032 402-919 info.ipf@unze.ba

U prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici 08. februara 2022. godine  održana je javna odbrana doktorske disertacije ”KUR'ANSKA PERSPEKTIVA FENOMENOLOŠKE DISTINKCIJE POJMOVA EL-KALB i EL-FUĀD mr. Muamera Neimarlije.

Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorskog rada mr. Muamera Neimarlije bio je sljedeći:

– Prof. dr. Džemal Latić, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Tefsir, predsjednik,
– Prof. dr. Safvet Halilović, redovni profesor Univerziteta u Zenici za naučnu oblast Tefsir, mentor i član,
– Prof. dr. Izet Pehlić, redovni profesor Univerziteta u Zenici za naučnu oblast Pedagogija, član,
– Prof. dr. Mensur Valjevac, vanredni profesor Univerziteta u Zenici za naučnu oblast Tefsir, član i
– Prof. dr. Anela Hasanagić, vanredni profesor Univerziteta u Zenici za naučnu oblast Psihologija, član.

          Kandidat Muamer Neimarlija je u doktorskoj disertaciji ”KUR'ANSKA PERSPEKTIVA FENOMENOLOŠKE DISTINKCIJE POJMOVA EL-KALB i EL-FUĀD istražio termine koji, sa stanovišta kur'anske antropološke lingvistike, spadaju među najznačajnije izraze. Budući da još uvijek, na našem govornom području, nije ustanovljeno definitivno semantičko i pojmovno određenje predmetnih izraza uzevši uobzir do sada ponuđene značenjske mogućnosti, ovo pitanje je ostalo otvoreno za dodatna fokusirana istraživanja. Kandidat je, praveći tematski iskorak, preduzeo višeslojnu, multiperspektivnu i sistematiziranu uporednu interpretaciju datih fenomena predstavljenih izrazima el-kalb i el-fuād, istovremeno podržavajući komparativnu analizu relevantnim informacijama iz područja najnovijih empirijskih istraživanja.

          Opseg i dubina istraživačkog zahvata koji je kandidat preduzeo u ovoj disertaciji reflektira se i u spisku literature, koji svjedoči disciplinarno širok spektar korištenih izvora. Pored prijevoda Kur'ana časnog, tefsirskih i hadiskih djela, kandidat je koristio i literaturu iz područja jezikoslovlja, psihologije, religijske pedagogije, islamske duhovosti, filozofije i drugih naučnih oblasti, da bi relevantno utemeljio nalaze do kojih je došao. U tu svrhu konsultirane su 202 bibliografske jedinice (knjige, članci i video zapisi) na bosanskom, arapskom i engleskom jeziku. Rad je tehnički korektno uređen. Zbog olakšane preglednosti iznesenih podataka gotovo svako poglavlje opremljeno je u dobroj mjeri odgovarajućim grafičkim i tabelarnim prikazima. Disertacija sadrži 8 ilustracija i 18 tabela.

          Primjenjujući konstrukt semiotičkog trougla kandidat je došao do istraživačkih nalaza koji omogućuju jasnije razumijevanje i interpretaciju predmetnih izraza. Tematskom analizom referentnih kur'anskih ajeta i višeslojnom komparacijom izraza el-kalb i el-fuād, koja je izvršena posredstvom poređenja konstruiranih kategorija, kandidat je na originalan način evidentirao nemogućnost sinonimije predmetnih izraza u kontekstu unutarkur'anskih terminoloških relacija i, shodno tome, formirao je temeljnu lingvističku pretpostavku za raspravu o fenomenološkoj distinkciji pojava koje stoje iza izraza el-kalb i el-fuād. Konačno, u poglavlju Semantička specifikacija izraza el-kalb i el-fuād kandidat je, uvažavajući diferentne tokove jezika i govora, predstavio istraživačke rezultate koji argumentirano tretiraju fenomenološko određenje izraza el-kalb i el-fuād te fenomenološku narav njihovog međuodnosa.

          Ustanovljena semantička distinkcija i specifikacija pojmova označenih riječima el-kalb i el-fuād, kao ishod ovog istraživačkog rada, može poslužiti kao osnova za daljnje znanstvene analize u oblasti tefsira, hadisa, jezikoslovlja, islamske duhovnosti, religijske pedagogije i bilateralnih tefsirsko-psihologijskih istraživačkih projekata. Ovaj rad obezbijedio je objedinjavanje različitih mišljenja u vezi predmetne teme, što može olakšati znanstveno i stručno referiranje. Osim toga, rezultate ovog istraživanja moguće je transferirati u područje prevodilačke djelatnosti, i to ne samo u odnosu na predmetne fenomene, već i s obzirom na neke njihove istaknute karakteristike određene specifičnim kur'anskim izrazima.

          Zaključno, ovaj rad je značajan pomak u reinterpretaciji semantičkog opsega termina el-kalb i el-fuād u svjetlu tradicionalnih i racionalnih izvora interpretacije Kur'ana časnog u nastojanju da se dođe do pojmovne specifikacije.

Komisija je jednoglasno donijela odluku da je kandidat Muamer Neimarlija, magistar religijske edukacije, uspješno odbranio doktorski rad i time stekao akademsku titulu i stručno zvanje DOKTOR HUMANISTIČKIH NAUKA, polje: RELIGIJSKE ZNANOSTI.

U Zenici, 8. februara 2022. godine   

Iz biografije Muamera Neimarlije

          Muamer Neimarlija rođen je 09.10.1974. godine u Travniku. Trenutno živi u Zenici i radi na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici kao viši asistent za naučnu oblast Tefsir. Pored toga, Muamer Neimarlija je sekretar III ciklusa Odsjeka za islamsku vjeronauku, ECTS koordinator Fakulteta i član Katedre za vjerske znanosti. Oženjen je i otac troje djece.

          Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, u ak. 2004/2005. godini upisao je studij Islamske vjeronauke koji uspješno privodi kraju 2008. godine, o čemu svjedoči i dodijeljena Nagrada rektora kao najboljem studentu na Univerzitetu u Zenici u ak. 2007/2008. godini za ostvareni prosjek ocjena 9,47 u toku studija. 2009. godine upisuje postdiplomski studij ”Menadžment kvaliteta u religijskoj edukaciji” na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Master studij okončao je odbranom magistarskog rada ”Mikropedagoški aspekt kur'anskog modela odgoja u školskoj vjeronauci” 13.02.2013. godine. U akademskoj 2011/2012. godini za uspješno položene ispite i ostvareni prosjek ocjena 9,75 u toku postdiplomskog studija dodijeljena mu je Povelja rektora. U ak. 2013/2014. godini biran je u zvanje asistent za naučnu oblast Tefsir, a ak. 2017/2018. u zvanje viši asistent za naučnu oblast Tefsir.

         Kandidat je koautor dva udžbenika islamske vjeronauke, za 8. i 9. razred osnovne škole. U svojstvu člana uredničkog kolegija Muamer Neimarlija uzeo je učešće u izradi monografije Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Objavio je 11 naučnih i stručnih radova. Pored toga, kandidat je prevodilac preko 20 članaka koji tretiraju oblast znanstvene nadnaravnosti Kur'ana i sunneta, objavljenih u časopisu Novi horizonti.

          Ak. 2016/2017. kandidat mr. Muamer Neimarlija upisao je trogodišnji doktorski studij na Odsjeku za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Za postignut najbolji uspjeh i prosjek ocjena 10 tokom studija na III ciklusu dodijeljena mu je Povelja dekana u ak. 2019/2020. Projekat doktorske disertacije odbranio je 07.06.2019. godine. Na sjednici od 23.12.2021. godine Senat Univerziteta je prihvatio Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorskog rada mr. Muamera Neimarlije.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN