032 402-919 info.ipf@unze.ba

 

Islamski pedagoški fakultet u Zenici, 3.12. 2018. godine potpisao ja Memorandum o saradnji sa Caritasom Švicarske u Bosni i Hercegovini, u cilju pružanja stručne podrške pri realizaciji projekta pod nazivom Predškolsko obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (PEACH). Cilj projekta je omogućiti djeci iz ranjivih kategorija pristup poludnevnom i obaveznom predškolskom obrazovanju.

Projekat  će se realizovati u JU Predškolski odgoj i obrazovanje u Zenici, zatim u JU „Gradski dječiji vrtić“ u Zavidovićima te u JU predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ u Kaknju. Partner u implementaciji projekta je i nevladina organizacija Asocijacija za razvoj LEDA iz Zenice.

Radna grupa, koju čine voditelj Odsjeka za predškolski odgoja i obrazovanje (v. prof. dr. Almira Isić-Imamović) i  članovi Katedre za socijalnu pedagogiju (r. prof. dr. Edina Vejo, v. prof. dr. Izet Pehlić, doc. dr. Elma Begagić, doc. dr. Muharem Adilović i v. ass. mr. Azemina Durmić)  Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, koordinirat će i sudjelovati u realizaciji cjelokupnog projekta. U cilju osnaživanja Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, unutar projekta planirana su i predavanja inozemnih gostujućih profesora i eksperata iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja.  Sa realizacijom projekta će se početi u decembru 2018. godine, a njegovo okončanje planirano je 2021. godine.   

en_USEN