032 402-919 info.ipf@unze.ba

U utorak 23. juna 2020. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Samira Ahmića pod naslovom „Interakcijsko-komunikacijski faktori akademskog uspjeha u mektebskoj nastavi“.

Kolega Samir Ahmić ovu temu obradio je s odgovornošću i naučno-istraživačkom zrelošću. Magistrant je pokazao zrelost i samostalan pristup u primjeni metodologije znanstvenoistraživačkog rada.

Magistarski rad na temu „Interakcijsko-komunikacijski faktori akademskog uspjeha u mektebskoj nastavi“ društveno je aktuelan, ima znanstveni i praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog istraživanju interakcijsko-komunikacijskih faktora akademskog uspjeha u mektebskoj nastavi.

Ovim magistarskim radom, također, otvorena su važna pitanja kvaliteta realizacije mektebske nastave. Nesumnjivo je da će rad biti podsticaj da se na sličan način priđe istraživanju i drugih segmenata akademskog uspjeha u mektebskoj nastavi.

Ovim činom kolega Samir Ahmić stekao je zvanje magistra religijske edukacije.

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

– Dr. sc. Sedad Dizdarević, redovni profesor za naučnu oblast Islamska kultura i civilizacija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije.

– Dr. sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije i

– Dr. sc. Safet Husejnović, docent za naučnu oblast Kiraet i kur'anske znanosti, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije,

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN