032 402-919 info.ipf@unze.ba

Na osnovu člana 127. stav 1. alineja h) Statuta Univerziteta u Zenici, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici raspisuje

KONKURS za izradu studentskih naučnoistraživačkih radova u 2021. godini

Pravo konkurisanja za temu ima svaki aktivni student I, II i III ciklusa na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Zenici koji ispunjava sledeće uslove:

– da je upisao najmanje treći semestar studija I ciklusa studija;
– da je u toku studija ostvario prosječnu ocjenu najmanje 8,00 (8 i 00/100);
– da sluša ili je odslušao predmete iz oblasti iz koje je tema za koju se prijavljuje.

Zainteresovani studenti treba da uz dostavljeni rad u mejlu dostave i sljedeće podatke:

-ime i prezime,
-godina studija i broj indeksa,
-prosječna ocjena u toku studija,
-naziv teme za koju konkurišu.

Jedan student može konkurisati za najviše jednu temu.

Naučno-istraživački radovi mogu biti iz sljedećih oblasti:

– Religijska edukacija,

– Socijalna pedagogija,

– Predškolski odgoj i obrazovanje,

– Arapski jezik i književnost i

– Inkluzivna edukacija

Radovi se dostavljaju se elektronski na mejl prodekana za naučnoistraživački rad: izet.pehlic@gmail.com.

Rok za dostavljanje radova je 1. juli 2021. godine do 15 sati. Nepotpune ili neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Rezultati Konkursa bit će objavljeni najkasnije 1. oktobra 2021. godine.

Naučnoistraživački radovi trebaju da sadrže istraživačke rezultate koji do sada nisu izloženi ili objavljeni u printanoj ili elektronskoj verziji.

Konkursna komisija će izdvojiti najbolji rad koji će biti i novčano nagrađen.

Također, konkursna komisija će izdvojiti najbolje radove koji budu zadovoljavali standarde za objavljivanje u Zborniku radova Fakulteta, te radovi koji uspješno prođu dvostruku tajnu recenziju bit će objavljeni u Zborniku radova Fakulteta.

Radovi mogu biti napisani na bosanskom i engleskom jeziku.

KRATKO UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA

Radovi se dostavljaju u Word formatu, font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5, margins normal, u obimu od 10 do 16 stranica, ili ne duži od 5.000 riječi ili 30.000 znakova (characters).

Na prvoj stranici rada, u lijevom gornjem uglu, treba navesti ime i prezime autora, ispod njega e-mail autora.

Ako se u radu kreiraju odjeljci (podnaslovi) treba nastojati da se u radu koriste najviše tri nivoa. Nivoe naslova ne treba označavati arapskim brojevima (1. / 1.1. / 1.1.1.) i za različite nivoe treba upotrebljavati različite tipove slova:

Masnim (bold) slovima (Times New Roman, veličina 12)

Masnim (bold) kosim slovima (Times New Roman, veličina 12)

Običnim slovima, a naslov kurzivom (Times New Roman, veličina 12)

Popis korištene literature, slike, tabele i grafikoni koji su sastavni dio rada moraju imati naslov, izvor i broj.

Pri upućivanju na tekstove drugih autora, kao i pri njihovom citiranju, radi ekonomičnosti i preglednosti treba koristiti navođenje izvora unutar teksta, tj. APA. sistem citiranja, po kojem treba navesti i literaturu na kraju rada.

Ako je rad napisan na bosanskom jeziku iza literature se dostavlja prijevod sažetka i ključnih riječi na engleskom jeziku, a ako je rad napisan na engleskom jeziku iza literature se dostavlja prijevod sažetka i ključnih riječi na bosanskom jeziku.

Zenica, 8. januar 2021. godine.

DEKAN FAKULTETA
Prof. dr. Muharem Adilović

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN