KATEDRA ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU


Šef Katedre Doc. dr. Elma Begagić

E-mail: socijalnap@gmail.com

Sekretar Katedre Viši ass. mr. Azemina Durmić

E-mail: azeminadurmic@yahoo.com

Oznaka   UNZE-K-33
Kontakt Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica

Tel/fax: 032 402 919; 032 402 785

Katedra za socijalnu pedagogiju, koja prema novoj organizacijskoj strukturi integriranog Univerziteta u Zenici postoji od juna 2006. godine, matično je smještena na Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici. Od njezinog osnivanja do septembra 2011. šef Katedre bila je prof. dr. Edina Vejo. Šef Katedre za socijalnu pedagogiju Univerziteta u Zenici  od 7. septembar 2011. –  31. januar 2013. bio je doc. dr. Izet Pehlić.

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada Katedre za socijalnu pedagogiju Univerziteta u Zenici jesu organizacija i realizacija nastave u okviru prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, razvoj naučno-straživačkog kadra i istraživanje i razvoj u području socijalne pedagogije.

Katedra za socijalnu pedagogiju organizira nastavu (predavanja i vježbe) na Odsjeku za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Pored toga, osigurava istraživačku, konceptualnu, publicističku podršku objašnjavanju i afirmiranju modela studija socijalne pedagogije, a time i seta kompetencija diplomiranih socijalnih pedagoga.

Katedra za socijalnu pedagogiju preko Odsjeka za socijalnu pedagogiju i uz podršku menadžmenta Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici organizirala je diplomirane socijalne pedagoge i osnovala Udruženje diplomiranih socijalnih pedagoga.

Katedra je preko Odsjeka za socijalnu pedagogiju organizirala tri znanstveno-stručne konferencije “Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih” (2006, 2007. i 2010.), dva okrugla stola o profesionalizaciji poziva socijalnih pedagoga (2007. i 2009.), a u saradnji sa Udruženjem diplomiranih socijalnih pedagoga i Studentskim centrom Zenica organizirala je 1. Međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije Bosne i Hercegovine “IT’S TIME” (2010.).

Katedra ima aktivnu saradnju s ostalim katedrama Univerziteta u Zenici, te drugim znanstveno-istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Članovi Katedre:

  1.  R. prof. dr. Edina Vejo
  2.  Van. prof. dr. Izet Pehlić
  3.  Doc. dr. Almira Isić
  4.  Doc. dr. Muharem Adilović

Pored navedenih stalnih članova Katedre, saradnici Katedre su svi nastavnici i saradnici angažirani u realizaciji nastave na nastavnim predmetima koji su u sastavu Katedre.

r.prof.dr. Izet Pajević

r.prof.dr. Alisabri Šabani

v.prof.dr. Amel Alić

v.prof.dr. Mevludin Hasanović

v.prof.dr. Senija Tahirović

doc.dr. Suad Orlić

doc.dr. Zemir Sinanović

v.as.mr. Naira Jusufović

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet