032 402-919 info.ipf@unze.ba

Na osnovu člana 95. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/22), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2024/2025. godini, broj: 02-34-10560/24 od 04.06.2024. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-3784/24 od 12.06.2024. godine, JU Univerzitet u Zenici objavljuje

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA

UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025.GODINI

(PRVI UPISNI ROK)

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2024/2025. godini (Prvi upisni rok) traje od 13.juna do 01.jula 2024. godine.

 

Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 02.jula do 05.jula 2024.godine, a na Medicinskom fakultetu obavit će se od 02.jula do 08.jula 2024.godine.

 

Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata, kao i polaganju prijemnih ispita na studijskim programima fakulteta Univerziteta u Zenici gdje su predviđeni prijemni ispiti.

 

Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se prema planu fakulteta u skladu s usvojenim Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2024/2025.godini.

 

NAPOMENA: Primljeni studenti koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa na studijski program fakulteta Univerziteta u Zenici na koji su aplicirali.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

 

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2024/2025.godine.

 

Rangiranje kandidata provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, koja čini sastavni dio ovog Konkursa, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta Univerziteta u Zenici za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Zenici na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

 

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificiraju nadležni organi, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa.

 

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:

 1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
 2. svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku priznavanja odnosno nostrificikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
 3. diplomu o završenoj srednjoj školi,
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. uvjerenje o državljanstvu,
 6. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

Dokumenta navedena pod tačka b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

 

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

 

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14, 1/18 i 15/21).

 

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca; pripadnika romske nacionalnosti; osoba s invaliditetom preko 70%; osoba bez roditeljskog staranja koje su štićenici ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja u Zeničko-dobojskom kantonu; osoba čiji su roditelji/staratelji korisnici socijalne pomoći, a koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, a koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, odnosno ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit,  a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, Vlada Kantona donosi posebnu odluku o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis. Odluka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis donosi se na osnovu zahtjeva Univerziteta u Zenici.

 

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2024/2025.godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba,  izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

 

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2024/2025.godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

 

Nakon provedena oba upisna roka nadležna tijela fakulteta Univerziteta u Zenici utvrdit će:

 • Za studijski program za koji je upisnom kvotom predviđeno 31 i više studenata nastava ne izvodi ukoliko je na studijski program upisano manje od 30% studenata od broja predviđenog upisnom kvotom za taj studijski program.
 • Za studijski program za koji je upisnom kvotom predviđeno 30 i manje studenata nastava se ne izvodi ukoliko je na taj studijski program upisano manje od 50% studenata od broja predviđenog upisnom kvotom za taj studijski program.
 • Izuzetno od prethodnog stava za studijski program za koji je upisnom kvotom predviđeno 10 i manje studenata nastava se ne izvodi ukoliko je na taj studijski program upisano manje od 100 % studenata od broja predviđenog upisnom kvotom za taj studijski program.

 

Ukoliko studijski program ne ostvari uslove za izvođenje nastave, kandidatima koji su primljeni bit će ponuđen upis na studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta za upis prema utvrđenom Planu upisa.

 

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen Konkurs (DRUGI UPISNI ROK) dana 26. avgusta 2024. godine, a prijem dokumenata vršit će se od 26. avgusta  do 20. septembra 2024.godine.

 

Kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju:

 1. elektronskim putem na online adresu: https://unze.ba/upis      ili
 2. lično na fakultete Univerziteta u Zenici kako slijedi:

 

 

 

UNIVERZITET U ZENICI

OJ FAKULTET INŽENJERSTVA I PRIRODNIH NAUKA

72000  ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI

OJ MAŠINSKI FAKULTET

72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI

OJ FILOZOFSKI FAKULTET

72000 ZENICA, ulica Zmaja od Bosne broj 56.

UNIVERZITET U ZENICI

OJ EKONOMSKI FAKULTET

72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI

OJ PRAVNI FAKULTET

72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI

OJ MEDICINSKI FAKULTET

72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI

OJ POLITEHNIČKI FAKULTET

72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

72000 ZENICA, ulica Bilmišće bb

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA

NA UNIVERZITETU U ZENICI

U AKADEMSKOJ 2024/2025.GODINI

 

 

Red.

broj

 

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij  vanredni

studij

 

 

SVEGA

 finansira Osnivač samofinansirajući
1. FUKULTET INŽENJERSTVA I PRIRODNIH NAUKA        
  Studijski program/Odsjek        
  Metalurško inženjerstvo 5 / / 5
  Inženjerstvo materijala

–        Smjer za Metalne materijale

–        Smjer za Nemetalne materijale

 

5

5

 

/

/

 

/

/

 

5

5

  Hemijsko inženjerstvo 15 / / 15
  Inženjerstvo zaštite okoliša 10 / / 10
  Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite od požara 20 5 / 25
  UKUPNO: 60 5 / 65
2. MAŠINSKI FAKULTET      
  Studijski program/Odsjek        
  Inženjerski dizajn proizvoda 10 / 1 11
  Menadžment proizvodnim tehnologijama 10 / 1 11
  Inženjerska ekologija 10 / 1 11
  Održavanje 10 / 1 11
  Inženjerska i poslovna informatika 10 / 1 11
  Mašinstvo i robotika (trogodišnji studij) 15 / 1 16
  Dizajn i tehnologije u drvopreradi (trogodišnji studij) 5 5 1 11
  UKUPNO: 70 5 7 82 
3. FILOZOFSKI FAKULTET      
  Studijski program/Odsjek        
  Razredna nastava 10 3 2 15
  Matematika i informatika 10 3 2 15
  Engleski jezik i književnost 10 8 2 20
  Njemački jezik i književnost 10 3 2 15
  Turski jezik i književnost 10 3 2 15
  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 7 3 2 12
  Kulturalni studij 10 3 2 15
  Tjelesni odgoj i sport 5 15 10 30
  UKUPNO: 72 41 24 137
4. EKONOMSKI FAKULTET        
  Studijski program/Odsjek        
  Menadžment 40 20 5 65
  Finansije i računovodstvo 40 20 5 65
  UKUPNO: 80 40 10 130
5. PRAVNI FAKULTET        
  Opći smjer 70 10 10 90
  UKUPNO: 70 10 10 90
6. MEDICINSKI FAKULTET        
  Opća medicina (integrisani I i II ciklus studija) 15 35 / 50
  Zdravstvena njega 20 30 / 50
  UKUPNO: 35 65 / 100
7. POLITEHNIČKI FAKULTET        
  Studijski program/Odsjek        
  Građevinarstvo 30 / / 30
  Proizvodni biznis  15 / / 15
  Softversko inženjerstvo 25 25 / 50
  UKUPNO: 70 25 / 95
8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET        
  Studijski program/Odsjek        
  Islamska vjeronauka 20 8 12 40
  Socijalna pedagogija 15 10 10 35
  Predškolski odgoj i obrazovanje 20 10 10 40
  Arapski jezik i književnost 10 4 4 18
  Inkluzivna edukacija 15 5 10 30
  UKUPNO: 80 37 46 163
  SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) 537  228 97  

862 

  SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni)  

(537+228+97)=862 

 

 

 

 

UNIVERZITET U ZENICI

 • SENAT –

Broj: 01-02-1-3140/24

Dana: 24.04.2024.godine

 

Na osnovu članova 56. i 95. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine» Zeničko-dobojskog kantona, broj 12/22) i člana 67. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerzitet u Zenici, na svojoj 04/24 sjednici održanoj 24.04.2024. godine, donosi

 

                                          ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA                                                                                      

ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA

ZA UPIS U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA

UNIVERZITETU U ZENICI

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji:

 

 1. Na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
 • općeg uspjeha,
 • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu,
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta releventnih za određeni studij, i
 • priznanja «Učenik generacije», pod jednakim uslovima u odnosu na druge kandidate.

 

 1. Na fakultetima na kojima nije predviđeno polaganje prijemnog ispita na osnovu:
 • općeg uspjeha,
 • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij, i
 • priznanja «Učenik generacije», pod jednakim uslovima u odnosu na druge kandidate.

 

Član 3.

Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 40, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na jednu decimalu pomnoži sa 8.

 

Član 4.

Broj bodova po osnovu uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz predmeta značajnih za odgovarajući studij po odsjecima pomnoži sa 4.

 

Član 5.

Vrednovanje rezultata po osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu kao i spisak predmeta značajnih za odgovarajući studij iz kojih se polaže prijemni ispit po odsjecima i način bodovanja po ovom osnovu fakulteti će istaći na svojim oglasnim pločama, pri čemu maksimalan broj bodova koje kandidat može postići po ovom osnovu iznosi 40.

 

Član 6.

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 1. za osvojeno prvo mjesto……….3 boda
 2. za osvojeno drugo mjesto……..2 boda i
 3. za osvojeno treće mjesto……….1 bod

 

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou/razini Federacije BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

 1. za osvojeno prvo mjesto………4 boda
 2. za osvojeno drugo mjesto…….3 boda i
 3. za osvojeno treće mjesto………2 boda

 

 

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 1. za osvojeno prvo mjesto………5 bodova
 2. za osvojeno drugo mjesto…….4 boda i
 3. za osvojeno treće mjesto………3 boda.

 

Ukupan broj bodova koje kandidat dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10, a formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou/razini Kantona, Federacije BiH i BiH i to iz predmeta matematika, fizika, strani jezik, informatika. Za tehničke fakultete, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom «Smotra tehničkog stvaralaštva» koje je organiziralo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

 

Član 7.

Kandidat koji je nosilac priznanja «Učenik generacije», pod jednakim uslovima, ima prednost pri upisu na neki od studijskih programa fakulteta Univerziteta u Zenici u odnosu na druge kandidate koji ostvare jednak broj bodova prilikom rangiranja utvrđenog u članu 2. tačka 1. ili 2. ove Odluke.

 

Član 8.

Na fakultete Univerziteta u Zenici mogu se upisati oni kandidati koji na odgovarajućem prijemnom ispitu ostvare najmanje 50% bodova.

 

Član 9.

Postupak provođenja ove Odluke vrši komisija koju imenuje dekan fakulteta.

Na fakultetima na kojima se polaže prijemni ispit, komisija je dužna da obezbijedi tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije.

Nakon zbrajanja bodova za svakog kandidata pojedinačno po svim osnovama iz ove Odluke komisija sačinjava rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava je na oglasnoj ploči nakon što je usvoji nadležni organ, a u roku utvrđenom u Konkursu/Natječaju.

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Naučno-nastavno vijeće fakulteta je dužno da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata.

Odluka Naučno-nastavnog vijeća je konačna.

 

Član 10.

Fakulteti koji u prvom konkursnom/najtečajnom roku ne prime planirani broj kandidata, provest će drugi konkursni/natječajni rok u septembru/rujnu tekuće godine.

 

Član 11.

Kandidati koji u skladu sa ovim Konkursom/Natječajem budu primljeni na fakultete za upis u prvu godinu studija, pored predatih dokumenata podnose:

 

 • upisni, semestralni list i ŠV obrazac,
 • upisnicu-indeks,
 • podatke o zdravstvenom stanju-ljekarsko usvjerenje.

 

U akademskoj 2024/2025. godini studenti participiraju u troškovima studija u skladu sa Odlukom o upisu studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na fakultete Univerziteta u Zenici, kao i troškova participacije studija za ostale godine studija.

 

Član 12.

Detalji o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije, bit će objavljene na oglasnim pločama fakulteta.

_______________________________________________________________________________________________

 

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BH dana 13.06.2024.godine

 

en_USEN