032 402-919 info.ipf@unze.ba

 

Na osnovu čl.: 56., 95., 99. i 100. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 12/22) i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: : 01-02-5-2571/23 sa sjednice održane 13.07.2023. godine, objavljuje se

 

 

KONKURS

za upis kandidata na I godinu III ciklusa (doktorski studij) na Islamskom pedagoškom fakultetu  Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini.

 

U akademsku 2023/24. godinu prima se:

 

  1. Na Odsjek za islamsku vjeronauku – 7 vanrednih studenata.
  2. Na Odsjek za socijalnu pedagogiju -3 vanredna studenata
  3. Na Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje – 3 vanredna studenata.

 

Doktorski studij organizuje se i izvodi za sticanje akademskog stepena:

 

– Doktor humanističkih nauka – oblast: Religijske nauke,

 

– Doktor društvenih nauka – oblast: Socijalna pedagogija,

 

– Doktor društvenih nauka – oblast:  Predškolski odgoj i obrazovanje.

 

Doktorski studij na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici traje 3 (tri) godine, odnosno 6 (šest) semestra.

 

Početak izvođenja naučno-nastavnog procesa utvrđuje se posebnom odlukom NNV Fakulteta i realizovat će se ako bude upisano minimalno 7 studenata.

 

Doktorski studij mogu upisati:

 

– na Odsjek za islamsku vjeronauku: kandidati koji su završili master studij islamske vjeronauke, islamskih nauka, religijske pedagogije, te komplementarnih društvenih i humanističkih nauka i time stekli 300 ECTS bodova;

 

– na Odsjek za socijalnu pedagogiju i Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje kandidati koji su završili master studij socijalne pedagogije, odgojnih nauka, područja primarnog obrazovanja i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, edukacijsko-rehabilitacijske nauke, sociologije, psihologije i kineziologije, te drugih polja u okviru društvenih nauka;

 

–  na Odsjek za islamsku vjeronauku: kandidati koji su stekli zvanje magistra nauke na studiju religijske pedagogije, pedagogije i srodnih humanističkih i društvenih nauka, po pred bolonjskom studijskom programu. Za ove kandidate Vijeće doktorskog studija će donijeti odluku o tretiranju takvih kandidata, odnosno odrediti njihove obaveze na doktorskom studiju;

 

–  na Odsjek za socijalnu pedagogiju i Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje kandidati koji su završili magistarski studij pedagogije, odgojnih nauka, područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i srodnih društvenih nauka, po pred bolonjskom studijskom programu.

 

 

Za ove kandidate Vijeće doktorskog studija će donijeti odluku o tretiranju takvih kandidata, odnosno odrediti njihove obaveze na doktorskom studiju;

 

– kandidati koji su diplomirali na fakultetima islamske, religijske ili opće pedagogije, te društvenih i humanističkih nauka na univerzitetima u inostranstvu, a kojima je nostrificirana diploma u Bosni i Hercegovini, te njihov akademski status odgovara statusu magistra struke ili magistra nauka.

 

Strani državljani prijavljuju se na konkurs pod uslovima predviđenim Statutom Univerziteta u Zenici i Pravilima Fakulteta.

 

Svaki kandidat koji želi upisati studij prilaže molbi kratku biografiju, diplomu o stečenom zvanju magistra nauke i stečenih 300 ECTS bodova, uvjerenje o položenim ispitima sa master studija, uvjerenje o aktivnom poznavanju engleskog, arapskog ili drugog za studij relevantnog stranog jezika, objavljene naučne ili stručne radove, izlaganja sa stručnih ili naučnih skupova na kojima je učestvovao, potvrde o učestvovanju na ljetnim školama ili drugim tečajevima iz religijske, opće, socijalne i predškolske pedagogije, islamske vjeronauke i mektepske nastave, te društvenih i humanističkih nauka, potvrde o učestvovanju ili saradnji na naučnim ili stručnim projektima.

 

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine i slično) mogu se dobiti u nadležnoj službi Sekretarijata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i na web stranici Fakulteta www.ipf.unze.ba.

 

Kontakt telefon 032 / 402-785.

 

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici (Doktorski studij) u akademskoj 2023/2024. godini traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici fakulteta.

 

 

UNIVERZITET U ZENICI

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

72000 ZENICA, ulica Bilmišće bb

sa naznakom (Prijava za upis na doktorski studij)

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 24.10.2023.godine

en_USEN