032 402-919 info.ipf@unze.ba

KATEDRA ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU


Voditeljica Katedre

Doc. dr. Azemina Maglić,

E-mail: azeminadurmic@yahoo.com, azemina.maglic@unze.ba

Sekretar Katedre

Viši Asist. Emina Šarić-Krajišnik

E-mail: saric.emina@gmail.com

Oznaka   UNZE-K-33
Kontakt

Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica

Tel/fax: 032 402 919; 032 402 785

 

Katedra za socijalnu pedagogiju, koja prema novoj organizacijskoj strukturi integriranog Univerziteta u Zenici postoji od juna 2006. godine, matično je smještena na Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici. Znanstveno-naučno i znanstvenoistraživačko područje njenog rada jeste stalno osavremenjivanje i organizacija nastave na predmetima za koje je matična. Na svojoj redovnoj 10/20 Sjednici (Broj: 112-2-05-05/20) održanoj dana 07.10.2020. Katedra za socijalnu pedagogiju je, u sklopu tačke 3. Dnevnog reda, jednoglasno usvojila zaključak prema kome su definirane dvije naučne oblasti i to:

–              Socijalna pedagogija

–              Socijalni rad i Socijalna politika

 

Personalni sastav Katedre čine:

Doc.dr. Azemina Maglić, docent na užoj naučnoj oblasti Socijalna pedagogija (Voditeljica Katedre),

Vanr.prof.dr. Muahrem Adilović, vanredni profesor na naučnoj oblasti Socijalna politika,

Vanr.prof.dr. Elma Begagić,  vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti Socijalna pedagogija,

Doc.dr. Aida Rizvanović, docent birana na predmet Osnove socijalnopedagoške procjene i programiranja u školi,

Asist. Eldar Ćerim, asistent na užoj naučnoj oblasti Socijalna pedagogija (Sekretar Katedre).

 

Članovi Katedre za socijalnu pedagogiju svoje istraživačke aktivnosti realiziraju kroz:

–              pripremu i objavu znanstvenih i stručnih radova, knjiga, sudjelovanje na konferencijama, kongresima, seminarima i okruglim stolovima,

–              recenziranje znanstveno-istraživačkih radova,

–              kreiranje, koordinaciju i saradnju na znanstveno-istraživačkim projektima,

–              članstvo uredništva i moderaciju konferencija i dr.

Predmeti Katedre za socijalnu pedagogiju izučavaju se kao zajednički, smjerski ili izborni i to na Odsjeku za socijalnu pedagogiju, Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje, Odsjeku za islamsku vjeronauku i Odsjeku za inkluzivnu edukaciju Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.  Predmeti sa Katedre za socijalnu pedagogiju u sklopu su  prvog, drugog i trećeg  ciklusa Odsjeka za socijalnu pedagogiju i Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje, te prvog ciklusa na Odsjeku za islamsku vjeronauku i Odsjeka za inkluzivnu edukaciju. Najveći broj predmeta ove Katedre nalazi se na Odsjeku za socijalnu pedagogiju pri čemu je Katedra za socijalnu pedagogiju nosilac smjera Socijalna pedagogija.  Izuzev navedenog, Katedra osigurava istraživačku, konceptualnu, publicističku podršku objašnjavanju i afirmiranju modela studija socijalne pedagogije, a time i seta kompetencija diplomiranih socijalnih pedagoga. Ona ima aktivnu saradnju s ostalim katedrama Univerziteta u Zenici, te drugim znanstveno-istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu s kojima ima potpisane Sporazume o saradnji.

 

 

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN