi u ranom odgoju, a koja obuhvata najkvalitetnije radove sa prve znanstveno stručne konferencije održane iste godine na IPF-u u organizaciji ovog odsjeka.

Centar za pedagoški menadžment  

Odlukom Upravnog odbora od 14.09.1422./29.12.2002. godine, na fakultetu je osnovan Centar za pedagoški menadžment. Cilj Centra je jačanje znanstvenoistraživačke kompetencije Fakulteta, ali i pronalaženje razvojnog prostora za uključivanje mladih kadrova, prvenstveno onih koji su nakon završene nastavili studij na drugim visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Saradnja sa drugim institucijama

Islamski pedagoški fakultet ostvaruje vrlo blisku suradnju sa brojnim srodnim odgojno-obrazovnim institucijama kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. U proteklom periodu, ostvarena je suradnja sa Pedagoškom akademijom u Zenici, Fakultetom islamskih nauka, Filozofskim fakultetom, Likovnom akademijom u Sarajevu, Filozofskim fakultetom u Tuzli, kao i sa svim našim medresama u BiH i Zagrebu, Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom, Bošnjačkom gimnazijom, Bošnjačkim institutom i Institutom Ibn Sina, te Vijećem kongresa bošnjačkih intelektualaca i Bošnjačkom zajednicom kulture «Preporod».

Svoju potrebu za obogaćivanjem u susretu s drugim, za sticanjem novih znanja i iskustava, fakultet je, djelimično, ostvarivao kontaktima i saradnjom sa brojnim institucijama u inostranstvu, poput Dijanet-Vakufa i Ilahijat fakulteta u Ankari, Islamskog centra u Londonu, Ma'hed al-Fath al-Islami u Damasku, Centra za islamske studije u Londonu, Islamske pedagoške akademije u Cambridgeu, Univerziteta Kralj Ibn Su'ud, Centra za islamske studije u Birminghamu, osobito sa redakcijom njegovog časopisa Al-Sunnah.

Potpisani su menorandumi o suradnji sa Internacionalnim Univerzitetom i Fakultetom islamskih studija u Novom Pazaru, Islamskim pedagoškim fakultetom u Bihaću, a tokom 2011. godine Islamski pedagoški fakultet je organizirao posjete i potpisao Memorandum o naučnoj suradnji sa Islamskim pedagoškim fakultetom iz Beča, Internacionalnim univerzitezom iz Sarajeva i Edukacijskim fakultetom Lingoping Univerziteta iz Švedske.

U prvoj polovini 2012. godine i u suradnji sa institutom Ibn Sina, a na inicijativu IPF-a, Univerzitet u Zenici je potpisao Memorandum o naučnoj suradnji sa Univerzitetom u Teheranu, kojega je na potpisivanju u Zenici zastupao direktor instituta Ibn Sina.

Na inicijativu Odsjeka socijalne pedagogije, Islamski pedagoški fakultet je u 2012. godini također potpisao Memorandum o naučnoj suradnji sa Državnom akademijom u Breitenbrunnu u Njemaćkoj.

Izdavačka djelatnost i promocije knjiga

Islamski pedagoški fakultet se bavi izdavanjem i promocijom knjiga. Riječ je, uglavnom, o knjigama od posebnog vjerskog i kulturnog značaja, o knjigama koje su relevantne za studij, ili o knjigama čiji su autori nastavnici fakulteta.

Vrijedno je napomenuti da je djelo Dvije bosanske hronike, iz prve polovine XVIII st., čiji su autori Omer Novljanin i Ahmed Hadžinesimović, o odbrani Bosne i herojskoj borbi Bošnjaka protiv Austrije 1736-1739. godine prvo djelo koje je, u okviru svoje izdavačke djelatnosti, objavio fakultet.

Kasnije su promovirana brojna druga djela kao što su npr. Nauka kod osmanskih Turaka, od Adnana Adivara, u prijevodu s turskog doc. dr. Kerime Filan, U okrilju Kur'ana, od šehida Sayyida Qutba, Muvekitova povijest Bosne, Priroda porodičnog odgojnog uzora kod Bošnjaka, doc. dr. Edine Vejo i Metodologija tumačenja Kur'ana kod istaknutog hanefijskog učenjaka Ebu Bekra er-Razija el-Džessasa, doc. dr. hfz. Safveta Halilovića, kao i druga djela nastavnika i saradnika fakulteta.

U svojoj dvadesetogodišnjoj izdavačkoj tradiciji, fakultet je bio izdavač ili suizdavač blizu 60 različitih naslova knjiga.

Posljednji veliki izdavački projekat fakulteta jeste Monografija Islamskog pedagoškog fakulteta čije štampanje se očekuje u januaru 2014. godine, a povodom obilježavanja dvadeset godina rada fakulteta.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN