Odbrana doktorske disertacije Mersihe Jusić

Odbrana doktorske disertacije Mersihe Jusić

29.3.2019. godine je pred komisijom u sastavu: prof.dr. Senija Tahirović, dr. Nina Bosankić dr. Selvira Draganović prod dr.Ahmed Alispahić dr. Sead Turčalo održana odbrana doktorske disertacije višeg asistenta Mr. Mersihe Jusić na temu  na „Psychological Factors of...

Interni oglas

Na osnovu člana 268. Stav (1) i stav (2), člana 114. Stav (1) tačka r) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke Naučno-nastavnog vijeća broj: 110-3-89/19 od 27.02.2019. godine, raspisuje se
INTERNI OGLAS
za izbor studenta-demonstratora…