ZBORNIK RADOVA
ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI

Poštovani naučnici i istraživači!

 

Zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici pokrenut je 2003. godine u namjeri da se na našem Fakultetu intenzivira i unaprijedi naučno-istraživački rad i izdavačka djelatnost. Kad je pokrenut u njemu su mogli objavljivati samo nastavnici i saradnici Fakulteta koji su bili uključeni u nastavni proces na Fakultetu, a danas Zbornik radova je otvoren za domaće i inostrane naučnike i istraživače iz humanističkih i društvenih nauka, kao i za studente II i III ciklusa studija na Fakultetu.

U Zborniku radova objavljuju se prilozi iz svih naučnih disciplina koje se izučavaju na Fakultetu, a strukturu Zbornika čine sljedeća poglavlja: socijalna istraživanja, vjerske znanosti, islamska misao i civilizacija, jezik i književnost, teorija i praksa ranog odgoja i religijska edukacija.

Zbornika radova izlazi jednom godišnje u decembru mjesecu.

U Zborniku radova objavljuju se samo radovi koji nisu objavljeni u drugim publikacijama, niti su istovremeno poslani na objavljivanje drugom časopisu.

Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici indeksiran je u EBSCO i CEEOL bazama podataka, a radovi koji se objavljuju prolaze dvostruku anonimnu recenziju i ocjenjuju se kao: izvorni naučni rad (original scientific paper), prethodno saopćenje (preliminary note), pregledni naučni rad (review article), stručni rad (professional paper), a objavljuju se i prikazi knjiga (book review).

Radovi za Zbornik radova šalju se Redakciji Zbornika samo u elektronskoj formi (Microsoft Word) na adresu: ipfzbornik@gmail.com.

Radovi se ne objavljuju ukoliko nisu pripremljeni u skladu sa Uputstvom ili ukoliko ne dobiju afirmativne recenzije oba anonimna recenzenta. Radovi koji nisu urađeni prema Uputstvu ne prihvataju se i ne šalju se na recenziju.

 

Urednik Zbornika

Prof. dr. Izet Pehlić

 

Uređivački kolegij

Prof. dr. Almira Isić, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici

Prof. dr. Esam Al-Ghareb, Kuwait University – Kuwait

Prof. dr. Izet Pehlić, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici

Prof. dr. Mawil Yousif Izzi Dien, University of Wales – United Kingdom

Prof. dr. Mujo Slatina, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Nusret Isanović, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Šukrija Ramić, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici

Doc. dr. Elma Begagić, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici

 

Kontakt

Islamski pedagoški fakultet u Univerziteta Zenici
Juraja Neidharta 15

72000 Zenica

Bosna i Hercegovina
E-mail: ipfzbornik@gmail.com

Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA

U Zborniku radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici objavljuju se radovi nastavnika, saradnika i studenata II i III ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, te naučnika i istraživača izvan Fakulteta.

Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici indeksiran je u EBSCO i CEEOL bazama podataka, a radovi koji se objavljuju prolaze dvostruku anonimnu recenziju i ocjenjuju se kao: izvorni naučni rad (original scientific paper), prethodno saopćenje (preliminary note), pregledni naučni rad (review article), stručni rad (professional paper), a objavljuju se i prikazi knjiga (book review).

U Zborniku radova objavljuju se samo radovi koji nisu objavljeni u drugim publikacijama, niti su istovremeno poslani na objavljivanje drugom časopisu.

Radovi se dostavljaju na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili engleskom jeziku i kao takvi se objavljuju.

Radovi se dostavljaju u Word formatu, font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5, margins normal, u obimu od 10 do 16 stranica, ili ne duži od 5.000 riječi ili 30.000 znakova (characters). Radovi se pišu fontom Times New Roman 12, stil normal i proredom 1,5.

Na prvoj stranici rada, u lijevom uglu gore,  treba navesti ime i prezime autora, ispod njega puni naziv ustanove u kojoj radi autor/i, e-mail autora.

Naslov rada se piše velikim bold slovima, veličina 14, centrirano na stranici i treba biti metodološki korektan i jasan.

Iza naslova rada slijedi sažetak obima od 500 do 750 znakova. Sažetak rada, kao i sam rad, treba biti jasan, te upućivati na svrhu rada, teorijsko-metodologijska polazišta, glavne rezultate i zaključak. Iza sažetka treba navesti do šest ključnih riječi, koje su naučno i stručno referentne za obrađivanu tematiku.

Ako se u radu numeriraju odjeljci (podnaslovi) treba nastojati da se u radu koriste najviše tri nivoa. Nivoe treba označavati arapskim brojevima (1. / 1.1. / 1.1.1.) i za različite nivoe treba upotrebljavati različite tipove slova:

  1. Masnim (bold) slovima (times New roman)

1.1. Broj masnim (bold) slovima, a naslov masnim kosim slovima (times New roman)

1.1.1. Broj običnim slovima, a naslov kurzivom (Times New Roman)

Popis korištene literature, slike, tabele i grafikoni koji su sastavni dio rada moraju imati naslov, izvor i broj.

Citiranje i izvori

Pri upućivanju na tekstove drugih autora, kao i pri njihovom citiranju, radi ekonomičnosti i preglednosti treba koristiti navođenje izvora unutar teksta, tj. A.P.A. sistem citiranja. Referenca se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora, godinu izdanja i, ako je riječ o citatu, broj stranice: (Slatina, 2005) ili (Slatina, 2005:188). Ako rad ima do dva autora, treba navesti oba: (Hasanagić i Pehlić, 2000). U slučaju zajedničkog rada više od dva autora koristi se oblik “i saradnici”, na primjer: (Vejo i sar., 1997).

Sve reference u tekstu navode se kao i prvi put, odnosno ne koriste se oblici poput “ibid.”, “op. cit.”, “loc. cit.” i slično. Autorima se sugerira da u bilješkama navode isključivo komentar ili dopunu rečenog u tekstu.

U popisu literature (bibliografiji), koji se navodi na kraju rada, treba navesti pune podatke o svim djelima koja se spominju u referencama. Radovi se navode abecednim redom prema prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora. Ako se navodi više radova istog autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c itd.) iza godine izdanja. U slučaju zajedničkog rada više autora, u popisu – literature ne koristi se oblik “i saradnici”, nego se navode svi autori.

Popis literature treba izraditi prema navedenim primjerima:

Knjiga: Gudjons, H. (1994). Pedagogija – temeljna znanja, Zagreb, Educa

Članak u časopisu: Šućur, Z. (2000). Romi kao marginalna skupinaDruštvena istraživanja, god. 9, br.2-3, Zagreb, str. 197-210

Članak u zborniku radova: Poljak, V. (1996). Kreiranje inovacijske škole, u: Vrgoč, H. (ur.), Pedagogija i hrvatsko školstvo, Zagreb, HPKZ, str. 62-68.

Internet izvori: Pašalić Kreso, A.: Education in Bosnia and Herzegovina: Minority Inclusion and Majority Rules, The system of education in BiH as a paradigm of political violence on education, dostupno na: http://www.tc.edu/cice/Issues/02.01/PDFs/21pasalickreso.pdf (posjeta: 27.11.2012.).

Ako je rad napisan na bosanskom, srpskom, hrvatskom jeziku iza literature se dostavlja prijevod sažetka i ključnih riječi na engleskom jeziku, a ako je rad napisan na engleskom jeziku iza literature se dostavlja prijevod sažetka i ključnih riječi na bosanskom, srpskom, hrvatskom jeziku.

Za sva naglašavanja u tekstu koristiti italic  slova, a ne koristiti bold ili podvlačenja. Za sva nabrajanja koristiti samo bulets  ili crtice. Tekst treba da bude paginiran.

Radovi za Zbornik radova šalju se Redakciji Zbornika samo u elektronskoj formi (Microsoft Word) pripremljeni u skladu sa Uputstvom na adresu: ipfzbornik@gmail.com.

Radovi se ne objavljuju ukoliko nisu pripremljeni u skladu sa Uputstvom ili ukoliko ne dobiju afirmativne recenzije oba anonimna recenzenta. Radovi koji nisu urađeni prema Uputstvu ne prihvataju se i ne šalju se na recenziju.

Redakcija Zbornika radova

Islamski pedagoški fakultet u Univerziteta Zenici
Juraja Neidharta 15

72000 Zenica

Bosna i Hercegovina
E-mail: ipfzbornik@gmail.com

 

Zbornik radova br. 15/2017 / PROCEEDINGS No. 15/2017


Zbornik radova br. 14/2016 / PROCEEDINGS No. 14/2016


Zbornik radova br. 13/2015 / PROCEEDINGS No. 13/2015


Zbornik radova br. 12/2014 / PROCEEDINGS No. 12/2014


Zbornik radova br. 11/2013 / PROCEEDINGS No. 11/2013


Zbornik radova br. 10/2012 / PROCEEDINGS No. 10/2012


Zbornik radova br. 9/2011 / PROCEEDINGS No. 9/2011


Zbornik radova br. 8/2010 / PROCEEDINGS No. 8/2010


Zbornik radova br. 7/2009 / PROCEEDINGS No. 7/2009


Zbornik radova br. 6/2008 / PROCEEDINGS No. 6/2008


Zbornik radova br. 5/2007 / PROCEEDINGS No. 5/2007


Zbornik radova br. 4/2006 / PROCEEDINGS No. 4/2006


Zbornik radova br. 3/2005 / PROCEEDINGS No. 3/2005


Zbornik radova br. 2/2004 / PROCEEDINGS No. 2/2004


Zbornik radova br. 1/2003 / PROCEEDINGS No. 1/2003

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Fax: +387 (0)32 402 919

info@ipf.unze.ba

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet