Obavještavaju se studenti da će se pismeni i usmeni dio ispita iz kolegija

  • Specijalna pedagogija (Odsjek za socijalnu pedagogiju)
  • Odgoj djece s posebnim potrebama (Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje)
  • Odgoj djece s posebnim potrebama (Odsjek za islamsku vjeronauku)

održati u petak, 12.04.2019. godine u 09:00, zgrada  OŠ “Musa Ćazim Ćatić” u Blatuši.

 

Studenti koji planiraju polagati ispit, dužni su najkasnije do 08. 04. 2019. godine.

  • prijaviti ispit na studentskoj službi (pismena prijava) i
  • prijaviti ispit kod predmetnog nastavnika na e-mail adresu socijalnap@gmail.com.

Studenti koji nisu prijavili ispit do navedenog termina, nemaju pravo polaganja ispita

Arhive