032 402-919 info.ipf@unze.ba

U subotu 5. juna 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandida Eldara Ćerima pod naslovom „Stilovi roditeljstva kao determinanta pojave rizičnih ponašanja kod adolescenata“.

Kolega Eldar Ćerim izabranu temu obradio je s punom znanstveno-istraživačkom zrelošću i odgovornošću i kvalitetno iskoristio postojeće mogućnosti istraživanja u okviru kvantitativne istraživačke paradigme. Magistrant je pokazao zrelost i samostalan pristup u primjeni metodologije znanstveno-istraživačkog rada. Kroz cijeli rad protkana je znanstveno-istraživačka socijalnopedagoška nit izabranog istraživačkog problema.

Magistarski rad na temu „Stilovi roditeljstva kao determinanta pojave rizičnih ponašanja kod adolescenata“ ima značajnu društvenu aktuelnost, znanstveni i praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog razvoju socijalne pedagogije kod nas i prilog znanstvenoistraživačkoj analizi rizičnih ponašanja kod adolescenata.

Ovim magistarskim radom također su otvorena važna pitanja za rizična ponašanja kod adolescenata. Nesumnjivo je da će rad biti podsticaj da se na sličan način priđe istraživanju rizičnih ponašanja kod adolescenata i iz drugih uglova iz kojih se ona mogu posmatrati.

Ovim činom kolega Eldar Ćerim stekao je zvanje magistra socijalne pedagogije.

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

– Dr. sc. Edina Vejo, redovna profesorica za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednica Komisije,

– Dr. sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor član Komisije i

– Dr. sc. Azemina Maglić, docentica za naučnu oblast Socijalna pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, članica Komisije.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN