KATEDRA ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU


Šef Katedre Doc. dr. Elma Begagić

E-mail: socijalnap@gmail.com

Sekretar Katedre Viši ass. mr. Azemina Durmić

E-mail: azeminadurmic@yahoo.com

Oznaka   UNZE-K-33
Kontakt Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica

Tel/fax: 032 402 919; 032 402 785

Katedra za socijalnu pedagogiju, koja prema novoj organizacijskoj strukturi integriranog Univerziteta u Zenici postoji od juna 2006. godine, matično je smještena na Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici. Od njezinog osnivanja do septembra 2011. šef Katedre bila je prof. dr. Edina Vejo. Šef Katedre za socijalnu pedagogiju Univerziteta u Zenici  od 7. septembar 2011. –  31. januar 2013. bio je doc. dr. Izet Pehlić.

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada Katedre za socijalnu pedagogiju Univerziteta u Zenici jesu organizacija i realizacija nastave u okviru prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, razvoj naučno-straživačkog kadra i istraživanje i razvoj u području socijalne pedagogije.

Katedra za socijalnu pedagogiju organizira nastavu (predavanja i vježbe) na Odsjeku za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Pored toga, osigurava istraživačku, konceptualnu, publicističku podršku objašnjavanju i afirmiranju modela studija socijalne pedagogije, a time i seta kompetencija diplomiranih socijalnih pedagoga.

Katedra za socijalnu pedagogiju preko Odsjeka za socijalnu pedagogiju i uz podršku menadžmenta Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici organizirala je diplomirane socijalne pedagoge i osnovala Udruženje diplomiranih socijalnih pedagoga.

Katedra je preko Odsjeka za socijalnu pedagogiju organizirala tri znanstveno-stručne konferencije “Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih” (2006, 2007. i 2010.), dva okrugla stola o profesionalizaciji poziva socijalnih pedagoga (2007. i 2009.), a u saradnji sa Udruženjem diplomiranih socijalnih pedagoga i Studentskim centrom Zenica organizirala je 1. Međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije Bosne i Hercegovine “IT'S TIME” (2010.).

Katedra ima aktivnu saradnju s ostalim katedrama Univerziteta u Zenici, te drugim znanstveno-istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Članovi Katedre:

  1.  R. prof. dr. Edina Vejo
  2.  Van. prof. dr. Izet Pehlić
  3.  Doc. dr. Almira Isić
  4.  Doc. dr. Muharem Adilović

Pored navedenih stalnih članova Katedre, saradnici Katedre su svi nastavnici i saradnici angažirani u realizaciji nastave na nastavnim predmetima koji su u sastavu Katedre.

r.prof.dr. Izet Pajević

r.prof.dr. Alisabri Šabani

v.prof.dr. Amel Alić

v.prof.dr. Mevludin Hasanović

v.prof.dr. Senija Tahirović

doc.dr. Suad Orlić

doc.dr. Zemir Sinanović

v.as.mr. Naira Jusufović