032 402-919 info.ipf@unze.ba

ODSJEKA ZA ISLAMSKU VJERONAUKU:

III SEMESTAR:
1. Hadiski tekstovi (svi studenti: R., RS. i V.)
IV SEMESTAR:
1. Tefsirski tekstovi
2. Engleski jezik I
3. Njemački jezik I
4. Turski jezik I (sa Odsjekom za arpaski jezik)
V SEMESTAR:
2. Nastavna komunikacija (svi studenti: R., RS. i V.)
1. Engleski jezik II
2. Njemački jezik II
VI SEMESTAR
1. Osnove arapske književnosti (svi studenti: R., RS. i V.)
VIII SEMESTAR
1. Trening socijalnih vještina
2. Evropska sudbina islama

ODSJEKA ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU:

II SEMESTAR:
1. Engleski jezik I
2. Njemački jezik I
III SEMESTAR:
1. Engleski jezik II
2. Njemački jezik II
VI SEMESTAR:
1. Metode socijalnog rada u zajednici (svi studenti: R., RS. i V.)
VII SEMESTAR:
1. Socijalna politika marginalnih grupa (svi studenti: R., RS. i V.)
VIII SEMESTAR:
1. Okupaciona terpaija
2. Obrazovne politike (+ studenti koji su izabrali Metode samozaštite)

ODSJEKA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE:

I SEMESTAR:
1. Vjera i život (svi studenti: R., RS. i V.)
II SEMESTAR: 
1. Engleski jezik I
2. Njemački jezik I
III SEMESTAR
1. Obrazovanje i religija
2. Metode posalničkog odgoja (zajedno sa SP)
3. Engleski jezik II
4. Njemački jezik II IV SEMESTAR
1. Kultura religija (svi studenti: R., RS. i V.)

ODSJEKA ZA ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST:

II SEMESTAR:
1. Tradicijski izvori arapske lingvistike I
2. Kultura i umjetnost Bliskog i Srednjeg istoka
III SEMESTAR:
1. Tradicijski izvori arapske lingvistike II (svi studenti: R., RS. i V.)
IV SEMESTAR:
1. Vjera i život (svi studenti: R., RS. i V.)
2. Turski jezik I (svi studenti: R., RS. i V.)
V SEMESTAR:
1. Arapska poezija
2. Engleski jezik II
3. Njemački jezik II
VI SEMESTAR:
1. Orijentalizam (svi studenti: R., RS. i V.)
VIII SEMESTAR:
1. Stručno prevođenje (svi studenti: R., RS. i V.)

ODSJEKA ZA INKLUZIVNU EDUKACIJU:

I SEMESTAR:
1. Dječija igra i kreativnost
II SEMESTAR:
1. Engleski jezik I
2. Njemački jezik I
IV SEMESTAR:
1. Metodike inkluzivne vjeronaučne nastave
V SEMESTAR:
1. Engleski jezik II
2. Njemački jezik II

NAPOMENA ZA STUDENTE: Svi studenti koji su anketnom listiću odabrali jedan od gore navedenih predmeta dužni su isti upisati u indeks, a svi drugi studenti koji su u anketnom listiću izabrali predmete za koje se nije opredijelilo najmanje 35% redovnih i redovnih-samofinasirajućih studenata dužni su, također, u indeks upisati jedan od gore navedenih predmeta.
Kao Strani jezik I studneti mogu upisati isključivo samo onaj koji su unijeli i anketni listić.
Obzirom da su oformljenje grupe, prema izboru studenta, naknadne promjena stranog jezika i izbornog predmeta neće biti moguće.

U Zenici, 08.10.2002. Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Doc. dr. Mensur Valjevac

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN