032 402-919 info.ipf@unze.ba
Dana 11.7. kandidat Nisvet Imamović je odbranio magistarski rad na temu
“AKADEMSKA MOTIVACIJA I SAMOREGULACIJA U UČENJU KAO DETERMINANTE USPJEHA UČENIKA U ISLAMSKOJ VJERONAUCI I OPŠTEG USPJEHA” pred komisijom u sljedećem sastavu:
  1. prof. dr. Almira Isić Imamović – predsjednica komisije
  2. prof.dr.Anela Hasanagić, mentor
  3. doc. dr. Muamer Neimarlija, član i
  4. viši ass. mr. Eniz Patković, sekretar Komisije.
Činom odbrane, kandidat Nisvet Imamović je stekao zvanje magistra religijske edukacije.
en_USEN