032 402-919 info.ipf@unze.ba

Na osnovu Odluke Nastavno naučnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta  Univerziteta u  Zenici od     18.05.2021. godine JU Islamski pedagoški fakultet  u Zenici daje slijedeću:

 O B A V I J E S T

ELDAR ĆERIM, diplomirani socijalni pedagog  iz Zenice, će braniti magistarski rad na temu:

„STILOVI RODITELJSTVA KAO DETERMINANTA POJAVE RIZIČNIH PONAŠANJA KOD ADOLESCENATA„

 

dana 05.06.2021. godine s početkom u 11  sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici pred Komisijom u sasatavu:

Prof.dr. Edina Vejo, predsjednik
Prof.dr. Izet Pehlić, mentor i član
Doc.dr. Azemina Maglić,član
Ass. Emina Šarić, sekretar

Magistarski rad  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Islamskog pedagoškog  fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici
Prof.dr. Muharem Adilović

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN