032 402-919 info.ipf@unze.ba

MASTER STUDIJ SOCIJALNE PEDAGOGIJE


REFORMIRANI MAGISTARSKI STUDIJ SOCIJALNE PEDAGOGIJE

Magistarski (II ciklus) studija socijalne pedagogije je nastavak razvijanja kompetancija za kreiranje sistema pojedinačno ili grupno usmjerenih stručnih postupaka, mjera i sredstava, kompetencija za interdisciplinarni, diferencirani pristup prema pojedincu, grupama, institucijama i zajednici, utemeljen na sociopedagoškim znanstvenim i stručnim principima i spoznajama, koji obuhva­ta:

(a) sociopedagošku dijagnostiku – odnosno utvrđivanje sociopedagoških svojstava i potencijala pojedinaca te psihosoci­jal­nih karakteristika grupa i organizacija u svrhu objašnja­vanja i predviđanja njihovog ponašanja, pronalaženja uzroka nedjelo­tvornosti ili poremećaja te planiranja i provođenja sociopedagoških tre­tmana,

(b) sociopedagoške tretmane i savjetodavni rad – odnosno postupke namijenjene zaštiti, održavanju i poboljšanju ukupnog funkcioniranja pojedinaca i grupa, te poboljšanju kvaliteta života i rada, optimalnom iskorištavanju individualnih potencijala i poboljšanju grupne i organizacijske djelotvornosti,

(c) edukacijske aktivnosti – koje uključuju izobrazbu pojedinaca i grupa u ovladavanju općim i specifičnim sociopedagoškim znanjima i vještinama s ciljem stjecanja sociopedagoške naobrazbe, poboljšavanja individualne djelotvornosti i djelotvornosti u radu s ljudima,

(d) sociopedagoška stručna istraživanja – sociopedagoških i psihosocijalnih procesa i stanja pojedinaca i grupa u cilju produbljivanja spoznaja o zakonitostima sociopedagoškog djelovanja te procjeni društvenih potreba i posljedica ekonomskih ili društvenih inicijativa,

(e) sociopedagošku evaluaciju – svih sociopedagoških i drugih postupaka i tretmana koji se tiču pojedinca, grupe ili organizacije i koji mogu imati sociopedagoške posljedice.

Proces izrade programa magistarskog (II ciklus) studija, te oblikovanje programskog sadržaja utemeljeni su na međunarodnim uvidima o prirodi studija socijalne pedagogije u nama najbližoj Hrvatskoj, te Njemačkoj u kojoj su sociopedagoški znanstvenoteorijski koncept i praksa izuzetno razvijeni, te na značajnim iskustvima stečenim u toku konsultiranja širokog kruga stručnjaka: univerzitetskih profesora, pedagoga u školama, socijalnih radnika, psihologa angažiranih u centrima za resocijalizacijsku podršku. U toku ovih konsultacija reafirmiralo se uvjerenje da svaki od uporednih studija socijalne pedagogije u svijetu razvija svoju dvostruku relevanciju:

 1. a) mogućnost priključivanja u općeprihvaćeni studij socijalne pedagogije u suvremenom svijetu, čiji studijski program se situira u prostor kvaliteta u visokom obrazovanju iz kriterija usklađenosti sa ‘dobrom praksom’, socijalnom relevantnoššću,
 2. b) differentia specifica svakog ponaosob studijskog programa, primjerena kulturološkim posebnostima i činjenici da ne postoji mogućnost preslikavanja modela iz jedne sredine u drugu.

Na magistarskom studiju (II ciklusu) jednogodišnjeg (dvosemestralnog) studija studenti stiču 60 ECTS kredita.

Naziv  i trajanje studija

Naziv studija: II ciklus (magistarski) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju.

Trajanje studija: studij traje jednu akademsku godinu, odnosno dva (II) semestra, u toku kojeg studenti ostvaruje 60 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stepen koji ste stiče završetkom studija

Završetkom magistarskog (II ciklus) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici student stiče stručni naziv: magistar socijalne pedagogije.

U saplementu diplomi definiraju se kompetencije u odnosu na modul na kojem je student magistrirao.

Uvjeti upisa

Magistarski (II ciklus) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici mogu upisati kandidati koji su završili prvi ciklus (dodiplomski) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju, sličan studij na drugim fakultetima u BiH i inozemstvu, te svršenici dodiplomskih studija drugih humanističkih i društvenih nauka. Studenti koji su završili drugi studijski program izuzev socijalne pedagogije, socijalnog rada, pedagogije, psihologije, dužni su položiti ispit iz Socijalne pedagogije sa ciljem funkcionalnijeg praćenja studijskog programa drugog ciklusa socijalne pedagogije.

U znanstveno-istraživačkom radu, orijentacija na II ciklusu (magistarski) studija su savremene tendencije znanstvenih i stučnih istraživanja iz područja socijalne pedagogije.

Za sve kandidate obavezno je poznavanje jednog svjetskog jezika.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2009/10. godini samo za studente koji su u prvom ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više, u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona br. 02-38-1231/09 od 14.01.2009. godine.

Strani državljani prijavljuju se na konkurs pod uvjetima predviđenim Pravilima Univerziteta u Zenici i Pravilima Fakulteta.

U slučaju prijave većeg broja kandidata nego što je prdviđeno konkursom prednost imaju kandidati sa boljim referencama iz prethodnog ciklusa studija. Izbor kandidata vrši Vijeće studija.

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta objavljuje konkurs na oglasnoj tabli i web-stranici Fakulteta, te u jednom dnevnom listu. Vijeće diplomskog studija (u daljem tekstu Vijeće) imenuje konkursnu komisiju od tri člana koja daje prijedlog kandidata za prijem na magistarski studij Socijalne pedagogije.

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta u roku od tri dana odlučuje o eventualnim prigovorima i o tome obavještava kandidate.

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta utvrđuju konačnu rang listu koja se objavljuje na oglasnim tablama fakulteta narednog dana od dana usvajanja sa naznakom kandidata koji su primljeni. Odluka Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta je konačna.

Studenti magistarskog studija sa drugih fakulteta koji žele izvršiti prelaz na magistarski studij Socijalne pedagogije na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici mogu to uraditi samo uz posebno odobrenje Vijeća studija i uz konkretne uvjete koje ono propiše, a koji nisu predviđeni općim aktima o magistarskom studiju.

Uvjeti završetka studija

Magistarski  studij (II ciklus) završili su kandidati koji su ispunili sve obaveze predviđene programom studija: sakupili predviđeni broj ECTS kredita, položili sve ispite i ispunili i druge zadatke predviđene pojedinačnim modulima u toku diplomskog studija, te izradili i uspješno odbranili magistarski rad.

Magistarski rad studenti će raditi u skladu sa Procedurom za izradu magistarskih radova na Univerzitetu u Zenici.

Nastava za sve studente izvodi se vikendom po posebnom rasporedu.

Nastavnički tim za II ciklus (magistarski studij) ak. 2023/2024. godine možete preuzeti OVDJE.

Cilj magistarskog (II ciklus) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju jeste proširiti, dopuniti i dodatno osavremeniti i sistematizirati stečena znanja na I ciklusu (dodiplomski) studija socijalne pedagogije, te osigurati vertikalnu akademsku prohodnost studentima koji su završili I ciklus (dodiplomski) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju.

Zadaci studija je razvijanje kompetencija u području:

 • sociopedagoške prevecije,
 • sociopedagoške dijagnostike,
 • sociopedagoškog tretmana i savjetodavnog rada,
 • sociopedagoške resocijalizacije,
 • sociopedagoških stručnih istraživanja i
 • sociopedagošku evaluaciju.

Kompetencije koje student stiče u toku studija

Generičke (opće) kompetencije

U toku II ciklusa studija studenti razvijaju kompetencije u području:

 • sociopedagoške prevencije,
 • sociopedagoške dijagnostike,
 • sociopedagoškog tretmana i savjetodavnog rada,
 • sociopedagoške resocijalizacije,
 • sociopedagoških stručnih istraživanja i
 • sociopedagošku evaluaciju.

Specifične kompetencije

U toku II ciklusa studija studenti razvijaju sljedeće specifične kompetencije:

 • artikulaciju i analizu različitih teorijskih pristupa u socijalnoj pedagogiji
 • deskripciju i analizu elemenata profesionalne kompetentnosti
 • artikulaciju i razumijevanje etičkih pitanja u okviru sociopedagoškog djelovanja
 • razumijevanje  standarda profesionalnog ponašanja socijalnih pedagoga
 • izrada plana razvoja vlastitog profesionalnog identiteta
 • razumijevanje, a potom i programiranje i realizaciju/vođenje stručnog prevencijskog djelovanja
 • pratiti, identificirati i prezentirati trenutne dokaze o incidenciji i prevalenciji zdravlja, mentalnog zdravlja ili bihevioralnih ishoda
 • umijeće komunikacije, suradnje i animacije u procesu osmišljavanja i provođenja preventivnih programa
 • znanje evaluiranja sociopedagoškog projekta prevencije
 • razumijevanje etiologiju ljudskih potreba u zajednici, primjenu različitih modela i metodoloških principa socijalnog rada u zajednici. Ovladati će praktičnim vještinama potrebnim za identifikaciju, planiranje i razvoj socijalnih usluga u zajednici
 • artikuliraju odabrane programe u  kontekstu resocijalizacije;
 • procijenjuju mogućnosti metodskih pristupa u procesu resocijalizacije određenih ciljnih skupina

Od ak.2013/2014.godine magistarski studij Socijalne pedagogije radi prema reformiranom nastavnom planu i programu, kojeg možete preuzeti OVDJE.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN